Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

06.01.2017 | Infosessie voor verenigingen over voortgangsrapportage 2016

Op 23 januari organiseert de afdeling Jeugd een infosessie over de voortgangsrapportage 2016 voor de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, cultuureducatieve verenigingen en verenigingen informatie en participatie. We focussen vooral op de nieuwe sjabloon voor het werkingsverslag over de realisatie van de subsidieovereenkomst: hoe is ze opgebouwd en hoe gebuik je ze?

We maken ook tijd voor eventuele vragen over de andere luiken van de voortgangsrapportage: het financieel verslag en het aantonen van de modules voor erkenning.

 • Datum: maandag 23 januari 2017 om 14 uur
 • Locatie: Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel - auditorium 2.A.20
 • Inschrijven: tot uiterlijk 20 januari 2017 via het online inschrijvingsformulier

08.12.2016 | Erkenning voor zes bijkomende verenigingen

Omdat ze aan de decretale voorwaarden voldoen, worden zes verenigingen vanaf 2016 erkend als landelijk georganiseerde jeugdvereniging of cultuureducatieve vereniging. De erkende verenigingen ontvangen vanaf 1 januari 2017 jaarlijks een basissubsidie van 80 000 euro. De erkenning wordt voor onbepaalde duur toegekend.

Erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging:

 • Bloemenstad vzw
  Bloemenstad is een vrijwilligersorganisatie die kampen, vakanties en vrijetijdsactiviteiten organiseert voor personen met een lichte tot diepe verstandelijke beperking en bijkomende zorgvragen (bv. autismespectrumstoornissen, gedragsstoornissen, fysieke beperking, ...).

 • Coderdojo Belgium vzw
  CoderDojo Belgium is een digitaal knutselatelier waarin kinderen en jongeren zelf op ontdekkingstocht kunnen gaan in de wondere wereld van technologie. Samen met vrijwilligers organiseert Coderdojo Belgium vzw maandelijks, verspreid over alle Vlaamse provincies, technologie workshops - "Dojo’s" genaamd - voor jongens en meisjes van zes tot en met achttien jaar.

 • Talencentrum Le Crayon vzw
  Talencentrum Le Crayon is een jeugdvereniging die taalkampen organiseert in combinatie met recreatieve, culturele en sportieve activiteiten op basis van het Europees Referentiekader voor Talen. Talencentrum Le Crayon vzw biedt kampen aan voor kinderen en jongeren van vijf tot vijftien jaar.

 • Tsjaka vzw
  Tsjaka is een onderdeel van de groep Tsjaka.be. Tsjaka organiseert sport- en themakampen waarbij ze gespecialiseerd is in avonturen- en boerderijkampen. Ze organiseert ook sport- en/of themakampen in opdracht van steden en gemeenten.

Erkenning als cultuureducatieve vereniging:

 • Circusplaneet vzw
  De missie van Circusplaneet is drievoudig. Ze wil kinderen en jongeren de kans geven om zich individueel en in groep te ontplooien, zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak. Circus is daarbij het creatieve medium. Ze wil de kunstvorm circus verspreiden en ontwikkelen. En ze wil de maatschappij aangenamer maken en tegengewicht geven aan negativistisch doemdenken.

 • Musical On Stage vzw
  De belangrijkste doelstellingen van Musical On Stage het beoefenen van theaterkunst en musical en bijdragen tot de algemene cultuuruitbreiding, het organiseren van educatieve projecten en stages, het componeren van muziek, het organiseren van culturele uitstappen en het organiseren van workshops, opleidingen en trainingen. Musical on Stage gelooft dat kunst de bindende factor is in onze samenleving. Ze is ervan overtuigd dat een musicalproject als onlosmakelijke combinatie van muziek, drama en dans blijvende leereffecten teweeg kan brengen bij kinderen en jongeren.


08.12.2016 | Uitvoeringsbesluit bij het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid gewijzigd

Na advies van de SARC en de Vlaamse Jeugdraad en daarna van de Raad van State keurde de Vlaamse Regering een aantal wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit bij het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid definitief goed. Het besluit wordt aangepast aan een aantal recente wijzigingen van het decreet, verder worden een aantal bepalingen die niet langer actueel zijn, geschrapt. De wijziging beoogt ook een administratieve lastenverlaging.


