01.02.2016 | Vlaamse ministers wijzen resoluut en verenigd pesten en andere vormen van geweld op minderjarigen af

PestenMinderjarigen worden in diverse contexten het slachtoffer van fysiek, psychisch, seksueel geweld of van pestgedrag. De Vlaamse ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Onderwijs, Jeugd en Sport versterken samen met de partners op het terrein hun gezamenlijke engagement om werk te maken van de bescherming van kinderen en jongeren. Samen wijzen ze resoluut en verenigd pesten en geweld op minderjarigen af.

Geïntegreerde aanpak voor álle vormen van geweld

Geweld op kinderen en jongeren manifesteert zich in het thuismilieu, de school, de zorg-, de jeugd- en de sportsector. Kenmerkend is dat geweldplegers veelal een zekere verantwoordelijkheid hebben over de minderjarigen, er een vertrouwensrelatie mee hebben of er gezag over uitoefenen.

De laatste jaren duiken ook nieuwe fenomenen op van geweld en misbruik via het internet zoals cyberpesten en grooming (doelbewust verwennen met oog op seksuele uitbuiting).

Waar er al gezamenlijk werk werd gemaakt van de bevordering van de bescherming van de seksuele integriteit van minderjarigen, breiden de ministers die geïntegreerde aanpak nu uit naar alle vormen van geweld, waaronder ook (cyber)pesten.

Acties met bijzondere aandacht voor pesten

De Vlaamse Regering engageert zich tot gezamenlijke acties voor kwaliteitsbevordering, sensibilisering, preventie en een adequaat en gepast reactiebeleid. Zij kiest resoluut voor een beleidsdomeinoverschrijdende aanpak en hernieuwt en versterkt de doelgerichte samenwerking tussen de beleidsdomeinen Welzijn, Onderwijs, Jeugd en Sport. Zij opteert tevens voor een krachtdadige, duurzame, confronterende, maar niet-repressieve aanpak van pestgedrag in al zijn vormen. De situatie van kinderen en jongeren in een hulp- of zorgcontext, krijgt bijzondere aandacht omdat deze kinderen dubbel zoveel kans lopen op geweld en misbruik.

De omvang en de impact van geweld op kinderen en jongeren maken het immers noodzakelijk verdere stappen te zetten. Daarom werd een werkgroep Integriteit opgericht die acties en maatregelen opvolgt, evalueert en desgewenst bijstuurt met het oog op maximale afstemming en expertisedeling.

Deze werkgroep wordt aangestuurd door het kabinet van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Ze bestaat uit deelnemers van de betrokken kabinetten en administraties, en experten op het terrein.

Concreet kiezen de ministers ervoor om in te zetten op elkaar versterkende acties als:

  • het opzetten en ontsluiten van wetenschappelijk onderzoek naar verschillende vormen van geweld;
  • het bundelen en ontsluiten van de informatie over de fysieke, psychische en seksuele integriteit van de minderjarige en alle vormen van geweld, te starten met (cyper)pesten, door een kennisplatform 'integriteit' (samenwerkingsverband tussen bestaande organisaties);
  • het uitbouwen en versterken van instrumenten en aanspreekpunten en -personen, waardoor kinderen en jongeren beter geïnformeerd worden over waar ze voor hulp en vragen terecht kunnen;
  • het versterken van kinderen en jongeren om zelf problemen op te lossen via diverse methodieken en bemiddeling, waaronder 'peer support';
  • het optimaliseren van klachtenprocedures;
  • het verder inzetten op deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers in overleg met betrokken actoren uit de verschillende beleidsdomeinen.

Naast bovengenoemde gezamenlijke initiatieven komen er ook een aantal sectorspecifieke acties en maatregelen genomen. Zo zet het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in op het kindvriendelijker maken van de hulplijn 1712. Er worden daarom in het voorjaar twee nieuwe websites gelanceerd, één voor plus twaalfjarigen en één voor min twaalfjarigen.

Binnen de jeugdsector en het jeugdbeleid lopen vandaag al heel wat concrete initiatieven om pesten en andere vormen van haat en geweld tegen te gaan. Dat blijkt uit het antwoord van minister Gatz op een parlementaire vraag hierover.

De Vlaamse ministers van Welzijn, Onderwijs, Jeugd en Sport engageren zich om dit actieplan zorgzaam te monitoren via de beleidsdomein-overschrijdende werkgroep Integriteit.