Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Beleidsplannen

Bijna alle beleidsdomeinen hebben een invloed op kinderen en jongeren. Denken we maar aan onderwijs, mobiliteit, werkgelegenheid, gezondheid, welzijn, ruimte, wonen, armoede, enzovoort. In al die beleidsdomeinen treedt de Vlaamse overheid ook heel bewust op in het belang van jonge mensen.

Sinds de legislatuur 2000-2004 worden de inspanningen van de Vlaamse Regering voor kinderen en jongeren in al deze beleidsdomeinen gebundeld in aparte jeugdbeleidsplannen. Omdat de Vlaamse overheid ook het Kinderrechtenverdrag onderschrijft, vormden de kinderrechten een vanzelfsprekende toetssteen in deze jeugdbeleidsplannen.

Als antwoord op de slotbeschouwingen van het VN-Kinderrechtencomité keurde de Vlaamse Regering in 2004 en 2011 een Vlaams Actieplan Kinderrechten goed.

VJP JBP2
Vanaf de legislatuur 2015-2019 worden de inspanningen van de Vlaamse Regering voor kinderen en jongeren in al deze beleidsdomeinen gebundeld in een geïntegreerd jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. Het plan beschrijft ook hoe de Vlaamse Regering haar internationale verbintenissen op het vlak van kinderrechten nakomt. VAK JKP