12.05.2017 | Bijkomende opdracht ADJ en herformulering opdracht VVJ

De Vlaamse Regering bekrachtigde op 12 mei 2017 het decreet met diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd. Het decreet werd op 3 mei aangenomen door het Vlaamse Parlement.

Wat jeugd betreft gaat het om bepalingen in het kader van de afslanking van de provincies, namelijk de toewijzing van jeugdverblijf Hanenbos aan ADJ en de herformulering van de opdracht van VVJ. Als gevolg van deze nieuwe bepalingen moeten twee decreten m.b.t. jeugdbeleid worden gewijzigd. De wijzigingen gaan in op 1 januari 2018.

Decreet met diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd (pdf)

Impact afslanking provincies op beleidsveld jeugd

Het Vlaams Parlement nam op 9 november het decreet over de afslanking van de provincies aan (decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies). Naar aanleiding daarvan moeten in het beleidsveld jeugd twee decreten gewijzigd worden.

1. Herformulering opdracht VVJ

In het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid worden een aantal artikelen aangepast ten gevolge van de vernieuwde taakstelling van de provincies.

Toelichting
Met het oog op de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over het gemeentelijke en provinciale jeugdbeleid, subsidieert de Vlaamse Regering een vereniging als ondersteuningsorganisatie voor de gemeentelijke en provinciale jeugddiensten. Deze organisatie is een ledenorganisatie die openstaat voor alle gemeentebesturen uit het Nederlandse taalgebied, voor de eentalig Nederlandstalige gemeentelijke jeugddiensten uit het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, voor de Vlaamse provinciebesturen en voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Daar de provincies op 1 januari 2018 niet langer een provinciaal jeugdbeleid zullen voeren, zal deze vereniging niet langer haar opdracht ten aanzien van de provinciale jeugddiensten opnemen. De provinciebesturen zullen ook niet langer lid zijn van de vereniging.

In het decreet van 20 januari 2012 werd verder bepaald dat ook jeugdwerk- en cultuureducatieve initiatieven van provinciebesturen, naast initiatieven van gemeentebesturen, OCMW ’s, …, werden beschouwd als "lokale" initiatieven die konden worden ondersteund door erkende verenigingen. Deze bepaling wordt aangepast aan de vernieuwde taakstelling van de provincies. Jeugdwerk- en cultuureducatieve initiatieven van provinciebesturen kunnen bijgevolg niet langer ondersteund worden door erkende verenigingen.

2. Toewijzing jeugdverblijf Hanenbos aan ADJ

Het decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme wordt aangepast om aan vzw ADJ een bijkomende opdracht te geven, namelijk het beheer van jeugdverblijf Hanenbos te Dworp.

Toelichting
Het door de provincie Vlaams-Brabant beheerde jeugdverblijf Hanenbos te Dworp wordt per 1 januari 2018 overgenomen door de Vlaamse overheid. Voor het beheer van jeugdverblijven, zoals Hanenbos, doet de Vlaamse overheid een beroep op de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ), die nu reeds de centra De Hoge Rielen en Destelheide beheert. De middelen voor jeugdverblijf Hanenbos die naar aanleiding van de afslanking van de provincies worden overgeheveld naar de Vlaamse Gemeenschap, zullen worden toegekend aan de vzw ADJ.