Nieuwsberichten archief: Februari 2016

28.02.2016 | Masterplan Bivakplaatsen in laatste rechte lijn

De Vlaamse Regering keurde principieel het Masterplan Bivakplaatsen goed. Met het masterplan kunnen de verschillende acties op het vlak van jeugdtoerisme beter op elkaar worden afgestemd. Het plan focust op drie grote actieterreinen: overregulering en complexe procedures, tekort aan kampplaatsen en materiaal in de piekperiodes, en kennisopbouw en monitoring.


28.02.2016 | 'Stedelijkheid' wordt bijkomend criterium bij beoordeling subsidieaanvragen verenigingen

De Vlaamse Regering besliste een bijkomend criterium 'stedelijkheid' in te voeren voor de beoordeling van de subsidieaanvragen in het kader van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. In steden komen een aantal maatschappelijke uitdagingen sterker naar voren dan elders. Verenigingen met expertise op dit vlak zullen die nu kunnen inzetten bij hun subsidieaanvraag.


28.02.2016 | Vlaamse Regering keurt conceptnota vrijwilligerswerk goed

De Vlaamse Regering keurde op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en minister Sven Gatz een conceptnota goed over het vrijwilligerswerk. Op basis van deze nota zullen een aantal knelpunten rond statuut, informatie en overregulering worden weggewerkt.


25.02.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


25.02.2016 | Europese Commissie kondigt maatregelen aan tegen radicalisering en sociale uitsluiting

Europees Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Tibor Navracsics kondigt allerlei maatregelen aan om sociale exclusie en radicalisering van jongeren tegen te gaan. Eén ervan is een toolkit voor jeugdwerkers.


19.02.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


18.02.2016 | Studievoormiddag 'Geluidsnormen voor muziekactiviteiten - 3 jaar later' - 17 maart 2016

De geluidsnormen voor muziekactiviteiten zijn inmiddels drie jaar van kracht. Op 17 maart delen vertegenwoordigers van verschillende sectoren hun ervaringen met en visie op deze normen. Verder wordt een studie voorgesteld over de lokale implementatie en handhaving van deze regelgeving. Deelname is gratis, inschrijven kan tot 8 maart.


17.02.2016 | Hoe leren we in de toekomst?

Hoe willen jongeren in de toekomst leren? Wat verwachten zij van de leraar van morgen? Wat als ze zelf een deel van hun lespakket zouden kunnen samenstellen? Minister Hilde Crevits is op zoek naar creatieve ideeën voor de school van morgen. Maak jongeren in jouw buurt of vereniging warm om hieraan mee te werken!


15.02.2016 | Ouders tevreden over het jeugdwerk

Vandaag werden de resultaten van het onderzoek 'Ouders en jeugdwerk' voorgesteld. Ouders hebben in het algemeen een groot vertrouwen in het jeugdwerk en in de begeleiders. Het kind staat centraal in de kijk van ouders op jeugdwerk. Heel wat ouders geven wel aan dat ze nood hebben aan meer informatie en communicatie. Lees meer: belangrijkste bevindingen en eindrapport.


03.02.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


02.02.2016 | Ministers Crevits en Gatz willen Cultuur en Onderwijs dichter bij elkaar brengen

Op de twaalfde Dag van de Cultuureducatie werd een stand van zaken gegeven van het onderzoeksrapport 'Cultuur in de Spiegel'. Het rapport moet de basis vormen voor een vernieuwde, intensere en meer geïntegreerde samenwerking tussen cultuur en onderwijs, wat meteen ook de ambitie is van beide bevoegde ministers.


02.02.2016 | Structurele erkenning of subsidiëring voor acht bijkomende verenigingen

Acht verenigingen worden structureel erkend of gesubsidieerd als landelijk georganiseerde jeugdvereniging, cultuureducatieve vereniging of vereniging informatie en participatie: Creafant, Platform Allochtone Jeugdwerkingen,Taalvakanties Depauw Buitenland, Talencentrum Le Crayon, 't Kwasteeltje, Let's Go Urban, Zonder Handen en Responsible Young Drivers.


02.02.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


01.02.2016 | Vlaamse ministers resoluut en verenigd tegen pesten

De Vlaamse ministers van Welzijn, Onderwijs, Jeugd en Sport engageren zich voor een gezamenlijke aanpak van alle vormen van geweld op kinderen, waaronder (cyber)pesten. Bijzondere aandacht gaat naar de situatie van kinderen en jongeren in een hulp- of zorgcontext. Een werkgroep Integriteit zal de acties en maatregelen opvolgen, met het oog op maximale afstemming en expertisedeling.