Identiteit2 februari 2018 - Toonmoment projecten 'positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren'

! NIEUWE DATUM !

Op 2 februari 2018 laten we je kennismaken met zeven gesubsidieerde projecten 'positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren'. We tonen eerst een filmpje van de projecten, daarna stellen de projectmedewerkers hun aanpak, methodiek en ervaringen voor in verschillende workshops.

Programma en inschrijven

Waarover gaat het?

Eind 2015 lanceerden ministers Homans en Gatz samen de projectoproep ‘Positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren’. Met de projectoproep wilden de ministers inzetten op het versterken van de positie van jongeren en jongvolwassenen in de samenleving en op het vergroten van hun maatschappelijke betrokkenheid. De ministers wilden vooral projecten ondersteunen die gevoelens van uitsluiting of onrecht kunnen ombuigen in positieve engagementen en die jongeren zin geven in de toekomst. De projectoproep kaderde binnen het Vlaams actieplan voor de preventie van radicalisering, dat in het voorjaar 2015 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. In totaal werden zeven projecten gesubsidieerd, die vanaf 1 maart 2016 van start gingen.

Toonmoment gesubsidieerde projecten

We zijn nu bijna twee jaar later en de projecten lopen stilaan af. Op dit toonmoment willen de projectmedewerkers hun aanpak, methodiek en ervaringen delen, zodat ook anderen ervan kunnen leren of er verder mee aan de slag kunnen gaan.

Victoria Deluxe vzw: 'Geloof in de stad'

 • Beschrijving project
  Vanuit het perspectief en de leefwereld van moslimjongeren wil dit project illustreren dat identiteit en godsdienstbeleving niet haaks staat op integratie. Victoria Deluxe kiest om een tegenverhaal te ontwikkelen dat verbonden is met de spontane en positieve (zelf)emancipatie van moslimjongeren. Met audiovisuele middelen willen ze moslimjongeren over de verschillende stappen binnen hun identiteitsontwikkeling laten vertellen. Deze getuigenissen, die tot positieve identificatiemogelijkheden moeten leiden, zullen ze actief verspreiden via de sociale media. Als slotstuk komt er een documentaire, die een beeld moet schetsen van het werkproces dat de vereniging met een heel diverse groep moslimjongeren heeft afgelegd.
  Meer informatie over het project

 • Beschrijving workshop
  Victoria Deluxe ontwikkelde beeldfragmenten waarbij verschillende jongeren in beeld worden gebracht. Tijdens de workshop zullen enkele fragmenten getoond worden en kun je hierover in discussie gaan. Victoria Deluxe licht ook toe op welke manier het beeldmateriaal gebruikt kan worden.

Arktos vzw: 'Veerkrachtig Geel'

 • Beschijving project
  Samen met een jeugdwelzijnswerker wil Arktos contact leggen met jongeren die moeilijk bereikt worden door of geen aansluiting vinden bij andere diensten en instanties. Door het contact met jongeren in hun eigen omgeving (vindplaatsen) tracht de vormingswerker jongeren zoveel mogelijk bij te brengen. Op die manier wil de vereniging jongeren meer kansen geven om de negatieve spiraal van maatschappelijke kwetsbaarheid te doorbreken en de verbondenheid met de samenleving optimaal uit te bouwen. Behalve op individuele ondersteuning wordt ook ingezet op groepswerking en ondersteuning van eerstelijnswerkers en ouders.
  Meer informatie over het project

 • Beschrijving workshop
  Arktos ontwikkelde op basis van wetenschappelijk onderzoek en praktijken de workshop 'Bounce'. In deze workshop staat vroegtijdige preventie, het trainen van veerkracht en bewustwording van de sociale omgeving centraal. Arktos zal aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden aantonen waar er inspanningen nodig zijn om met jongeren een positief klimaat te realiseren.

Zonder handen vzw: 'Handlangers'

 • Beschrijving project
  De Handlangers is een groep jongeren die bestaat uit enerzijds jongeren (zowel kansrijke als kwetsbare) die al enkele jaren actief zijn als deelnemer bij Circus Zonder Handen en anderzijds nieuwe wijkjongeren met interesse voor circuseducatie. Een jaar langzullen ze met deze gemengde groep intensief werken rond groepsvorming, begeleidershouding, engagement, leiderschap en circustechnische vaardigheden. De jongeren worden nauw begeleid en opgevolgd tijdens groepsmomenten én bij individuele stages en coachingmomenten. Na een jaar zijn deze jongeren klaar om een engagement op te nemen als assistent in de circusschool of in een andere jeugdwerkorganisatie in de wijk. Het inclusieve karakter van dit traject zorgt voor interessante kruisbestuivingen: jongeren uit de kwetsbare wijk wisselen ervaringen uit met de andere Brusselse jongeren en docenten van de circusschool. Thema's als religie, gender, positie in de maatschappij komen aan bod, telkens met circus als krachtig bindmiddel.
  Meer informatie over het project

 • Beschrijving workshop
  Het zijn de 'Handlangers' zelf die de workshop circus zullen geven. Daarna kun je hen vragen stellen, waarbij ze dus voornamelijk hun eigen ervaringen zullen meedelen. Daarna zal een medewerker van Circus zonder Handen het format en de methodiek kaderen.

