Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In de kijker

14.08.2018 | Visitaties sociaal-cultureel volwassenenwerk

Op 16 april werd het startschot voor de visitaties van de sociaal-culturele volwassenenorganisaties gegeven. In totaal worden 111 gesubsidieerde organisaties gevisiteerd door een visitatiecommissie die werkt volgens het visitatie- en beoordelingsprotocol. Het gaat om de voormalige verenigingen (53), bewegingen (34) en vormingsinstellingen (24) van het decreet van 4 april 2003.

Eind juni stond de teller op 25 gevisiteerde organisaties. Hiervan kregen 6 organisaties een positieve evaluatie zonder aanbevelingen en 16 organisaties een positieve evaluatie met aanbevelingen. Deze laatste dienen uiterlijk op 31 december 2019 samen met de subsidieaanvraag 2021-2025, een plan van aanpak in, waarin ze aantonen hoe ze tegemoet komen aan de aanbevelingen. Drie organisaties ontvingen een negatieve evaluatie met aanbevelingen. Zij volgen een remediëringstraject en tonen binnen maximaal 12 maanden aan hoe ze met de aanbevelingen zijn omgegaan.

Van eind augustus tot half december 2018 ontvangen alle overige organisaties een bezoek van een visitatiecommissie.

08.05.2018 | Presentatie infosessie sociaal-culturele projecten met laboratoriumrol

Op 7 mei 2018 organiseerden het Departement Cultuur, Jeugd en Media en Socius een infosessie over de sociaal-culturele projecten met een laboratoriumrol. Met deze projectsubsidies kunnen sociaal-culturele volwassenenorganisaties of -initiatieven via maatschappelijk innoverende praktijken op zoek gaan naar antwoorden op diverse samenlevingsvraagstukken.

PowerPointpresentatie van de infosessie

18.04.2018 | Infosessie sociaal-culturele projecten met laboratoriumrol op 7 mei

Met het nieuw decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk kunnen diverse sociaal-culturele volwassenenorganisaties of -initiatieven vanaf 2018 jaarlijks een subsidie aanvragen voor bovenlokale sociaal-culturele projecten, die maximaal drie jaar kunnen duren. Hiermee krijgen zowel erkende als niet erkende organisaties de kans om vernieuwing en dynamiek in de samenleving teweeg te brengen op een schaal die de gemeentegrenzen overschrijdt.

Voor projecten die ten vroegste op 1 januari 2019 van start gaan, dient de subsidieaanvrager uiterlijk op 15 juli 2018 een projectdossier in. Subsidieaanvragen dien je online in via KIOSK.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media en Socius organiseren op maandag 7 mei een informatiesessie over deze projectregeling. Doel van deze sessie: jouw idee matchen aan de subsidievoorwaarden en beoordelen of het zinvol is om een subsidieaanvraag in te dienen binnen deze regelgeving.

Benieuwd naar meer? Schrijf je in voor deze infosessie.

Programma

9u: Onthaal
9u30-10u30: Wat bepaalt het decreet? Hierin komen vragen aan bod als:
  • Wat zijn de ontvankelijkheidsvoorwaarden en de beoordelingselementen?
  • Wat betekent bovenlokaal?
  • Hoe verhouden deze projecten zich tegenover de gewone werking van reeds erkende organisaties?
  • Hoe gebeurt de beoordeling?
10u30-10u45: Pauze
10u45-11u30: Laboratoriumrol:
  • De laboratoriumrol verwijst naar maatschappelijke innovatie vanuit een sociaal-cultureel perspectief: wat moeten we daar precies onder verstaan?
11u30-11u45: Verhouding tot andere projectregelingen:
  • Hoe verhoudt deze projectenregeling zich tegenover het transitiereglement en tegenover de innovatieve partnerprojecten.
  • Hoe bepaal je welke projectenlijn je best kan kiezen?
11u45-12u: Praktisch: hoe indienen in KIOSK?
12u: Vragen en broodjeslunch

Praktisch

De infosessie vindt plaats in het MUNTPUNT, zaal Mallemunt (op de 3de verdieping van het Schildknaapgebouw).

