Nieuwsberichten archief: 2019

22.08.2019 | Energielening Cultuur en Jeugd nu renteloos

In het kader van het Actieplan Klimaat besliste de Vlaamse Regering om enkele aanpassingen aan de investeringen vanuit het Vlaams Klimaatfonds door te voeren. De rente van de Energielening Cultuur en Jeugd voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen werd daarom verlaagd van 1% naar 0%. Meer info over deze energielening vind je op cjm.vlaanderen.be/energielening.


10.07.2019 | VN-wereldconferentie van ministers bevoegd voor Jeugd 2019 & Lisboa+21 Jeugdforum

Van 21 tot 23 juni vond in Lissabon de VN-wereldconferentie voor jeugdministers en het jeugdforum plaats. 21 jaar na de eerste wereldconferentie in 1998 bespraken meer dan 100 delegaties van ministers, ambtenaren en jongerenvertegenwoordigers de prioriteiten van het internationale jeugdbeleid. Ook het Departement Cultuur, Jeugd en Media en de VN-jongerenvertegenwoordiger van de Vlaamse Jeugdraad tekenden present.


04.07.2019 | Save-the-date : 30 jaar Kinderrechtenverdrag – actueler dan ooit | 4 december 2019

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseert op woensdag 4 december een inspiratie- en netwerkmoment naar aanleiding van 30 jaar Kinderrechtenverdrag. Vlaanderen speelde een pioniersrol in het goedkeuren en ratificeren van dit verdrag. Op dit inspiratiemoment blikken we o.m. met Ankie Vandekerckhove, de allereerste Kinderrechtencommissaris terug, maar ook vooruit. Welke initiatieven zijn er geweest, hoe staan we er vandaag voor en welke uitdagingen moet Vlaanderen aangaan op het vlak van kinderrechten? Noteer alvast 4 december in je agenda.


07.06.2019 | Herinnering - Infomoment subsidielijn experimentele projecten

Op 19 juni in de namiddag organiseren we een infomoment over de subsidielijn experimentele jeugdprojecten. Experimentele jeugdprojecten kunnen worden opgezet op vier terreinen: jeugdwerk; informatie aan of over de jeugd en beleidsparticipatie van de jeugd; cultuureducatie van de jeugd; bovenlokaal jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en/of kinderen en jongeren met een handicap. Op het infomoment belichten we onder meer de subsidievoorwaarden, de procedure en voorbeelden van vroegere projecten.


07.06.2019 | Oproep expertopleiding Cultuur in de Spiegel

Muzische lessen, schoolvoorstellingen, rondleidingen in musea, culturele reizen, kunstenaars in de klas, artistieke workshops, schrijfwedstrijden, kunstprojecten met kwetsbare jongeren … Cultuur en onderwijs raken elkaar op vele plaatsen en manieren. Heb je ervaring en inzichten in het leren met, over en door cultuur, maar ben je toch nog op zoek naar inhoudelijke verdieping? Dan is de expertopleiding Cultuur in de Spiegel van CANON Cultuurcel en Departement Cultuur, Jeugd en Media iets voor jou. Inschrijven kan tot en met 14 juni.


07.06.2019 | Meet the parents?! Reflectie-instrument voor begeleiders in het jeugdwerk

Een goede relatie met ouders opbouwen, hoe doe je dat? Voor jeugdwerkers, zowel vrijwilligers als professionals, roepen contact en communicatie met ouders vaak veel vragen op. Om hen daarbij te helpen ontwikkelden onderzoekers van Odisee de tool "Meet the parents?!", een reflectie-instrument om jeugdwerkbegeleiders in groep te laten stilstaan bij hun relatie met ouders. Wie zelf aan de slag wil met de tool: er zijn verschillende train-the-trainersessies in juni en in het najaar. Lees er meer over.


04.06.2019 | Terugkoppelingsmoment werkgroep kadervorming - 25 juni

Op 25 juni koppelen we graag terug over de werkzaamheden van de werkgroep kadervorming. Die werkgroep startte begin 2019 met een analyse van de aanbevelingen uit het onderzoek kadervorming, met als doel de huidige regelgeving te optimaliseren. We lichten de voorstellen van de werkgroep toe en geven uitleg bij de onderwerpen waarover nog geen consensus is. Tot slot staan we nog even stil bij de verdere stappen in het traject.


