Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Vlaams Jeugdbeleidsplan 2010-2014

Vlaams jeugdbeleidsplan 2010-2014

Op 25 februari 2011 stelde minister van Jeugd Pascal Smet in het Vlaams Parlement in Brussel het derde Vlaamse jeugdbeleidsplan voor. Dat werd op 28 januari 2011 goedgekeurd door de Vlaame Regering en daarna ter bespreking voorgelegd aan het Vlaams Parlement.

Benieuwd naar wat de Vlaamse Regering in petto heeft voor kinderen en jongeren? In het Vlaams jeugdbeleidsplan vind je alle thema's, acties en prioriteiten voor de komende vier jaar.

Volledige tekst van het jeugdbeleidsplan Syntheseversie van het jeugdbeleidsplan (Nederlandse en Engelse versie)


Heb je graag een gedrukte versie van het plan? Stuur dan een e-mail naar vlaamsjeugdbeleidsplan@vlaanderen.be

Situering

Het jeugdbeleidsplan is het belangrijkste instrument om werk te maken van een breed jeugdbeleid. Jeugdbeleid is immers categoriaal, en raakt daarmee aan alle beleidsdomeinen. Het jeugdbeleidsplan wil kinderen en jongeren ruimte geven om vanuit hun leefwereld de samenleving mee vorm te geven.

Het jeugdbeleidsplan wil daarom de volgende maatschappelijke veranderingen realiseren:

  1. Alle kinderen en jongeren met dezelfde talenten krijgen gelijke kansen
  2. De ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren worden verhoogd
  3. Kinderen en jongeren krijgen (meer) ruimte om onvolwassen te zijn
  4. Kinderen en jongeren participeren volwaardig aan het maatschappelijke leven.

Inhoud

De inhoud van het derde Vlaamse jeugdbeleidsplan is gebaseerd op de Europese Jeugdstrategie 2010-2018, waarin acht thema's vastgelegd zijn: educatie (zowel formeel als niet-formeel en informeel), sociale inclusie, werkgelegenheid, vrijwilligerswerk, gezondheid en sport, participatie en informatie, creativiteit en ondernemersschap, jeugd en de wereld. De doelstellingen die in dit jeugdbeleidsplan geformuleerd zijn, spelen in op die acht thema’s. Omdat dit plan een regeerperiode bestrijkt en dus beperkt is in tijd, werd bewust gekozen voor prioriteiten. Aan elke prioriteit werden operationele doelstellingen en acties gekoppeld.

Adviezen strategische adviesraden en Vlaamse Jeugdraad

Aangezien alle beleidsdomeinen in het jeugbeleidsplan aan bod komen, werd over het plan een advies gevraagd aan alle strategische adviesraden binnen de Vlaamse overheid en aan de Vlaamse Jeugdraad, als bevoorrechte partner in het jeugd- en kinderrechtenbeleid.