Nieuwsberichten archief: Januari 2016

29.01.2016 | Oproep Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren - nieuwe deadline : 15 februari 2016

De Europese Karel de Grote-prijs wordt toegekend aan projecten van jongeren die het wederzijdse begrip bevorderen, de ontwikkeling van een gemeenschappelijk besef van Europese identiteit stimuleren en praktische voorbeelden bieden van Europeanen die als één gemeenschap samenleven.


22.01.2016 | Lokaal jeugdbeleid: rapportage en subsidies

In 2016 moeten gemeenten en steden een laatste keer rapporteren over de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd. Daartoe bezorgen ze ten laatste op 31 juli 2016 de jaarrekening aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Als aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangen ze de resterende 10% van de subsidie 2015.


22.01.2016 | Uitnodiging seminar 'iReachable? Actual challenges for youth work'

De afdeling Jeugd zoekt vijf jeugdwerkers en/of beleidsmede-werkers om deel te nemen aan een seminar met de Baltische staten. Doel van het seminar is op zoek te gaan naar nieuwe benaderingen en methodes in het jeugdwerk om meer jongeren te bereiken en meer diverse doelgroepen aan te spreken.


22.01.2016 | Beslis mee over de toekomst van de ruimte in Vlaanderen - studienamiddagen op 9 en 10 februari

De Vlaamse Jeugdraad en Ruimte Vlaanderen organiseren twee overlegmomenten over de toekomst van de ruimte in Vlaanderen. Jongeren tussen 15 en 25 jaar, jeugdwerkers en jeugdconsulenten die werken rond jeugdruimte en jeugdinfrastructuur, kunnen er mee nadenken over het nieuwe Beleidsplan Ruimte van de regering.


14.01.2016 | 'Implementatie van de Europese Jeugdgarantie' - voorbeeld Luxemburg

Luxemburg heeft in het kader van de implementatie van de Europese Jeugdgarantie heel wat ervaring op het vlak van samenwerking tussen jeugd en werkgelegenheid. Een Vlaamse delegatie ging er inspiratie opdoen. Lees er meer over in het verslag van het studiebezoek.


08.01.2016 | Subsidie voor zeven experimentele projecten

Minister van Jeugd Sven Gatz besliste om aan zeven verenigingen een subsidie toe te kennen voor de uitvoering van een experimenteel project. De projecten spelen in op nieuwe ontwikkelingen en behoeften die zowel binnen de jeugdsector als meer algemeen bij de jeugd leven.


08.01.2016 | Projectsubsidie voor vijf structureel gesubsidieerde verenigingen

Minister van Jeugd Sven Gatz besliste om aan vijf verenigingen een subsidie toe te kennen voor de uitvoering van een project: Kinderrechtswinkel, Wel Jong Niet Hetero, Mediaraven, Centrum Informatieve Spelen en Cultureel Jeugd Paspoort.


08.01.2016 | Projectoproep 'Ondernemende innovatieve partnerschappen of ecosystemen in studentensteden'

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) subsidieert lokale samenwerkingsverbanden tussen een stad, onderwijsinstellingen, het jeugdwerk, studentenverenigingen en lokale bedrijven en organisaties. Bedoeling is de ondernemerszin bij jongeren en studenten aan te wakkeren.


07.01.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


07.01.2016 | Nota van de Vlaamse Regering over een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van kinderen

In deze conceptnota, ingediend door minister Jo Vandeurzen, worden een aantal krijtlijnen uitgezet over een nieuw organisatiemodel voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen. Bedoeling is hierover het debat aan te gaan met alle betrokkenen en op basis daarvan te komen tot een nieuw decreet buitenschoolse opvang.


07.01.2016 | Begroting 2016 en beleidsbrief Jeugd 2015-2016

Het Vlaams Parlement nam op 17 december 2015 het ontwerp van uitgavenbegroting 2016 aan. Ook de middelen voor Jeugd zitten daarin vervat. Bij de parlementaire behandeling van de begroting werd ook de beleidsbrief Jeugd 2015-2016 besproken. Minister Sven Gatz gaf tekst en uitleg aan de commissieleden.


07.01.2016 | Aanpassing subsidieregels erkende en gesubsidieerde verenigingen aangenomen

Sinds begin 2016 kunnen verenigingen die in de loop van een vierjarige beleidsperiode erkend worden, geen tussentijdse beleidsnota meer indienen. Verder is het ook niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een basissubsidie op basis van drie modules.