19.01.2015 | Subsidie voor zes experimentele projecten

Bij de indienronde september 2014 voor de subsidieregeling experimentele projecten ontving de afdeling Jeugd negen subsidieaanvragen. Minister van Jeugd Sven Gatz besliste om zes projecten te aanvaarden voor subsidiëring.

De jeugd van samen-woordig - 35 000 euro
(project van Vormen vzw)
Het project wil twaalf jongeren (zes joodse en zes moslimjongeren) samenbrengen en via de kunst een dialoog tussen hen op gang brengen. Voor dit project werkt Vormen samen met Kazerne Dossin en ROJM vzw, die de jongeren werven en hen ondersteunen tijdens het traject, en met vzw De Veerman vzw, die instaat voor de kunsteducatieve begeleiding.
Subsidieperiode: 01.01.2015 - 31.12.2015

Breakbaar 2.0 - 31 000 euro
(project van Rondpunt vzw)
Rondpunt concludeert uit eigen ervaringsonderzoek dat jonge verkeerslachtoffers het verlies van hun vrienden vaak als erger ervaren dan het opgelopen letsel. Het project 'Breakbaar 2.0' wil met jonge verkeerslachoffers op zoek gaan naar mogelijkheden om vriendschappen na een ongeluk te bestendigen of tot stand te brengen, ofwel via hun bestaande vriendenkring, ofwel via nieuwe contacten. Men denkt daarbij onder meer aan het jeugdwerk. Binnen de contouren van dit project wil men op zoek gaan naar een goede manier om de sociale re-integratie van verkeerslachtoffers te stimuleren.
Subsidieperiode: 01.01.2015 - 31.12.2015

Literaire, culturele en geschiedkundige waarde van hiphop en urban arts - 30 000 euro
(project van Urban Wo(o)rden vzw)
Urban Wo(o)rden richt zich met dit project naar jongeren, meer specifiek naar maatschappelijk kwetsbare jongeren. Het gaat meer bepaald om jongeren met een migratieachtergrond die in armoede opgroeien, of jongeren met een moeilijke thuissituatie. In het project wil men over een termijn van drie jaar een aantal doelstellingen realiseren:
- een kenniscentrum rond hiphop en urban culture opzetten
- een programma uitwerken voor onderricht van jongeren rond culturele waarden van hiphop en urban culture
- de lesgevers pedagogisch opleiden en vormen voor het geven van workshops rond filosofie en waarden en normen van hiphop en urban culture
- spreeksalons oprichten waar artiesten uit de urban culture de filosofie van hun werk kunnen delen
- seminaries organiseren met onderzoekers rond urban arts.
Subsidieperiode: 01.01.2015 - 31.12.2015

A school called Tribe - 37 400 euro
(een project van Caleidoscopia vzw op het terren van cultuureducatie van de jeugd - 1ste projectverlenging)
Het project 'A Tribe' wil jongeren van 14 tot 25 jaar met verschillende achtergronden samenbrengen. Dit project streeft naar het bouwen van een brug tussen een streetwise muziekgenre (hiphop) en een meer geïnstitutionaliseerd muziekgenre (jazz). Twintig jongeren zullen wekelijks samenkomen om onder begeleiding formaties te creëren. Op het einde van het project vinden enkele toonmomenten plaats. Caleidoscopia werkt in dit project aan drie elementen: de diversiteit in de groep, de pedagogische aanpak en het muzikaal-artistiek perspectief.
Subsidieperiode: 01.01.2015 - 31.12.2015

Allochtonen van de toekomst - 35 000 euro
(project van Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw - 1ste projectverlenging)
Vluchtelingenwerk verenigt organisaties die zich in Vlaanderen inzetten voor de rechten van asielzoekers en vluchtelingen. De vereniging legt een traject af samen met vijftien tot twintig (gemiddeld vijftien) jongeren en jongvolwassenen die via de asielprocedure of via gezinshereniging in Vlaanderen terechtgekomen zijn. Bedoeling is om met deze jongeren een traject af te leggen waarbij ze op een creatieve manier beleidsaanbevelingen formuleren. In het afgelopen jaar werd gewerkt met een blog waarbij de jongeren vooral werkten met foto’s om hun verhaal te doen. In het volgende jaar wil men werken rond thema’s die de jongeren zelf naar voren brengen.
Subsidieperiode: 01.01.2015 - 31.12.2015

Toestand - 50 000 euro
(project van Toestand vzw - 1ste projectverlenging)
Toestand richt 'Spontane Actie Zones' op in vergeten of leegstaande gebouwen, terreinen of (openbare) ruimtes. Hierdoor is er een vrijplaats waar projecten op spontane wijze tot stand kunnen komen. Binnen de SAZ worden zowel experimentele als populaire activiteiten met elkaar verenigd. Met deze kruisbestuiving wil het project multiculturele en intergenerationele relaties opbouwen en bevorderen. Door SAZ op te richten en acties te organiseren, tracht Toestand jongeren te sensibiliseren omtrent lokale economie, recyclage en leegstand. Toestand ambieert ook een overleg te organiseren tussen gelijkaardige projecten en zal expertise bundelen rond creatief omgaan met leegstand.
Subsidieperiode: 01.01.2015 – 31.12.2015