21.10.2016 | Fusie van vereniging: richtlijnen

Het gewijzigde decreet vernieuwd jeugd-en kinderrechtenbeleid voorziet de mogelijkheid voor twee of meer verenigingen om een fusie aan te gaan: "Art. 19/5 Wanneer in de periode 1 januari 2017 - 31 december 2019 twee of meer op basis van dit decreet gesubsidieerde organisaties fuseren, wordt de hoogte van de werkingssubsidie voor de fusieorganisatie bepaald op de som van de werkingssubsidies toegekend aan de fuserende organisaties voor de lopende beleidsplanperiode".

Concreet: verenigingen die vrezen dat ze de nieuwe erkenningsnormen niet zullen halen, krijgen de mogelijkheid om in de periode 2017-2019 zonder verlies van middelen een fusie aan te gaan met een andere vereniging die op basis van het decreet gesubsidieerd wordt.

Welke stappen moeten de verenigingen ondernemen?

 • De beslissing om te fuseren tot één vereniging wordt bekrachtigd door de algemene vergaderingen van de betrokken verenigingen. Zij beslissen ook welke van de betrokken verenigingen zal blijven bestaan in functie van de verdere subsidiëring. De verenigingen melden dat meteen na de beslissing aan het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

 • Van één van de gesubsidieerde verenigingen blijft het ondernemingsnummer behouden, met name de vereniging die verder gesubsidieerd blijft. Men kan dus geen nieuwe fusievereniging oprichten. Die zou immers als een volledig nieuwe vereniging moeten worden beschouwd.

 • De fusie gaat effectief in op 1 januari van het jaar dat volgt op de beslissing. De andere vereniging(en) worden effectief ontbonden in het jaar dat daarop volgt. Voorbeeld: wanneer de fusie ingaat op 1 januari 2018, dan worden de andere verenigingen ontbonden in 2019.
  De datum van de effectieve ontbinding wordt aan het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media meegedeeld in het eerste werkingsverslag dat na de fusie door de vereniging wordt opgemaakt. De resterende financiële middelen van de te ontbinden verenigingen worden aan het kapitaal van de fusievereniging toegevoegd.

 • De verenigingen rapporteren afzonderlijk over hun laatste werkjaar als zelfstandige vereniging (modules en overeenkomst). Vanaf het jaar van de fusie is er alleen nog een gemeenschappelijk werkings-en financieel verslag.

 • Uiterlijk op 31 maart van het eerste werkjaar als fusievereniging wordt een nieuwe subsidieovereenkomst afgesloten tussen de vereniging en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Deze nieuwe subsidieovereenkomst betreft de resterende duur van de beleidsperiode. Basis voor de nieuwe subsidieovereenkomst vormen de overeenkomsten van de fusieverenigingen. Indien nodig worden artikels verwijderd, toegevoegd of aangepast. Daarover wordt overlegd tussen de vereniging en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Het bedrag dat aan de vereniging wordt toegekend, is de som van de bedragen van de fuserende verenigingen.


28.09.2016 | Infosessies voor verenigingen over decreetswijziging

De wijziging van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid heeft voor de verenigingen informatie en participatie en voor de cultuureducatieve verenigingen een aantal belangrijke gevolgen. Daarom houden we op 21 november 2016 twee infosessies, waarop we uitgebreid toelichten wat er juist verandert en wanneer. Daarna voorzien we voldoende tijd voor al uw vragen.


16.06.2016 | Voorstel tot aanpassing decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid aangenomen door Vlaams Parlement

Een aantal Vlaamse Parlementsleden diende eind maart een voorstel van decreet in om het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid te wijzigen. Het voorstel werd op 15 juni 2016 aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement en op 24 juni 2016 bekrachtigd door de Vlaamse Regering.

Opgelet: dit wijzigingsdecreet treedt pas in werking op 1 januari 2017, met uitzondering van artikels 4 en 5, die in werking treden op 1 januari 2018.

Voorstel van decreet - tekst aangenomen door de plenaire vergadering (.pdf)

Het gaat voornamelijk om de volgende aanpassingen:

 • een verlenging van de beleidsnotaperiode van de verenigingen met algemene opdracht van vier naar vijf jaar. Concreet gaat het om De Ambrassade, JINT, VVJ, KeKi en de Kinderrechtencoalitie. Aangezien deze organisaties dicht bij de overheid staan, is het logisch dat ze bij het opstellen van hun beleidsnota’s kunnen inspelen op de Vlaamse beleidsprioriteiten uit het Vlaamse regeerakkoord en de beleidsnota Jeugd. Daarom wordt de periode waarin ze hun beleidsnota uitvoeren, afgestemd op de duur van de regeerperiode. De eerste beleidsperiode van vijf jaar loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.