17.05.2019 | Terugblik Groteprioriteitendebat

De verslagen van de tientallen debatten zijn geschreven, de foto's zijn geselecteerd en het sfeerverslag is gemonteerd. Vanaf vandaag kan je terugblikken op het Groteprioriteitendebat waar ongeveer 150 jongeren, jeugdwerkers, kinderrechtenactoren, middenveldactoren, onderzoekers, lokale en Vlaamse ambtenaren en beleidsmensen een rangschikking maakten in dertien voorliggende doelen voor het nieuwe Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024. Lees en ontdek vooral meer.


13.05.2019 | Vlaanderen investeert 1,728 miljoen euro in beweegvriendelijke en gedeelde speelplaatsen

De Vlaamse ministers Jeugd, Onderwijs en Sport bundelen de krachten om werk te maken van actieve en gedeelde speelplaatsen. Samen maken ze 1,728 miljoen euro vrij om 114 schoolspeelplaatsen avontuurlijker en beweegvriendelijker te maken. Het is ook hun bedoeling om de speelplaatsen voor sport en spel aan te bieden aan het jeugdwerk en de bredere lokale gemeenschap.


02.05.2019 | Uitnodiging vierdaagse vorming over digitaal jeugdwerk in Estland

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media trekt van 11 tot en met 14 juni met een delegatie van twee personen naar Kloogaranna in Estland voor een vierdaagse vorming over digitaal jeugdwerk. Het programma focust op drie onderwerpen: digitale levensvaardigheden, technologisch leren in jeugdwerk en digitale gaming. Verder staat de rol van digitalisering en innovatie in het jeugdwerk op de agenda. Het volledige programma vind je op de website van SomeCamp EU. Wil je graag deelnemen? Stel je kandidaat via het sollicitatieformulier ten laatste op 10 mei 2019.


02.05.2019 | Oproep Kunstendag voor Kinderen 2019

Op zondag 17 november is het weer Kunstendag voor Kinderen. Organisaties die (opnieuw) willen meewerken aan Kunstendag voor Kinderen, kunnen zich tot en met zondag 16 juni inschrijven. Met die inschrijving laat je weten op 17 november een of meerdere activiteiten te zullen aanbieden in het kader van #KvK2019. Daarna heb je nog de tijd tot en met zondag 15 september om jouw activiteit voor die dag te bedenken en in te voeren in de UiTdatabank van publiq. Alle informatie en het inschrijvingsformulier vind je op de sectorsite van Kunstendag voor Kinderen.


29.04.2019 | Dit zijn dé Grote Prioriteiten voor kinderen en jongeren in Vlaanderen

Op vrijdag 26 april vond in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel het Groteprioriteitendebat plaats. Zo'n 150 vertegenwoordigers van de verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, experten, jongeren en actoren uit het middenveld en uit lokale besturen gingen in gesprek over de grote beleidsdomeinoverschrijdende - of 'transversale' - uitdagingen waar kinderen en jongeren écht van wakker liggen, en waar er de komende jaren op ingezet moet worden. Onder meer armoede terugdringen, psychisch welbevinden en duurzame en veilige buurten vormen dé topprioriteiten.


24.04.2019 | Twaalfde Buitenspeeldag opnieuw record

Groteprioriteitendebat

Op woensdagnamiddag 24 april zullen wellicht heel wat Vlaamse en Brusselse huiskamers leeg zijn. De minister van Jeugd hoopt samen met maar liefst zeven Vlaamse kinderzenders dat opnieuw meer dan honderdduizend kinderen gevolg zullen geven aan hun gezamenlijke oproep om die namiddag buiten te gaan ravotten. Op televisie zal er immers niets te zien zijn voor het jonge geweld. Zowel Nickelodeon, Nick Jr., Ketnet, Ketnet Junior, VTM Kids, VTM Kids Jr. als Studio 100 TV zetten die dag hun schermen op zwart tussen 13 uur en 17 uur.

De 12de editie op rij wordt opnieuw een recordeditie met maar liefst 439 activiteiten georganiseerd in 259 Vlaamse en Brusselse gemeenten en steden (in 2018 ging het om respectievelijk 435 en 257). Het zijn de lokale besturen die de trekkers zijn van de Buitenspeeldagactiviteiten. Samen met jeugd- en sportverenigingen, scholen, buurtcomités… zorgen ze voor een uitgebreid en gevarieerd aanbod. De Buitenspeeldag is zoals steeds volledig gratis. Zo kunnen echt alle kinderen ervan genieten.
Ontdek alle activiteiten in jouw buurt op www.buitenspeeldag.be.


