Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid 2014-2015

Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid 2014-2015 (.pdf 4 Mb)

Cijferboek 2014-2015

Het Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid 2014-2015 is het resultaat van een omvangrijke enquête bij gemeentebesturen over het beleidsveld jeugd. Die enquête leverde heel wat kwantitatieve gegevens op over het lokale jeugdbeleid, zoals gegevens over de politieke en ambtelijke verantwoordelijken, de werking van de jeugdraden, de aanwezigheid en ondersteuning van het jeugdwerkaanbod, jeugdwerkinfrastructuur, jeugdruimte, jeugdinformatie en -communicatie, en de samenwerking met andere sectoren binnen het gemeentebestuur. Waar mogelijk worden deze gegevens toegelicht en in verband gebracht met maatschappelijke beleidsontwikkelingen.

Applicatie Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid online

Als aanvulling op het gedrukte Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid, dat een analyse bevat op het niveau van gewest, provincie, inwonersaantal of ruimtelijke indeling, lieten we een Cijferboekapplicatie ontwikkelen, waarin de gegevens per gemeente of stad geraadpleegd kunnen worden.

In deze applicatie kunnen de antwoorden van de gemeenten en steden onderling worden vergeleken. Daarnaast kunnen ook de gemiddelde waarden van gewest, provincie en gemeenten met eenzelfde categorie van inwonersaantal of ruimtelijke situatie worden geraadpleegd. Bovendien kunen drie momentopnamen met elkaar vergeleken worden, namelijk 31 december 2007, 31 december 2010 en 1 september 2014. De verkregen rapporten kunnen op een eenvoudige manier gedownload worden.

Laatste editie van het Cijferboek

Wat in 1993 ontstond als het Cijferboek Gemeentelijk Jeugdwerkbeleid sluit in 2014-2015 af met deze achtste en laatste versie. De invoering van de beleids- en beheercyclus op 1 januari 2014 betekende een drastische verandering van de plan- en rapporteringsverplichtingen voor de lokale besturen. De doelstellingen van het gemeentelijk jeugdbeleid werden opgenomen binnen een breed gemeentelijk meerjarenplan en gelijkaardige rapportering. Dit cijferboek is gebaseerd op de situatie van de gemeenten bij de start van deze hervorming. Het geeft voor de laatste keer een beeld van het lokale jeugdbeleid, zoals dat de voorbije twintig jaar vorm gekregen heeft.

Enkele basistendensen

Gemeenten informeren en communiceren

Gemeenten communiceren met jongeren via meerdere kanalen. Facebook kent een flinke opmars sinds 2010. Drie kwart van de gemeenten informeert vandaag via Facebook (in 2010 was dit nog maar de helft). Flyers en affiches verliezen aan populariteit sinds het einde van de beleidsprioriteit, maar ze blijven nog aanwezig in meer dan de helft van de gemeenten. Bovendien zet 77% van de gemeenten in op gedrukte communicatie via een nieuwsbrief of een tijdschrift. Vooral de kleinere gemeenten (-15.000 inwoners) maken een inhaalbeweging, in grotere gemeenten merken we een terugval. Uiteraard is ook de gemeentelijk website nog steeds van de partij en zien we een evolutie naar inkanteling van zelfstandige websites van jeugddiensten in de gemeentelijke.

Naar een kleinere maar actieve jeugdraad

De jeugdraad blijft het belangrijkste participatieorgaan in het lokale jeugdbeleid. De dalende trend in het aantal stemgerechtigde leden van de jeugdraad zet zich voort in 2014. Gemiddeld telt een lokale jeugdraad in het Vlaams Gewest 22 stemgerechtigde leden (ten opzichte van 28 in 2004). Dat is vooral toe te schrijven aan een daling van het aantal vertegenwoordigers van het jeugdwerk in de jeugdraad. Gemiddeld komt een jeugdraad 7 keer per jaar samen. Dit is de voorbije 10 jaar ongewijzigd gebleven. Het dagelijks bestuur komt vandaag gemiddeld wél vaker samen (9 keer) dan 10 jaar terug. De jeugdraad is dan ook actiever geworden in het zelf organiseren van activiteiten (voornamelijk gericht op spel, ontspanning, recreatie, uitgangsleven of informeren van jongeren). Hij biedt uiteraard nog steeds advies aan het gemeentebestuur. Net zoals vroeger heeft ongeveer 70% van die adviezen betrekking op het jeugdwerk.

Over stijgingen en dalingen

Speelpleinwerking blijft hét gemeentelijk jeugdwerkinitiatief bij uitstek (8 op de 10 gemeenten organiseren dit), terwijl Grabbelpas en Swap duidelijk aan populariteit verliezen. In steeds meer gemeenten worden daarenboven publieke initiatieven opgestart voor kleuters (25,4%). De buitenspeeldag blijft het meest populaire jeugdproject dat de gemeente organiseert (80,8% van de bevraagde gemeenten biedt dit aan). Daarnaast neemt de populariteit van sportieve projecten toe. We zien tevens in de kleinere gemeenten een stijging in amateuristische kunstbeoefening en jeugd(muziek)ateliers.

Sinds de start van de telling in 1998 is het aantal jeugd- en jongerenbewegingen in Vlaanderen met 1.000 gedaald tot een (geëxtrapoleerd) aantal van 2.012. Ook het aantal jeugdhuizen en jeugdclubs daalde van 410 in 2010 naar 348 in 2014. Tot 2010 kenden de jeugdhuizen en jeugdclubs min of meer een constante evolutie. De bron van de daling is te situeren in grotere gemeenten (+50.000 inwoners). Meer verstedelijkte kernen verliezen jeugd- en jongerenverenigingen en ook jeugdhuizen en jeugdclubs geven daar terrein prijs.