Nieuwsberichten archief: Juli 2017

27.07.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


19.07.2017 | Vacature: medewerker kinderrechten bij NCRK

De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind heeft een vacature voor een voltijdse medewerker kinderrechten. De medewerker vervult een ondersteunende rol bij de uitvoering van de taken van de commissievoorzitter. Daarnaast biedt hij of zij ook ondersteuning aan de verschillende commissie-organen en commissieleden. Interesse? Solliciteren kan tot en met 31 juli 2017.


18.07.2017 | Studiebezoek Zuid-Afrika: Youth Volunteer Congres en 20 jaar samenwerking - verslag

Eind mei trok een Vlaamse delegatie naar Zuid-Afrika om er samen met onze minister van Jeugd deel te nemen aan de eerste 'Youth Volunteer Network Conference'. Het bezoek stond in het teken van 20 jaar samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika inzake jeugdbeleid. Lees er alles over in het verslag van de delegatie.


18.07.2017 | Studiebezoek Catalonië: Sociale inclusie, diversiteit en gelijke kansen in het jeugdwerk - verslag

Begin juni trok het traject Jeugdwerk in de Stad met een Vlaamse delegatie naar Catalonië, waar ze projecten en methodieken over het thema inclusie, diversiteit en gelijke kansen in het jeugdwerk bezocht. Daarbj lag één focus op jongeren met een migratieachtergrond. Een tweede focus was de stedelijke context. Lees er alles over in het verslag van de deelnemers.


17.07.2017 | Visienota over het vrijwilligersbeleid

De Vlaamse Regering nam op 14 juli kennis van de stand van zaken van het actieplan gecoördineerd vrijwilligersbeleid en hechtte haar goedkeuring aan de visienota over het vrijwilligersbeleid. Bedoeling is dat de bevoegde ministers deze visienota operationaliseren door een geactualiseerd actieplan aan de regering voor te leggen.


17.07.2017 | Parlementaire vragen en initiatieven i.v.m. het jeugdbeleid


17.07.2017 | Voorontwerp van decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen

De Vlaamse Regering keurde op 14 juli het voorontwerp van decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen prinicpieel goed. Met het decreet wordt vanaf 2020 jeugdwerk ondersteund dat niet gericht is op de hele Vlaamse Gemeenschap, maar wel inspeelt op prioriteiten van de Vlaamse overheid. Het decreet bundelt verschillende subsidielijnen en ondersteunt vooral jeugdwerk dat zich focust op het realiseren van een jeugdwerkaanbod voor álle kinderen en jongeren.


07.07.2017 | Reflectiedag ‘Radicalisering en gewelddadig extremisme online: preventie en actie'

Word je geconfronteerd met radicalisering bij jongeren die tot geweld kan leiden? Vaak zijn online haat en propaganda op het internet daarvan de oorzaak. Op een internationale reflectiedag (22 september) gaan jeugdwerkers, vormingswerkers en beleidsmakers uit België en Frankrijk op zoek naar strategieën en methodieken om online radicalisering een halt toe te roepen.


07.07.2017 | Beslissing over subsidie-enveloppe voor verenigingen met bijzondere opdracht

De minister van Jeugd nam een beslissing over de subsidie-enveloppe 2018-2020 voor de verenigingen met bijzondere opdracht. Hij baseerde zich daarvoor op de beleidsnota's van de verenigingen en het advies van de afdeling Jeugd over die beleidsnota's. Het gaat om de verenigingen die gesubsidieerd worden op basis van artikel 8 van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.


07.07.2017 | Tussentijds rapport over Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan goedgekeurd door Vlaamse Regering

Na advies van het Kinderrechtencommissariaat en de Vlaamse Jeugdraad keurde de Vlaamse Regering op 30 juni het tussentijdse rapport 2015-2016 van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP 2015-2019) en de bijgevoegde acties aan dat JKP definitief goed.


05.07.2017 | Eerste begrotingsaanpassing aangenomen door Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement nam op 28 juni de eerste aanpassing van de uitgavenbegroting 2017 van de Vlaamse Gemeenschap aan. Wat de begroting Jeugd betreft, gaat het onder meer om enkele compensaties en verschuivingen naar andere begrotingsposten Jeugd en Cultuur.