 • een aanpassing van de erkenningsnormen voor de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, cultuureducatieve verenigingen en verenigingen informatie en participatie.

 • een aanpassing van de erkenningsprocedure voor nieuwe landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, cultuureducatieve verenigingen en verenigingen informatie en participatie. Deze aanpassing is nodig om het budget beheersbaar te houden. De huidige subsidieregeling kent aan iedere organisatie die aan een aantal formele voorwaarden voldoet, een basissubsidie toe. Dat zorgt voor een grote instroom aan nieuwe organisaties, wat op termijn negatieve budgettaire gevolgen zou hebben en tot een daling van de subsidiebedragen per vereniging zou leiden. Om hieraan te verhelpen, zullen niet-erkende verenigingen vanaf 2020 nog slechts één keer per vier jaar een erkenningsaanvraag kunnen indienen. In de tussenliggende jaren kan er geen erkenning meer worden toegekend. Een uitzondering hierop geldt voor de verenigingen die op dit moment nog op basis van drie modules gesubsidieerd worden: zij zullen nog elk jaar van hun vierjarig traject erkend kunnen worden.

 • de mogelijkheid om een fusie aan te gaan: organisaties die vrezen dat ze de nieuwe erkenningsnormen niet zullen halen, krijgen de mogelijkheid om zonder verlies van middelen een fusie aan te gaan met een andere organisatie die op basis van het decreet gesubsidieerd wordt.

 • een verlenging van de maximumduur voor de subsidiëring van experimentele projecten van vier naar zeven jaar. Verenigingen die het potentieel hebben om door te groeien naar een erkenning, kunnen onder bepaalde voorwaarden tot zeven jaar worden gesubsidieerd voor het uitvoeren van een experimenteel project.

 • het logo van de Vlaamse Gemeenschap: met de invoering van de nieuwe huisstijl binnen de Vlaamse overheid verdween het oude logo met de vermelding "Met steun van de Vlaamse overheid". Organisaties moeten vanaf 1 januari 2017 het logo in de nieuwe huisstijl gebruiken, meer bepaald het logo dat specifiek voor subsidiëring en sponsoring is ontworpen.

Voorstel van decreet en inhoudelijke toelichting (pdf)


02.06.2016 | 'Stedelijkheid' wordt bijkomend criterium bij beoordeling subsidieaanvragen verenigingen

In het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid wordt een bijkomend beoordelingscriterium 'stedelijkheid' ingevoerd. De Vlaamse Regering keurde het ontwerpbesluit dat het bijkomende criterium bepaalt, op 13 mei 2016 definitief goed. Daarmee wordt gevolg gegeven aan het Vlaams Regeerakkoord en de Beleidsnota Jeugd. Beide geven aan dat stedelijk jeugdbeleid en het stedelijk jeugdwerk bijzondere aandacht verdienen.

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016 tot bepaling van een aanvullend criterium voor de beoordeling van de subsidieaanvragen die ingediend zijn in het kader van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid (.pdf)

Wat betekent dit voor de verenigingen?

Om de hoogte van de subsidies voor de verenigingen te bepalen, werden tot nu toe tien beoordelingscriteria gehanteerd, rekening houdend met de specificiteit van de organisatie. Daar komt nu ook het criterium 'stedelijkheid' bij. In steden komen een aantal maatschappelijke uitdagingen immers eerder en sterker naar voren dan op het platteland of in sub-urbane gebieden. Met de toevoeging van dit criterium kunnen verenigingen hier ook aandacht aan schenken en hun kennis en expertise op dit vlak beter duiden. Door de huidige decreetsaanpassing zal dat al mogelijk zijn bij de volgende beleidsperiode 2018-2021, waarvoor de beleidsnota uiterlijk op 1 januari 2017 ingediend moet worden.

De toevoeging van een criterium betekent niet dat elke vereniging geforceerd initiatieven moet nemen in een stedelijke context. Het criterium kan er een vereniging wel toe aanzetten om na te denken over de stedelijke uitdagingen en hoe eraan tegemoet te komen. Maar ook dat hoeft niet per se. Zoals de bestaande regelgeving al aangeeft, wordt bij de beoordeling van de invulling van de criteria rekening gehouden met de specificiteit van de organisatie.