31.05.2016 | Voorstel voor automatische vrijstelling onroerende voorheffing jeugdverenigingen en jeugdverblijfcentra (wijziging Vlaamse Codex Fiscaliteit)

Een aantal Vlaamse Parlementsleden diende op 18 mei 2016 een voorstel van decreet in om de Vlaamse Codex Fiscaliteit te wijzigen. Concreet wordt met deze wijziging een automatische vrijstellling van onroerende voorheffing verleend aan erkende jeugdverenigingen en erkende jeugdverblijfcentra. Het voorstel van decreet werd op 28 juni besproken in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en op 6 juli aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaamse Parlement.

Lokalen van erkende jeugdwerkinitiatieven genieten in Vlaanderen al meer dan vijftig jaar een vrijstelling op de betaling van onroerende voorheffing. Momenteel moet elke jeugdvereniging afzonderlijk een bezwaarschrift indienen bij de belastingdienst om een vrijstelling te krijgen. Dat is voor jeugdwerkers telkens een ingewikkelde procedure. Met dit voorstel van decreet wordt de vrijstelling dus automatisch toegekend, wat een aanzienlijke administratieve verlichting betekent voor het jeugdwerk. Vermindering van administratieve lasten is trouwens expliciet opgenomen in het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenplan (JKP) als doelstelling 3.2.2. De wijziging treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2016.