09.12.2015 | Subsidie voor acht projecten 'Positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren'

Vlaams minister van Integratie en Inburgering Liesbeth Homans en Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz ondersteunen samen acht projecten die inzetten op positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren. De projecten kaderen binnen het Vlaams actieplan voor preventie van radicalisering, dat begin april door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd.

Projectoproep

Begin juli lanceerden minister Liesbeth Homans en minister Sven Gatz een gezamenlijke projectoproep. Met de projectoproep willen de ministers inzetten op het versterken van de positie van jongeren en jongvolwassenen in de samenleving en op het vergroten van hun maatschappelijke betrokkenheid. De ministers willen projecten ondersteunen die gevoelens van uitsluiting of onrecht kunnen ombuigen in positieve engagementen. Voor de concrete aanpak wordt gerekend op middenveldorganisaties binnen de vrijetijdsruimte: jeugd, sport, sociaal-cultureel volwassenenwerk, zelforganisaties, moskee-verenigingen, enzovoort. Voor de projectoproep werd een budget vrijgemaakt van 650.000 euro (400.000 euro van Integratie en Inburgering, 250.000 euro van Jeugd).

Gesubsidieerde projecten

Acht projecten werden op basis van problematiek, aanpak, beoogde resultaten, planning, duurzaamheid, samenwerking en budget geselecteerd.

Overkoepelende projecten

Centrum voor Islamitische Educatie de Toekomst vzw (CIET): 'Vormingsaanbod identiteitsontwikkeling van moslimjongeren' - 104.976 euro
In dit project wordt een vormingstraject uitgewerkt dat gericht is op identiteitsontwikkeling van moslimjongeren. Meer specifiek biedt dit project de nodige omkadering aan jongeren in hun zoektocht naar 'identiteit' en ondersteunt het leerkrachten, hulpverleners en jeugdwerkers die jongeren daarbij helpen. Dit project betrekt ook het netwerk van de jongeren, zodat ze hierin verder kunnen worden begeleid.

Partage en couleurs vzw: 'Verstaan om beter te reageren' - 32.325,54 euro
In dit project worden dialoogtafels georganiseerd, waarbij de jongeren een antwoord trachten te geven op vragen i.v.m. radicalisering en identiteitsontwikkeling. Met een begeleidende fototentoonstelling en een documentaire worden de resultaten van dit project ook verder bekendgemaakt aan een breder publiek. Beide zullen ook deel uitmaken van een educatief pakket, waarmee scholen en verenigingen aan de slag kunnen gaan.

Lokale projecten

Antwerpen/MSC Ahlan vzw: 'Meetingpoints rond identiteit ter preventie van radicalisering' - 127.181,62 euro
De meetingpoints geven jongeren de kans om in een veilige omgeving taboes en stiltes te doorbreken, maar eveneens om misverstanden uit de weg te ruimen en jongeren te informeren. Daartoe laten ze mensen aan het woord die met kennis van zaken de vragen en standpunten van de jongeren kunnen bespreken en in een perspectief plaatsen. Door het onderwerp vanuit verschillende perspectieven aan bod te laten komen, willen ze meer inzicht verwerven in de problematiek van radicalisering. Op die manier willen ze jongeren hefbomen geven die hen in staat stellen hun standpunten te herbekijken.

Anderlecht/Groep Intro vzw: 'JIJ Plus Vrije Tijd' - 97.492,10 euro
Het project 'JIJ PLus Vrije Tijd' wil jongerenwerkers inzetten om op zoek te gaan naar jongens en meisjes in en rond moskeewerkingen en zelforganisaties. Die jongeren wil men toeleiden naar vrijetijdswerkingen (zoals sportclubs met groepswerking), naar jongerenactiviteiten (als deelnemer) of naar vrijwilligerswerk (actief als begeleider of organisator).

Gent/Victoria Deluxe vzw: 'Geloof in de stad' - 90.691 euro
Vanuit het perspectief en de leefwereld van moslimjongeren wil dit project illustreren dat identiteit en godsdienstbeleving niet haaks staat op integratie. Victoria Deluxe kiest om een tegenverhaal te ontwikkelen dat verbonden is met de spontane en positieve (zelf)emancipatie van moslimjongeren. Met audiovisuele middelen willen ze moslimjongeren over de verschillende stappen binnen hun identiteitsontwikkeling laten vertellen. Deze getuigenissen, die tot positieve identificatiemogelijkheden moeten leiden, zullen ze actief verspreiden via de sociale media. Als slotstuk komt er een documentaire, die een beeld moet schetsen van het werkproces dat de vereniging met een heel diverse groep moslimjongeren heeft afgelegd.