05.04.2019 | Update Europese en internationale beleidsagenda’s t.a.v. kinderen, jongeren en kinderrechten

Er is een update klaar van de Europese en internationale beleidskaders t.a.v. kinderen, jongeren en kinderrechten. Dit overzicht, dat in 2010 door het Belgische EU-voorzitterschap werd opgemaakt, krijgt tweejaarlijks een update. Het maakt ons wegwijs in de beleidsmaatregelen van de internationale instanties die een invloed hebben op het jeugd- en kinderrechtenbeleid van Vlaanderen en de andere EU-lidstaten: de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties.


01.04.2019 | Gezocht: deskundigen voor adviescommissies jeugd

Voor de beoordeling van subsidiedossiers van landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, cultuureducatieve verenigingen, verenigingen informatie en participatie en experimentele projecten is het Departement Cultuur, Jeugd en Media op zoek naar deskundigen voor vier adviescommissies. Ben jij deskundig op het vlak van jeugd, jeugdwerk of kinderrechten? Heb je een zicht op het brede werkveld? Heb je ervaring met beleids- en projectplannen en zin om je te engageren voor het jeugdwerk? Stel je kandidaat voor een of meerdere adviescommissies ten laatste op 24 april.


29.03.2019 | Departement Cultuur, Jeugd en Media stelt voor: Jaarverslag 2018

Groteprioriteitendebat

Met het vernieuwde jaarverslag brengen we een bloemlezing van een aantal van de belangrijkste initiatieven die in 2018 op ons departement werden genomen, uitgewerkt en uitgevoerd. Een jaarverslag 'nieuwe stijl', als online en visueel aantrekkelijk magazine. De inhoudelijke rode draad is Transitie, zowel in het beleid als in de interne werking van het departement.


29.03.2019 | Steeds meer samenwerkingen stimuleren diversiteit in het jeugdwerk

Op de Dag van de Diversiteit in het Jeugdwerk maken het jeugdwerk, de minister van Jeugd en het Departement Cultuur, Jeugd en Media na één jaar de balans op van het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk. Op basis van dit plan werkten alle partners in het jeugdwerk op verschillende manieren aan diversiteit. Met als ultieme doel: gelijke kansen creëren voor iedereen en via sociale integratie ontmoeting en samenwerking stimuleren voor jongeren en hun organisaties. Lees meer.


26.03.2019 | Vernieuwde gratis verzekering voor vrijwilligers start op 1 april

Op 1 april 2019 gaat de vernieuwde gratis verzekering voor vrijwilligers van start. De bestaande vrijwilligersverzekering werd begin 2018 geëvalueerd en op enkele belangrijke punten aangepast. De bijgestuurde versie bevat geactualiseerde erkenningsvoorwaarden, een vernieuwd reglement en een modelpolis. Ontdek alle wijzigingen en nieuwigheden van de verzekering op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.


22.03.2019 | Nieuwe JOP publicatie: Jongeren in cijfers en letters 4

Vandaag stelt het JOP – het JeugdOnderzoeksPlatform – de nieuwe publicatie 'Jongeren in cijfers en letters 4' voor. Het boek bevat de onderzoeksresultaten van drie studies uit het voorjaar van 2018: de JOP-monitor 4, de JOP-kindmonitor en de JOP-schoolmonitor 2. Het onderzoek, waaraan meer dan elfduizend kinderen en jongeren hebben deelgenomen bracht thema's in kaart zoals welbevinden, vrije tijd, diversiteit en politieke interesse. De onderzoeksresultaten bieden een unieke kijk op de jeugd in Vlaanderen en vormen een cruciale bron van kennis voor het vormgeven en ondersteunen van het Vlaamse jeugdbeleid. Lees meer.


21.03.2019 | Laat jouw stem horen op het #Groteprioriteitendebat | Brussel | 26.04.2019

Heb je een uitgesproken mening en sterke argumenten over wat er in Vlaanderen beter kan voor kinderen en jongeren? Waar moeten de Vlaamse ministers de komende jaren op inzetten zodat gelijke kansen, ruimte, brede ontwikkeling, een stem hebben in de samenleving, een haalbare kaart worden voor alle kinderen en jongeren? Klimaatverandering, psychisch welzijn, de zoektocht naar een goede job … waarover maak jij je zorgen? Laat jouw stem horen en kom op 26 april naar het #Groteprioriteitendebat in Brussel. Lees meer.


13.03.2019 | Aanpassingen KAVO-tool - Integratie eID

Na de paasvakantie voeren we enkele aanpassingen door aan de KAVO-tool mijnkadervorming.be. Vooral het inloggen zal anders verlopen. Na de wijziging moeten deelnemers, stageplaats-verantwoordelijken en medewerkers van verenigingen inloggen met hun elektronische identiteitskaart (eID) en eID-kaartlezer. Voor min-18-jarigen blijft het wel mogelijk om in te loggen via een e-mailadres en wachtwoord.