Partage en couleurs vzw: 'Verstaan om beter te reageren'

 • Beschrijving project
  In dit project worden dialoogtafels georganiseerd, waarbij de jongeren een antwoord trachten te geven op vragen i.v.m. radicalisering en identiteitsontwikkeling. Met een begeleidende fototentoonstelling en een documentaire worden de resultaten van dit project ook verder bekendgemaakt aan een breder publiek. Beide zullen ook deel uitmaken van een educatief pakket, waarmee scholen en verenigingen aan de slag kunnen gaan.
  Meer informatie over het project

 • Beschrijving workshop
  Partage en Couleurs zal een presentatie geven van hun project en een demonstratie van de tools die ze hebben gebruikt.

MSC Ahlan vzw: 'Meetingpoints rond identiteit ter preventie van radicalisering'

 • Beschrijving project
  De meetingpoints geven jongeren de kans om in een veilige omgeving taboes en stiltes te doorbreken, maar eveneens om misverstanden uit de weg te ruimen en jongeren te informeren. Daartoe laten ze mensen aan het woord die met kennis van zaken de vragen en standpunten van de jongeren kunnen bespreken en in een perspectief plaatsen. Door het onderwerp vanuit verschillende perspectieven aan bod te laten komen, willen ze meer inzicht verwerven in de problematiek van radicalisering. Op die manier willen ze jongeren hefbomen geven die hen in staat stellen hun standpunten te herbekijken.
  Meer informatie over het project

 • Beschrijving workshop
  MSC organiseert een meetingpoint met de deelnemers over moslimjongeren, dit aan de hand van het materiaal van de toolbox, en gaat met de deelnemers in gesprek over identiteit en participatie.

Jeugdclubs vzw: 'Bruggenbouwers'

 • Beschrijving project
  Met het project Bruggenbouwers worden ontmoetingen georganiseerd tussen diverse groepen jongeren die anders niet of nauwelijks met elkaar in contact komen. Deze diverse groep wordt ondersteund om samen met elkaar activiteiten op te zetten vanuit de overeenkomsten tussen de groepen. Het project richt zich op leefwereldverbreding, zelfontplooiing en positieve identiteitsontwikkeling van de jongeren. Vanuit de activiteiten gaat de organisatie ook meer in de diepte thema's bespreken die bij de jongeren aan bod komen. De jongeren nemen deel aan meetingpoints, waar ze in dialoog gaan met jongeren van andere steden over thema's die gelinkt zijn aan identiteitsontwikkeling.
  Meer informatie over het project

 • Beschrijving workshop
  Jeugdclubs Lokeren staat stil bij de methodiek van Bruggenbouwers. Daarbij schetsen ze hun eigen ontwikkeling, en de kansen en moeilijkheden die ze zijn tegengekomen. Tevens zullen ze hun resultaten meedelen.

Groep Intro vzw: 'JIJ Plus Vrije Tijd'

 • Beschrijving project
  Het project 'JIJ PLus Vrije Tijd' wil jongerenwerkers inzetten om op zoek te gaan naar jongens en meisjes in en rond moskeewerkingen en zelforganisaties. Die jongeren wil men toeleiden naar vrijetijdswerkingen (zoals sportclubs met groepswerking), naar jongerenactiviteiten (als deelnemer) of naar vrijwilligerswerk (actief als begeleider of organisator).
  Meer informatie over het project

Programma

13.30 u Onthaal
14.00 u Toelichting bij het beleidskader
14.15 u

Voorstelling van de projecten positieve identiteitsontwikkeling

15.00 u Workshops
Projectmedewerkers delen hun aanpak, methodiek en ervaringen
16.00

Afsluitende act

16.30 u

Receptie en netwerkmoment

Praktisch

Wanneer? ! NIEUWE DATUM ! Vrijdag 2 februari 2018
Waar? GC Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Brussel (Sint-Gillis) - Info over bereikbaarheid
Hoe inschrijven?

Via het online inschrijvingsformulier tot uiterlijk 25 januari. Deelname is gratis.

Nog vragen?

Hakim Aboulakil – hakim.aboulakil@cjsm.vlaanderen.be

Silke Verspecht – silke.verspecht@kb.vlaanderen.be