Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Bibliotheken

Sinds 1 januari 2016 zijn de middelen voor het lokaal cultuurbeleid - net als voor jeugd-, sport- en flankerend onderwijsbeleid, ontwikkelingssamenwerking, integratie en kinderarmoedebestrijding - geïntegreerd in het Gemeentefonds en niet langer geoormerkt. Ook de voorwaarden voor het verkrijgen van die middelen en de daaraan gekoppelde rapporteringsplicht zijn weggevallen. Sinds 2018 zijn de middelen voor de faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand ook geïntegreerd in het Gemeentefonds en dus ook niet meer geoormerkt.

De verantwoordelijkheid voor het voeren van een lokaal cultuurbeleid ligt voortaan volledig bij de gemeentebesturen. Waar de Vlaamse overheid tot nu toe een aansturende en controlerende rol had, zal zij in de toekomst meer ondersteunend en stimulerend optreden. Zo wordt het cijfermateriaal over cultuurcentra en openbare bibliotheken dat de Vlaamse overheid al geruime tijd verzamelt beschikbaar gemaakt via rapporten en publicaties en sinds kort ook op www.kennisportaalccenbib.be.

Het decreet lokaal cultuurbeleid verdwijnt echter niet volledig. Voor de gemeenten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest blijft de huidige regeling van kracht. Ook de bepalingen voor organisaties met een specifieke opdracht (zoals Cultuurconnect) blijven ongewijzigd, evenals de intergemeentelijke samenwerking voor afstemming van het cultuuraanbod en de communicatie.


Voor een lijst van alle bibliotheken in Vlaanderen en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest: bibliotheekbeleid@vlaanderen.be.