07.03.2019 | Integrale aanpak van Vlaamse Regering tegen pesten en geweld

Kinderen en jongeren worden vaak met geweld geconfronteerd- zowel online, op school, thuis, als in hun vrije tijd. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek naar geweld bij 1.713 kinderen en jongeren, dat werd verricht op vraag van de Vlaamse ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Onderwijs, Jeugd en Sport. De onderzoekers pleiten voor meer samenwerking tussen de verschillende diensten die met kinderen en jongeren in aanraking komen. Daarnaast is sensibilisering nodig over de mogelijke hulpkanalen, zodat kinderen en jongeren, maar ook hun ouders weten waar ze terechtkunnen met vragen over geweld. Lees meer.


28.02.2019 | Buitenspeeldag op 24 april

Op woensdag 24 april 2019 vindt een nieuwe editie van de Buitenspeeldag plaats. Hét moment om kinderen een leuke tijd te bezorgen én het buiten spelen en sporten in eigen buurt voor de rest van het jaar aan te moedigen. Benieuwd wat er in jouw buurt te beleven valt? Ben je als lokaal bestuur nog niet ingeschreven voor deze Buitenspeeldag? Of heb je materiaal om jouw lokale buitenspeeldagactiviteiten te promoten. Je leest er hier meer over!


28.02.2019 | Recordinvestering in tenten voor jeugdbewegingen

Ook in dit laatste jaar van de regeerperiode plaatste het Departement Cultuur, Jeugd en Media een bestelling voor tenten voor de Uitleendienst Kampeermateriaal (ULDK). Het gaat om een bedrag van 465.000 euro voor de aankoop van 163 seniortenten, die deze zomer al beschikbaar zullen zijn voor de jeugdbewegingen. Lees er meer over.


28.02.2019 | Start onderzoek 'Welbevinden en gender in de vrije tijd'

Half januari ging het onderzoek 'Welbevinden en gender in de vrije tijd' van start. Het onderzoek wil te weten komen wat de oorzaken zijn van het lagere niveau van welbevinden bij LGTBQ+ jongeren en zal aanbevelingen formuleren voor de jeugdwerksector en het Vlaamse jeugdbeleid om het welbevinden te verbeteren. Wil je op de hoogte blijven van het onderzoek of eraan deelnemen? Lees verder.


28.02.2019 | Vlaanderen en de Baltische staten bouwen samen aan een slim en innovatief jeugdwerkbeleid

Op 12 en 13 februari vond in Tallinn de Subcommissie Jeugd tussen Vlaanderen en de Baltische Staten plaats. Samen met Estland, Letland en Litouwen sprak Vlaanderen een nieuw werkprogramma 2019-2022 af. De vier partners zullen gedurende vier jaar samenwerken rond één gezamenlijk thema: smart youth work (slim jeugdwerk), met een focus op expertiseopbouw en -uitwisseling. Lees er meer over.


28.02.2019 | 20 years and counting! Zuid-Afrikaanse jeugddelegatie op bezoek in Vlaanderen

Begin februari ontvingen we een delegatie van jeugdambtenaren, leden van het National Youth Development Agency, en jeugdwerkers uit Zuid-Afrika. Samen bespraken we de succesvolle samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika op het vlak van jeugd- en vrijwilligersbeleid, die al meer dan twintig jaar bestaat. Ook keken we vooruit naar hoe deze samenwerking in de toekomst nog versterkt kan worden. Lees er meer over.


28.02.2019 | Slotbeschouwingen VN over de naleving van het Kinderrechtenverdrag in België

Op 24 en 25 januari 2019 vond er bij het VN-Comité voor de Rechten van het Kind een constructieve dialoog plaats over het gecombineerde vijfde en zesde periodiek rapport van België over de naleving van het Kinderrechtenverdrag. Ook een delegatie uit Vlaanderen was er aanwezig. Het VN-Comité bezorgde ons land daarop een rapport met slotbeschouwingen en aanbevelingen. Lees er meer over.


21.02.2019 | Voorstelling JOP-boek Jongeren in cijfers en letters 4 op 22 maart - Schrijf je in!

