Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Integriteit

16.03.2018 | Vragen over grensoverschrijdend gedrag? Ga naar grenslijn.be

De Vlaamse Regering lanceert vandaag grenslijn.be, een nieuwe website die alle expertise en informatie over grensoverschrijdend gedrag bundelt. De website mikt vooral op vrijwilligers en professionals die met kinderen werken.

Grenslijn.be is voor alle duidelijkheid geen meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag, maar een plek waar je terechtkunt als je op zoek bent naar informatie over de problematiek. Dat kan gaan om verduidelijkende artikels, diepgaande publicaties of werkmaterialen die meteen bruikbaar zijn in de praktijk.

De website is een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse ministers Sven Gatz (Jeugd), Hilde Crevits (Onderwijs), Philippe Muyters (Sport) en Jo Vandeurzen (Welzijn). Het idee erachter is dat de informatie nu te versnipperd is en beter gebundeld kan worden op één platform.

Themabeheerders

De kennis wordt aangeleverd door verschillende themabeheerders die specifieke expertise hebben over een deelaspect van grensoverschrijdend gedrag. Zo wordt het thema agressie beheerd door Icoba, discriminatie door Unia, kindermishandeling door het Vlaams ExpertiseCentrum Kindermishandeling, online risico’s door Mediawijs, pesten door Tumult, seksueel grensoverschrijdend gedrag door Sensoa en welbevinden door het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Iedereen kan terecht op de website, maar het is in de eerste plaats bedoeld voor vrijwilligers en professionals die werkzaam zijn in het jeugdwerk, de sportsector, de kinderopvang, de jeugdhulp of het onderwijs. Grenslijn.be wil hen ondersteunen om gepast te reageren op grensoverschrijdend gedrag.


9 november 2017: startmoment aanspreekpunten integriteit Jeugd

Op 9 november vond het startmoment voor de Aanspreekpunten Integriteit (API) in jeugdorganisaties plaats. De Vlaamse overheid vraagt immers aan alle organisaties die met kinderen en jongeren werken, om een zo'n aanspreekpunt aan te duiden, dit in het kader van het Vlaams Actieplan Integriteit.

Op het startmoment lichtten we toe wat dat voor een jeugdorganisatie kan betekenen. Het infomoment was bedoeld voor coördinatoren en kandidaat-aanspreekpunten integriteit, beroepskrachten en vrijwilligers van jeugdorganisaties.

Vooronderzoek

Om een adequaat beeld te krijgen van wat het jeugdwerk vindt van de vraag om op bovenlokaal niveau een aanspreekpunt aan te duiden, houden we een vooronderzoek waarin we peilen naar diverse houdingen en attitudes rond integriteit in jouw jeugdorganisatie. We vroegen aan 109 verenigingen (landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, cultuureducatieve verenigingen en verenigingen informatie en participatie) hiertoe een online vragenlijst in te vullen.
Bekijk de resultaten van deze bevraging (.pdf)

Nam jouw vereniging nog niet deel aan het vooronderzoek? Dat kan nog steeds. Het invullen van deze beperkte vragenlijst neemt maar enkele minuten in beslag.

Programma startmoment

9.15 u Onthaal
9.30 u Inleidend woord door Filip Michiels
Raadgever Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz
9.45 u

Aanspreekpunten Integriteit?!
Toelichting door Joost Van Haelst, afdeling Jeugd (Dep CJM) & Vincent Engelbos, Jong & Van Zin

10.15 u Vragen?
10.30 u

Ronde tafel met inspirerende verhalen:

 • Ans Oomen, stafmedewerker vorming en expertisecentrum Wel Jong Niet Hetero
 • Els Van Doren, nationaal proost en aanspreekpunt Pesten Chirojeugd Vlaanderen
 • Koen van Kerschaever, pedagogisch medewerker TOP Vakantie
 • Lode Grossen, manager Gymnastiekfederatie Vlaanderen

Moderator: Katrien Vissers (Tumult)

11.15 u Pauze - Keuze werkgroepen ronde 1 en 2
In de werkgroepen ga je aan de slag met een van de vier experten uit de praktijk: Ans Oomen, Els Van Dooren, Koen van Kerschaever en Lode Grossen. Met deze info kan je later zelf aan de slag in je eigen organisatie.
11.20 u Thematische werkgroep - ronde 1
11.55 u Thematische werkgroep - ronde 2
12.30 u Netwerklunch


