16.06.2016 | Resolutie over de toegang van jongeren tot sociale media

MediawijsheidEen aantal Vlaamse Parlementsleden diende bij het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie in "betreffende de toegang tot en het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij door jongeren". In deze resolutie vragen de indieners aan de Vlaamse Regering om de inspanningen rond mediawijsheid onverkort verder te zetten, ook ten aanzien van kwetsbare doelgroepen. Daarnaast vragen ze dat de leeftijdsgrens van zestien jaar voor zelfstandige toegang tot internet en sociale media ("de diensten van de informatiemaatschappij") wordt verlaagd naar dertien jaar.

Voorstel van resolutie betreffende de toegang tot en het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij door jongeren (.pdf)

Europese verordening over privacy

Op 14 april 2016 keurde het Europees Parlement de nieuwe EU-verordening over privacy (1) goed. Deze verordening biedt burgers meer controle over hun persoonsgegevens en realiseert ook een eenduidig niveau voor gegevensbescherming in de hele EU. De verordening vervangt de richtlijn uit 1995 en heeft als doel de regelgeving aan te passen aan de digitale wereld van smartphones, sociale media, internetbankieren en wereldwijde transfers.

De veronderdening stelt ook 'specifieke voorwaarden voor de toestemming van kinderen met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij'. Concreet bepaalt ze dat de verwerking van persoonsgegevens van een kind rechtmatig is wanneer het kind ten minste zestien jaar is. Wanneer het kind jonger is dan zestien jaar, moet daarvoor de toestemming van de ouders worden gevraagd. De lidstaten, die deze verordening moeten implementeren, kunnen bij wet echter een lagere leeftijd bepalen, op voorwaarde dat die leeftijd niet onder dertien jaar ligt.

Resolutie als antwoord op de verordening

De indieners van de resolutie vragen de Vlaamse Regering om er bij de Federale Regering voor te pleiten dat de leeftijdsgrens voor toegang tot sociale media wordt verlaagd naar dertien jaar. Zoals de verordening bepaalt, kunnen de regeringen van de lidstaten de leeftijdsgrens verlagen op het moment dat ze de verordening in de nationale wetgeving implementeren (voorzien in 2018).

De indieners werpen als argument op dat het opleggen van een leeftijdsgrens van 16 jaar contradictorisch is met het beleid dat in Vlaanderen gevoerd wordt rond mediawijsheid. Verder wijzen ze erop dat diverse actoren heel wat belang hechten aan mediawijsheid en het bewustmaken van socialemediagebruikers over de voor- en nadelen van het socialemediagebruik.


(1) Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening Gegevensbescherming)