02.07.2015 | Projectoproep 'Positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren'

In het kader van de preventie van radicalisering lanceren Vlaams minister Liesbeth Homans, bevoegd voor Integratie en Inburgering en Vlaams minister Sven Gatz, bevoegd voor Jeugd, een gezamenlijke projectoproep om organisaties te ondersteunen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de zoektocht van jongeren naar een eigen identiteit.

De oproep richt zich specifiek naar verenigingen binnen de vrijetijdsruimte die (ook) een werking voor tieners en jongeren hebben: jeugd- en sportwerkingen, zelforganisaties, moskeeverenigingen,… Beide ministers maken voor deze projectoproep samen 650.000 euro vrij.

Profiel indieners

Tal van middenveldorganisaties zoals jeugd- en sportwerkingen, zelforganisaties of moskeeverenigingen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de zoektocht van jongeren naar een eigen identiteit. Zij hebben immers vaak het meest voeling met de leefwereld van de jongeren. Daarom richt deze projectoproep zich tot organisaties die dicht bij de jongeren (12 tot 30-jarigen) staan en zich situeren binnen de vrijetijdsruimte. Zowel eerstelijnswerkingen, die rechtstreeks met jongeren werken, als tweedelijnskoepelorganisaties, die jongerenwerkingen ondersteunen, kunnen een aanvraag indienen.

Inhoud projecten

Jongeren zijn in het algemeen nog bezig met de ontwikkeling van hun eigen identiteit. Sommigen worden daarin goed omkaderd en krijgen veel steun van hun omgeving. Zij zijn dan ook veel minder vatbaar voor fanatiek gedachtegoed. Anderen zijn op zoek naar zingeving en naar een plaats waar ze thuishoren en vinden geen antwoorden op hun vragen of oplossingen voor hun problemen bij hun ouders, op school of bij vrienden. Op die manier worden ze vatbaar voor extremisten. Jongeren zijn op zoek naar een zelfbeeld waarop ze trots kunnen zijn. Ze willen 'schitteren', gewaardeerd worden, iets betekenen. Jongeren die het gevoel hebben niet van tel te zijn of er niet bij te horen, ontwikkelen een laag zelfbeeld. Extremisten maken daar handig misbruik van. Zij houden jongeren een perspectief voor waar ze wel iemand zijn, iets betekenen.

We zoeken projecten die inzetten op positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren, die ertoe kunnen bijdragen dat deze jongeren zich gewaardeerd voelen, betekenisvol kunnen zijn, op een positieve manier 'radicaal' kunnen vechten tegen onrecht, projecten die de positie van jongeren en jongvolwassenen in de samenleving versterken, die inzetten op het vergroten van hun maatschappelijke betrokkenheid en burgerschapsvorming, projecten die gevoelens van uitsluiting of onrecht kunnen ombuigen in positieve engagementen, projecten die jongeren zin geven in de toekomst, enzovoort.

Indiendatum en timing projecten

De projectaanvragen moeten uiterlijk op 6 september 2015 digitaal ingediend worden op integratie@vlaanderen.be aan de hand van een aanvraagformulier (docm). De projectsubsidie wordt eenmalig toegekend voor een periode van maximaal 24 maanden. De projecten moeten van start gaan tussen 1 januari 2016 en 1 maart 2016.

Budget

Beide ministers maken voor deze projectoproep samen 650.000 euro vrij. De toegekende subsidie bedraagt 100 procent van de subsidiabele uitgaven en kan aangewend worden voor personeels- en/of werkingskosten. Er is geen minimum- of maximumbedrag vooropgesteld.

Meer informatie - Contactpersonen

In de toelichting bij de projectoproep (.pdf) vind je alle informatie over de inhoudelijke voorwaarden, de beoordelingscriteria, de procedure, de subsidieerbare kosten en de opvolging van de projecten.

Met vragen kun je terecht bij: