27.10.2016 | Workshop 'Regulitis bij kampen': conlusies en aanbevelingen

zomerkamp Wie denkt aan jeugdwerk, denkt vaak ook aan leuke activiteiten en kampen. Helaas verloopt het organiseren van zo’n kamp niet altijd van een leien dakje. De brochure ‘Regulitis - Barrières en oplossingen voor het jeugdwerk’ van de Ambrassade bracht o.a. dit thema al onder de aandacht.

Het Agentschap Informatie Vlaanderen voerde verdiepend onderzoek uit over de verschillende stappen die een jeugdbeweging allemaal moet doorlopen om een kamp te organiseren. Daaruit bleek dat de veelheid van reglementering het op poten zetten van een kamp bemoeilijkt.

Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz wil over dit thema graag in debat gaan. Daarom organiseerde de afdeling Jeugd* een workshop waarop een aantal knelpunten, maar ook goede praktijken werden voorgesteld. Burgemeesters, schepenen, kampuitbaters, jeugd- en andere lokale ambtenaren konden er ervaringen uitwisselen en zich laten inspireren voor een vereenvoudigd kampenbeleid.

(* in samenwerking met Agentschap Informatie Vlaanderen, De Ambrassade, VVJ, VVSG en CJT)

Sprekers en goede praktijken

De workshop vond plaats op 7 juni in Jeugdcentrum Rondpunt 26 in Genk. De avond werd geopend door Filip Michiels, raadgever Jeugd van het kabinet van minister Gatz, en Anniek Nagels, schepen van Jeugd van Genk.

Sarah Spiessens van het Agentschap Informatie Vlaanderen stelde eerst het verdiepend onderzoek voor. Bekijk haar presentatie.

Daarna namen drie sprekers het woord, waarbij ze een aantal goede praktijken voorstelden en toelichtten.

Toon Luypaert van De Ambrassade stelde het onthaalbeleid uit Wallonië en Luxemburg voor. Monsieur ou madame Camp. Om de communicatie te bevorderen tussen de gemeente en het kamperende jeugdwerk wordt via de sensibilisatiecampagne WELL’CAMP aan de gemeenten gesuggereerd om een verbindingspersoon aan te wijzen die alle contacten op zich neemt. Hij of zij kan zowel informatie opvragen bij de kamperende organisatie als informatie aanleveren. Zijn presentatie vind je hier terug.

Ludo Keymis van de jeugddienst van Maaseik vertelde over het structureel overleg tussen alle kampeigenaars en het stadsbestuur. Hier wordt zowel in de lente als na de kampzomer overlegd over verschillende en vaak ook praktische punten. Een belangrijk forum dat ook als goede praktijk werd aangegeven door de verschillende aanwezigen bij de workshop later op de avond. Een structureel overleg tussen belangrijke actoren rond kampbeleid op lokaal niveau kan zorgen voor duidelijke afspraken, die tijdig worden gemaakt, en voor uitwisseling van nuttige informatie en ervaringen van verschillende diensten.

Marc Geerits, commissaris van de politie te Genk, was de laatste spreker. Hij sprak over de ervaringen van veiligheidsdiensten op verschillende vlakken. Zo moeten zij zowel lokale, Vlaamse als federale wetgeving handhaven. De verwachtingen naar kamporganisatoren brengen vaak wel wat papierwerk met zich mee. Nachtspelen zorgen voor verschillende uitdagingen, zoals het melden ervan, maar ook de reactie bij overlast. Hoe kan men hier mee omgaan? Tot slot is communicatie natuurlijk een cruciale factor in de samenwerking met verschillende diensten.

Wist je dit? De contactpersoon voor de jeugdverenigingen bij de lokale politie is doorgaans de politieambtenaar met de functie "directeur operaties". Hij houdt zich bezig met o.a. de voorbereiding, voorafgaande contacten, afspraken met de verschillende disciplines over de veiligheid en de politionele veiligheid in het bijzonder en de evaluatie van deze evenementen op het grondgebied van de politiezone. Kortom, zeker een belangrijke contactpersoon om te betrekken in overleg en voorbereiding.

Conclusies en aanbevelingen uit de gesprekstafels

Na de voorstelling van de goede praktijken gingen de deelnemers aan de slag in verschillende gesprekstafels. Bedoeling was om een gesprek te voeren over de resultaten van het onderzoek, de voorgestelde goede praktijken, de eigen ervaringen en praktijken en eventueel verbeteracties te formuleren.

Enkele conclusies uit de verschillende gesprekstafels:

  • Bij problemen moeten uitbater en jeugdgroep er in eerste instantie zelf proberen uit te geraken. Als dat toch niet lukt, kunnen de koepels worden ingeschakeld. De meeste jeugdbewegingen hebben een noodnummer dat 24u bereikbaar is. Er kan nog meer inspanning worden gedaan om de bekendheid van die noodnummers te verhogen.
  • Een dagelijks contact tussen jeugdgroep en uitbater is belangrijk, bijvoorbeeld als de post wordt bezorgd.
  • Het zou goed zijn dat gemeentelijke overheden met één loket werken als het over kampen gaat. Als hier via een duidelijk document alle basisgegevens online bezorgd kunnen worden, zodat ze verder naar de nodige diensten gecommuniceerd worden en beschikbaar zijn, zou dit al veel werk voor de groepen vergemakkelijken. Enorm handig als dit document ook na het bezorgen nog aangepast kan worden door de groepen zelf.
  • Samenwerking over de gemeenten heen moet gestimuleerd worden. Zo kan er meer uniformiteit voor de jeugdgroepen worden nagestreefd en moet het warm water niet telkens opnieuw uitgevonden worden.
  • Voor de kampgroepen zou het wel handig zijn als alle kampeigenaars al eenzelfde standaarddocument voor regels en voorwaarden voor de kamplocaties zouden gebruiken, om een vergelijking mogelijk te maken en een duidelijk overzicht te hebben van de na te leven afspraken.
  • Men vond het goed dat alle informatie samenkomt bij de kampeigenaar, maar die moet hierin wel ondersteund worden door de gemeente: met een onthaalbrochure, info- en overlegvergaderingen, enzovoort. Reglementeringen toelichten, het bepalen van gevarencodes voor kampvuren e.d. is een taak van de gemeente.

Workshop rond fuiven

Naast de workshop over het thema kampen komt er nu ook een workshop rond het thema fuiven. Daarvoor kun je terecht op drie vormingsmomenten op Triple Lokaal, waarop deze sessie aan bod zal komen:

  • Antwerpen: 16/11/2016 ( Huis van de Sport in Antwerpen)
  • Vlaams-Brabant: 21/11/2016 (Provinciehuis in Leuven)
  • Oost-Vlaanderen: 01/12/2016 ( Provinciehuis in Gent)

Schrijf je tijdig in via de website!

Nog vragen?

Wie nog vragen heeft of graag meer informatie krijgt over deze workshop en het thema, kan contact opnemen Janne Vermeesch of Christophe Cooreman.