Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Staat van de jeugd


De 'staat van de jeugd' is een van de instrumenten voor het voeren van een jeugd- en kinderrechtenbeleid. Dat is zo bepaald in het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. De 'staat van de jeugd' is een wetenschappelijk onderbouwd rapport over de leefwereld van de jeugd, waarin ook ontwikkelingen op lange termijn worden gesignaleerd. De jeugdmonitor of JOP-monitor, zoals dit rapport ook wel eens wordt genoemd, moet ten minste om de vijf jaar verschijnen.

Er worden verschillende initiatieven opgezet om de leefwereld, levensomstandigheden en activiteiten van de jeugd te onderzoeken:

  • het Jongerenonderzoeksplatform (JOP), een interuniversitair samenwerkingsverband dat de opdracht kreeg periodiek een jeugdmonitor af te nemen

  • de Cijferboeken, die de inspanningen van de lokale besturen op het vlak van jeugd(werk)beleid in beeld brengen

  • de rapportages over het thema 'beter begrip en kennis van jongeren' in het Europese Witboek