Op 22 maart stellen het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) het nieuwe JOP-boek Jongeren in cijfers en letters 4 voor. Dat boek rapporteert de eerste bevindingen en inzichten over de data die het JOP in 2018 verzamelde bij meer dan 11.000 kinderen en jongeren in Vlaanderen. Onderzoeksresultaten over thema’s als welbevinden, vrijetijdsbesteding en sociale identiteit zullen tijdens de studiedag worden toegelicht. Bekijk het programma en schrijf je in.


Save the Date! 26 april 2019 - Groteprioriteitendebat

Heb je een uitgesproken mening en sterke argumenten over wat er in Vlaanderen beter kan voor kinderen en jongeren? Waar moeten de Vlaamse ministers de komende jaren op inzetten zodat gelijke kansen, groene ruimte, brede ontwikkeling een stem hebben in de samenleving en een haalbare kaart worden voor alle kinderen en jongeren?Laat jouw stem horen en kom op 26 april 2019 naar het #Groteprioriteitendebat in Brussel.


11.02.2018 | Schrijf je in voor de Dag van de Cultuureducatie op 12 maart!

Ben je gebeten door cultuur en leren? Overtuigd van het belang van cultuureducatie in de groei van ieder kind, iedere jongere en elke volwassene? Op zoek naar nieuwe inzichten en vernieuwende praktijken? Dan is de Dag van de Cultuureducatie iets voor jou! Dit jaar focussen we op angst als drijvende kracht achter cultuur en dus ook als essentieel onderdeel van cultuureducatie. Ontdek het programma en schrijf je in.


04.02.2019 | Bus naar bivak wordt goedkoper

Het wordt voor jeugdbewegingen goedkoper om met de bus op kamp te gaan. Na een succesvol proefproject wordt het goedkopere tarief voor jeugdbewegingen nu opgenomen in het vaste aanbod van De Lijn. De goedkope rit geldt voor grotere jeugdgroepen vanaf 30 personen. De bus brengt de jongeren tot de halte die het dichtste bij de bivakplaats ligt en de totale afstand mag oplopen tot 50 km.


04.02.2019 | Subsidiëring bovenlokaal jeugdwerk: uitvoeringsbesluit goedgekeurd

Op 11 januari keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit bij het decreet van 22 december 2017 over de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen definitief goed. Het uitvoeringsbesluit omvat de verdere concretisering van de bepalingen die in het decreet zijn opgenomen. Zo bepaalt het besluit onder andere de prioriteiten voor de jeugdhuizen en de procedures en de behandeling van de subsidiedossiers. Ook het toezicht en de beroepsmogelijkheden worden in het besluit vastgelegd.


04.02.2019 | Infosessies decreten bovenlokaal jeugdwerk en bovenlokale cultuurwerking

In februari organiseren we een tweede ronde infosessies over het bovenlokaal jeugd- en cultuurbeleid. Ben je vrijwilliger in de jeugd- of cultuursector en wil je meer weten over de subsidiemogelijkheden binnen beide decreten? Kom dan in februari naar een van de vier bijkomende infosessies. Die vinden ofwel op dinsdagavond of op zaterdagochtend plaats. Bekijk het programma en schrijf je in.


01.02.2019 | Tweede ronde beurzen vakmanschap

Er komt een tweede ronde voor aanvragen van beurzen in de zogenaamde ‘meester-leerling-trajecten’. Die beurzen geven vakmensen ruimte om een aantal maanden tot twee jaar intensief samen te werken met iemand die bij hen in de leer wil gaan. Zowel meester als leerling(en) ontvangen een stuk van de beurs, samen voor een bedrag van maximaal 2.000 euro per maand. Een aanvraag indienen kan tot uiterlijk 15 maart 2019.


01.02.2019 | Vrijetijdsmonitor brengt vrije tijd van de Vlaming in kaart

Bij het begin van de nieuwe gemeentelijke legislatuur lanceren het Departement Cultuur, Jeugd en Media, Sport Vlaanderen en de VVSG de lokale vrijetijdsmonitor. Die verzamelt gegevens over het vrijetijdsbeleid, het vrijetijdsaanbod en de vrijetijdsparticipatie in de Vlaamse gemeenten. Benieuwd hoe uw gemeente scoort op het vlak van cultuur, jeugd en sport? Bekijk de gegevens in de vrijetijdsmonitor of vergelijk uw gemeente met een buurgemeente of andere vergelijkingsgroepen.


09.01.2019 | Kadervormingsattest voor ruim 6.000 jongeren

In 2018 behaalden 6.233 jongeren een attest kadervorming. Ten opzichte van 2017 betekent dat een stijging van bijna 10 procent. Jongeren die een kadervormingsattest behalen, volgden een cursus, deden stage en namen deel aan een evaluatiemoment.