Gezamenlijke aanpak Welzijn, Onderwijs, Jeugd en Sport

In september 2011 (legislatuur 2009-2014) spraken de Vlaamse ministers van Welzijn, Onderwijs, Jeugd en Sport af om een gezamenlijke aanpak van seksueel misbruik te ontwikkelen. Seksueel misbruik komt immers in alle contexten voor. Het rapport Adriaenssens over seksueel misbruik in een pastorale relatie van 2010 bracht mistoestanden in de kerk aan het licht. Toch mogen we ook niet blind zijn voor problemen rond seksueel misbruik van minderjarigen in andere sectoren van de samenleving. Een doelgerichte aanpak van kindermishandeling en kindermisbruik vereist een beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking.

In januari 2016 werd overeengekomen om de aanpak te verruimen. Centraal werd de bevordering en bescherming van de fysieke, psychische en seksuele integriteit van de minderjarige in de jeugdhulp en de kinderopvang, het onderwijs, de jeugd- en de sportsector gesteld.

De omvang en de impact van geweld op kinderen en jongeren maken het ook noodzakelijk verdere stappen te zetten in de preventie en aanpak van de problematiek. De bundeling van krachten tussen de verschillende beleidsdomeinen en het realiseren van een transversale aanpak vormen daarbij belangrijke aandachtspunten.

De nieuwe aanpak is gebaseerd op vier pijlers:

 1. Kennisverruiming en kennisdeling m.b.t. geweld op kinderen en jongeren
 2. Algemene ondersteunende en sensibiliserende acties naar de brede bevolking ter bescherming van de integriteit van minderjarigen
 3. Adequaat en gepast omgaan met de integriteit van minderjarigen en met grensoverschrijdend gedrag en misbruik van kinderen en jongeren in de betrokken sectoren
 4. Aanbieden van gepaste ondersteuning en hulp een minderjarige slachtoffers en daders van grensoverschrijdend gedrag en misbruik

Kennisverruiming en kennisdeling m.b.t. geweld op kinderen en jongeren

Het onderzoek 'Geweld, gemeld, geteld' van het Kinderrechtencommissariaat bracht de realiteit van psychisch, lichamelijk en seksueel geweld tegen kinderen en jongeren thuis, op school, in de vrije tijd in beeld. 2000 jongeren kwamen daarbij aan het woord. Kinderen en jongeren zoeken hoofdzakelijk hulp in hun directe omgeving als ze het slachtoffer worden van geweld. Waar ze professionele hulp kunnen zoeken, is niet bij alle kinderen en jongeren, laat staan hun ouders of begeleiders, gekend.

Het vervolgwetenschappelijk onderzoek m.b.t. geweld op kinderen en jongeren is eind 2016 opgestart op basis van een overheidsopdracht die door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin gegund werd aan UC Limburg, campus Diepenbeek. De oplevering van het eindrapport wordt verwacht tegen het najaar 2018.

Een tweede actie betreft de ontwikkeling van een Vlaams kennisplatform integriteit. Dit gebeurt door het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk met de Ambrassade als onderaannemer.

De opdracht betreft: 'Het bundelen, ontsluiten en beheren van informatie in een beleidsdomein-overstijgend kennisplatform met als doel vrijwilligers en professionals te ondersteunen om het algemeen welbevinden van minderjarigen te verhogen en adequaat om te gaan met fysiek, psychisch en seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld in elke setting van welzijn, onderwijs, jeugd en sport'. Het 'Kennisplein' van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vormt de sokkel voor de ontwikkeling van dit kennisplatform. Het kennisplein wordt eind december 2017 gelanceerd.

Ten derde werd overleg gepleegd tussen de afdeling Jeugd (dep. CJM), het departement Onderwijs en Vorming, Jong & Van Zin en de Vlaamse Scholierenkoepel om expertise over peer support uit te wisselen.

Algemene ondersteunende en sensibiliserende acties naar de brede bevolking ter bescherming van de integriteit van minderjarigen

Er werd ingezet op het vergroten van de toegankelijkheid van de 1712 voor minderjarigen via de verdere bekendmaking van het kindvriendelijke 1712 met, daaraan gekoppeld de bekendmaking van de aparte websites voor kinderen (-12jarigen) en jongeren (+12jaar). Ook vanuit Jeugd werd actief meegewerkt aan de bekendmaking van 1712.