Muntpunt is gelegen in Munt 6 te Brussel, vlakbij het Centraal station.

We starten om 9u30. Nadien is er tijd om na te praten tijdens een broodjeslunch.

16.04.2018 | Start visitaties sociaal-cultureel volwassenenwerk

Het startschot voor de visitaties van de sociaal-culturele volwassenenorganisaties is gegeven. Tussen 16 april en 7 december 2018 visiteert een visitatiecommissie alle 111 gesubsidieerde organisaties. Alle commissies werken volgens het visitatie- en beoordelingsprotocol dat is uitgewerkt door de adviescommissie sociaal-cultureel volwassenenwerk.

De visitaties zijn een belangrijk moment voor de organisaties. Doel is de werking van de afgelopen twee jaar van alle gesubsidieerde sociaal-culturele volwassenorganisaties te evalueren en hen te inspireren om hun sterke punten verder uit te bouwen. De visitatie is dus niet alleen een evaluatie-, maar ook een leermoment voor de organisaties.

Ook voor de medewerkers van de administratie en de externe deskundigen zijn de visitaties niet min. In de aanloop naar de visitaties is er hard gewerkt om de inhoudelijke voorbereiding en de praktische organisatie rond te krijgen. Tijdens de visitatieperiode investeren de deskundigen in een grondige voorbereiding van elk bezoek ter plaatse. Ze lezen het beleidsplan 2016-2020 en de voortgangsrapporten, analyseren de financiële verslagen en de kwantitatieve gegevens over de werking en gaan op zoek naar informatie via allerhande communicatiekanalen.

Het Departement CJM kijkt uit naar de visitaties en wenst de externe deskundigen en de organisaties leerrijke en boeiende gesprekken.

21.02.2018 | Subsidiemogelijkheden voor sociaal-culturele projecten met laboratoriumrol

Het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk bepaalt dat diverse sociaal-culturele volwassenenorganisaties of -initiatieven vanaf 2018 jaarlijks een subsidie kunnen aanvragen voor bovenlokale sociaal-culturele projecten.

Via een projectregeling wil de Vlaamse Regering enerzijds de laboratoriumrol in het sociaal-cultureel volwassenenwerk stimuleren en anderzijds mogelijkheden voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk creëren om in te spelen op actuele maatschappelijke uitdagingen die door de Vlaamse Regering worden geformuleerd.

Overeenkomstig artikel 39 van het uitvoeringsbesluit kan de Vlaamse Regering jaarlijks voor 1 februari naar aanleiding van actuele maatschappelijke gebeurtenissen bijkomende of prioritaire maatschappelijke uitdagingen formuleren.

In 2018 werden geen prioritaire uitdagingen geformuleerd voor de projecten die vanaf 1 januari 2019 van start kunnen gaan. Op die manier wil de Vlaamse Regering maximaal inzetten op projecten die een bijdrage leveren aan de invulling van de laboratoriumrol. Zo kunnen sociaal-culturele volwassenenorganisaties of -initiatieven via maatschappelijk innoverende praktijken op zoek gaan naar antwoorden op diverse samenlevingsvraagstukken. Concreet betekent dit dat sociaal-culturele projecten via maatschappelijk innoverende praktijken antwoorden proberen te vinden op samenlevingskwesties. Ze kunnen daartoe exploreren met nieuwe strategieën, methodes, doelgroepen, thema's...

Een projectsubsidie kan toegekend worden voor een looptijd van maximaal drie jaar. De indiendatum voor projectaanvragen is uiterlijk 15 juli 2018.

Meer info: Subsidiemogelijkheden voor sociaal-culturele projecten: subsidievoorwaarden en criteria (PDF)