Geel/Arktos vzw: 'Veerkrachtig Geel' - 67.846,89 euro
Samen met een jeugdwelzijnswerker wil Arktos contact leggen met jongeren die moeilijk bereikt worden door of geen aansluiting vinden bij andere diensten en instanties. Door het contact met jongeren in hun eigen omgeving (vindplaatsen) tracht de vormingswerker jongeren zoveel mogelijk bij te brengen. Op die manier wil de vereniging jongeren meer kansen geven om de negatieve spiraal van maatschappelijke kwetsbaarheid te doorbreken en de verbondenheid met de samenleving optimaal uit te bouwen. Behalve op individuele ondersteuning wordt ook ingezet op groepswerking en ondersteuning van eerstelijnswerkers en ouders.

Molenbeek/Zonder handen vzw: 'Handlangers' - 66.044 16 euro
De Handlangers is een groep jongeren die bestaat uit enerzijds jongeren (zowel kansrijke als kwetsbare) die al enkele jaren actief zijn als deelnemer bij Circus Zonder Handen en anderzijds nieuwe wijkjongeren met interesse voor circuseducatie. Een jaar langzullen ze met deze gemengde groep intensief werken rond groepsvorming, begeleidershouding, engagement, leiderschap en circustechnische vaardigheden. De jongeren worden nauw begeleid en opgevolgd tijdens groepsmomenten én bij individuele stages en coachingmomenten. Na een jaar zijn deze jongeren klaar om een engagement op te nemen als assistent in de circusschool of in een andere jeugdwerkorganisatie in de wijk. Het inclusieve karakter van dit traject zorgt voor interessante kruisbestuivingen: jongeren uit de kwetsbare wijk wisselen ervaringen uit met de andere Brusselse jongeren en docenten van de circusschool. Thema's als religie, gender, positie in de maatschappij komen aan bod, telkens met circus als krachtig bindmiddel.

Lokeren/Jeugdclubs vzw: 'Bruggenbouwers' - 62.000 euro
Met het project Bruggenbouwers worden ontmoetingen georganiseerd tussen diverse groepen jongeren die anders niet of nauwelijks met elkaar in contact komen. Deze diverse groep wordt ondersteund om samen met elkaar activiteiten op te zetten vanuit de overeenkomsten tussen de groepen. Het project richt zich op leefwereldverbreding, zelfontplooiing en positieve identiteitsontwikkeling van de jongeren. Vanuit de activiteiten gaat de organisatie ook meer in de diepte thema's bespreken die bij de jongeren aan bod komen. De jongeren nemen deel aan meetingpoints, waar ze in dialoog gaan met jongeren van andere steden over thema's die gelinkt zijn aan identiteitsontwikkeling.


Deze inhoudelijk gevarieerde projecten (jeugdwerk, sociaal-culturele verenigingen, vormingsorganisaties, zelforganisaties, enz.) helpen mee aan een positieve identiteitsontwikkeling, door het engagement te verhogen van jongeren die vatbaar zijn voor radicalisering en dat in een grotere maatschappelijke betrokkenheid te kanaliseren.

Vlaams minister Liesbeth Homans: "Jongeren met een zwakke eigen identiteit, die op zoek zijn naar zingeving en een plaats waar ze thuishoren en niet goed terecht kunnen bij hun ouders, op school of bij vrienden, zijn vaker vatbaar voor extremistisch gedachtengoed. Samen met de betrokken organisaties willen we jongeren weerbaarder maken voor zulke boodschappen en hen stimuleren om zelf verantwoordelijkheid op te nemen."

Sven Gatz: “De gekozen organisaties staan zeer dicht bij jongeren tussen twaalf en dertig jaar, zoals jeugdverenigingen, sportclubs, moskeeverenigingen of zelforganisaties. Alle organisaties zetten in op betrokkenheid en willen jongeren helpen een zelfbeeld te creëren waarop ze fier kunnen zijn, waardoor ze waardering ervaren, het gevoel krijgen erbij te horen en op een positieve manier 'radicaal' kunnen vechten tegen onrecht. Zo bieden we hen extra ontplooiingskansen in hun zoektocht naar een positieve identiteit en maatschappijvorming."