08.01.2016 | Projectoproep Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Bevorderen van ondernemerschap - Ondernemende innovatieve partnerschappen of ecosystemen in studentensteden

Wat?

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de structuurfondsen die de Europese Unie in het leven heeft geroepen om doelstellingen van het regionale beleid te kunnen realiseren. Met dit regionaal beleid wil de Europese Unie de verschillen in de ontwikkelingsniveaus van regio’s verkleinen. Het Vlaamse EFRO-programma subsidieert projecten die het concurrentievermogen vergroten en werkgelegenheid stimuleren.

Projectoproep "Ondernemende innovatieve partnerschappen of ecosystemen in studentensteden"

Een ondernemend innovatief partnerschap ('ecosysteem') binnen een studentenstad is een lokaal samenwerkingsverband tussen een stad, onderwijsinstellingen, de jeugdwerking, studentenverenigingen en lokale bedrijven en organisaties. Het samenwerkingsverband heeft als doel in de stad een ruime ondernemende context te scheppen voor alle jongeren en studenten.

Er moet minimaal één organisatie uit het jeugdwerk de projectaanvraag mee indienen. Daarnaast kunnen alle vormen van ondernemen worden betrokken (economisch, cultureel, maatschappelijk, profit en non-profit, klein en groot).

Doel en beoogd effect

Het partnerschap of ecosysteem heeft als doel jongeren en studenten te inspireren, te activeren, te vormen en te ondersteunen voor/ naar ondernemerschap en een innovatieve, ondernemende cultuur te ontwikkelen, die daarna ook in de werking van de eigen instelling en organisatie verankerd kan worden. Binnen het ecosysteem kunnen jongeren preoven van ondernemerschap en worden ze uitgedaagd in hun ondernemerszin, wat de drempel verlaagt om zelf ondernemende activiteiten op te starten. Dat kan op termijn resulteren in meer student-ondernemers en meer jonge startende ondernemers in de studentensteden.

De ondersteuning van het partnerschap of ecosysteem moet ertoe leiden dat er een reële ondernemende werking wordt opgezet, die niet alleen de studenten en jongeren raakt, maar bij uitbreiding ook alle deelnemende partijen.

Voorwaarden en citeria

De voorwaarden waaraan de projectvoorstellen moeten voldoen, de indienprocedure, de beoordelings- en selectiecriteria en alle andere praktische modaliteiten vindt u in de projectoproep (.pdf). De uiterste indiendatum is 1 februari 2016.