Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Organisaties kansengroepen

Het thema Kansengroepen stimuleren tot en begeleiden bij het ontwikkelen van jeugdverenigingen is één van de twee proeftuinen binnen het participatiebeleid voor jeugd. Wettelijke basis is het Participatiedecreet, voluit het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport. Het thema is bepaald voor de periode 2008-2012.

Sinds 2011 is het budget voorbehouden voor de subsidieverlengingen van lokale verenigingen die werken met jongeren die leven in armoede en die zorgen voor toeleiding naar het reguliere jeugdwerk.

2012 was het laatste jaar dat er voor deze proeftuin subsidies werden voorzien en toegekend.