De jeugdorganisatie Tumult wordt ondersteund voor de coördinatie van het Vlaams Netwerk Kies kleur tegen Pesten. Het netwerk organiseert onder meer de Vlaamse Week tegen Pesten, die altijd plaats vindt in de week voor de krokusvakantie. In 2018 is dat van vrijdag 2 tot vrijdag 9 februari.

Adequaat en gepast omgaan met de integriteit van minderjarigen en met grensoverschrijdend gedrag en misbruik van kinderen en jongeren in de betrokken sectoren

Jong & Van Zin organiseert vorming om vrijwilligers en professionals bewust te leren omgaan met seksueel getinte situaties in een jeugdwerkcontext. Het vlaggensysteem (N)Iets mis mee?! Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in het jeugdwerk werd eind september 2015 geactualiseerd met onder meer nieuwe situaties in de context van nieuwe media.

Via het spel Oké?! van Jong & Van Zin kan je het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag met jongeren ter sprake brengen. De doelgroep is 12-16 jaar. De uitgave van 2013 werd in 2016 geactualiseerd. Verder kan verwezen worden naar Raamwerk seksualiteit en beleid. Kwaliteit, preventie en reactie in jouw organisatie. Versie voor de jeugdsector (Sensoa en Child Focus, 2012).

Aanbieden van gepaste ondersteuning en hulp een minderjarige slachtoffers en daders van grensoverschrijdend gedrag en misbruik

Voor gepaste ondersteuning en hulp kun je terecht bij:

 • Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal en/of een probleem. Awel is bereikbaar via telefoon (tel. 102), elke dag van 16u tot 22u, behalve op zon- en feestdagen. Via: E-mail: brievenbus@awel.be. Via chat: www.awel.be elke dag van 18u tot 22u, behalve op zon- en feestdagen en op het forum van Awel
 • 1712 is er voor: kinderen, jongeren en volwassene. 1712 is er voor elke vraag over elke vorm van geweld of misbruik. Niet alleen lichamelijk geweld. Ook psychisch, economisch of seksueel geweld. De 1712 is er voor slachtoffer en dader, jongen en meisje, man en vrouw, homo en hetero. De 1712 is elke werkdag, van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur bereikbaar. Het gesprek is gratis. Het gesprek is discreet: jouw oproep naar 1712 verschijnt niet op de telefoonrekening en je hoeft niet te zeggen wie je bent.
 • de chatbox www.nupraatikerover.be van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling. Als minderjarige kan je anoniem chatten met een gespecialiseerde medewerker op maandag- en dinsdagavond van 18u30 tot 21u30 en op woensdag- en donderdagavond van 19u tot 22u. Je kan er terecht met vragen over seksueel misbruik? Word je seksueel lastig gevallen? Word je vaak uitgescholden? Is er iemand die je fysiek pijn doet?
 • Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen, gratis noodnummer 116 000, 24/24, 7/7. Iedereen kan hier terecht om een verdwijning, een internationale kinderontvoering door een ouder of een situatie van seksuele uitbuiting van een minderjarige te melden
 • een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk of de jongerenafdeling JAC. Je kan mailen, chatten, bellen met of langsgaan
 • Naast deze kanalen en openingsuren, kan je terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106, 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar, of elke avond (en woensdagnamiddag al vanaf 15u) via chat.

In een levensbedreigende situatie: bel de politie op het nummer 101.
Voor dringende medische hulp: bel het noodnummer 112.

Stop it Now! wil preventieve hulp bieden aan mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten. Maak je je zorgen over je eigen gevoelens of gedrag of maak je je zorgen over de gevoelens of het gedrag van iemand in je directe sociale omgeving? Bel Stop it Now! op het nummer 0800 200 (dinsdag 15u-19u, woensdag 9u30-12u30 & vrijdag 13u-16u) of neem contact op via e-mail: vragen@stopitnow.be.

Vrouwelijke genitale verminking is elke ingreep die leidt tot een gedeeltelijke of een volledige verwijdering van de externe geslachtsorganen van de vrouw, of elke andere verwonding van het vrouwelijke geslachtsorgaan om culturele, religieuze of niet-therapeutische redenen. De ingreep is strafbaar in ons land.

Meer informatie vind je bij de volgende verenigingen: