01.12.2015 | Voorstel tot aanpassing subsidiëring politieke jongerenbewegingen aangenomen door Vlaams Parlement

Drie Vlaamse Parlementsleden dienden in oktober 2015 een voorstel van decreet in om de subsidiëring van de politieke jongerenbewegingen te wijzigen. Concreet stellen ze voor om de basissubsidie te verlagen van 55.000 euro naar 30.000 euro. Op die manier komt er meer geld vrij voor het variabele gedeelte van de subsidie. Organisaties die meer presteren en extra inspanningen leveren, krijgen immers nog een variabel deel bovenop de basissubsidie.

Het voorstel van decreet werd op 25 november 2015 aangenomen door de plenaire vergadering, na bespreking in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en na behandeling in de plenaire vergadering.