Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Erkenning en subsidiëring

Voorwaarden

Om als vereniging informatie en participatie te worden gesubsidieerd, moet de vereniging allereerst voldoen aan een aantal algemene voorwaarden. Die vindt u in artikel 17 van het decreet van 20 januari 2012 houdende het voeren van een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Om te worden erkend, moet de vereniging jaarlijks minstens zes keer een module realiseren. Die modules zijn:

 1. informeren van de jeugd in de vrije tijd;
 2. informeren van de jeugd buiten de vrije tijd of informeren over de jeugd of de rechten van het kind;
 3. aanmaken van informatieproducten voor of over de jeugd of over de rechten van het kind;
 4. vorming van jeugdwerkers of jeugdredacties;
 5. begeleiding van beleidsparticipatieprocessen;
 6. mediaproductie in de vrije tijd door en over de jeugd;
 7. beantwoorden van vragen van of over de jeugd of over de rechten van het kind.

De specifieke voorwaarden m.b.t. deze modules vindt u in artikel 10 van het decreet van 20 januari 2012 houdende het voeren van een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Aanvraag

Een vereniging die erkend wil worden, moet bij de afeling Jeugd een erkenningsaanvraag indienen. In 2016 kunnen geen erkenningsaanvragen meer worden ingediend: de deadline was 1 juni 2016.

Op 1 januari 2017 wordt een nieuwe erkenningsprocedure van kracht: niet-erkende verenigingen zullen vanaf 2020 nog slechts één keer per vier jaar een erkenningsaanvraag kunnen indienen. In de tussenliggende jaren (2017, 2018, 2019) kan er geen erkenning meer worden toegekend. Een uitzondering hierop geldt voor de verenigingen die op dit moment nog op basis van drie modules gesubsidieerd worden: zij zullen nog elk jaar van hun vierjarig traject erkend kunnen worden.

De afdeling Jeugd stelt een leidraad ter beschikking voor nieuwe verenigingen die als vereniging informatie en participatie erkend willen worden. In deze leidraad gaan we dieper in op de volgende elementen:

 • de algemene en specifieke subsidievoorwaarden;
 • de verschillende stappen in de erkenningsprocedure;
 • gedetailleerde informatie over de verschillende modules;
 • samenstelling van het aanvraagdossier.

Werkingssubsidie

Wanneer uw vereniging erkend wordt:

 • geldt deze erkenning voor onbepaalde duur, op voorwaarde dat uw vereniging blijft voldoen aan de subsidie- en erkenningsvoorwaarden;
 • ontvangt ze een basissubsidie van 80 000 € per jaar;
 • kunt u ervoor kiezen om daarnaast ook een beleidsnota in te dienen om eventueel aanspraak te maken op variabele subsidies.
  Als u daarvoor kiest, kunt u ten vroegste een beleidsnota indienen in de beoordelingsronde die volgt op uw erkenning. De eerstvolgende deadline is 1 januari 2017 (voor de periode 2018-2021). De afdeling Jeugd stelt een aparte leidraad ter beschikking voor het opmaken van een beleidsnota.

Projectsubsidie

Aan de verenigingen informatie en participatie die een werkingssubsidie ontvangen, kunnen ook projectsubsidies worden toegekend voor initiatieven die tot doel hebben:

 • een kwaliteitsvol informatieaanbod voor of over de jeugd te maken of over te brengen
 • (of) om participatieprocessen van de jeugd in het beleid van overheden of instellingen te begeleiden, om op die manier de jeugd te betrekken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid van overheden of instellingen
 • (of) om de mediaproductie door en over de jeugd te begeleiden.

Alleen projecten die inspelen op ontwikkelingen of opportuniteiten die niet konden worden voorzien bij het opstellen van de beleidsnota en die voor de vereniging een bijzonder karakter hebben, komen in aanmerking voor subsidiëring.

Er is één indiendatum per jaar, namelijk 1 september. De aanvraag moet worden ingediend aan de hand van het formulier dat de afdeling Jeugd ter beschikking stelt.