Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Beleidsparticipatie van kinderen en jongeren

 

Oprachtgever Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd
Uitvoerder Departement Sociale School Heverlee, Katholieke Hogeschool Leuven
Periode 2011

Dialoogdag - 8 juni 2011 in Leuven

De onderzoekers van de KH Leuven, departement Sociale School Heverlee, hielden van 26 april tot half mei een online bevraging bij al wie met beleidsparticipatie van kinderen en jongeren te maken heeft.

De resultaten van de bevraging worden op 8 juni 2011 besproken op een dialoogdag in Leuven, samen met de gegevensverzameling die eraan vooraf ging. Op die dialoogdag worden controverses, verschillende visies en benaderingen verder uitgeklaard, beargumenteerd en verantwoord.

Geïnteresseerd om mee te denken en te discussiëren? Alle informatie over deze dialoogdag krijg je van Geert Boutsen: Geert.Boutsen@khleuven.be

Situering van het onderzoek

Kinderen en jongeren onder de achttien hebben geen stemrecht en kunnen dus alleen door participatie meedenken en beslissen over de samenleving en de omgeving waarin ze leven. Beleidsparticipatie van kinderen en jongeren is niet vanzelfsprekend. Dat bleek ook uit de gesprekken die de afdeling Jeugd voerde voor de opmaak van het nieuwe Vlaams Jeugdbeleidsplan. Er moeten vooral meer handvaten aangereikt worden aan beleidsmakers, zowel op het Vlaamse als op het lokale niveau. De afdeling Jeugd wil daarom een normatief kader laten ontwikkelen voor kwaliteitsvolle beleidsparticipatie.

Doel van het onderzoek

Het onderzoek moet resulteren in een bruikbaar referentiekader en een handleiding om participatietrajecten te ontwikkelen en te evalueren.

1. Ontwikkelen van een normatief kader voor beleidsparticipatie

Dit gebeurt in twee fasen:

  1. In een eerste fase wordt de bestaande expertise in Vlaanderen en in andere landen in kaart gebracht en gesynthetiseerd op basis van literatuurstudie en interviews met experten en sleutelfuren.
  2. In een tweede fase wordt een ruimer publiek bij het onderzoek betrokken via een online bevraging en een forumdag.

Dat alles moet leiden tot een algemeen, theoretisch kader met basiscriteria, stappen en voorwaarden voor een kwaliteitsvol participatief project. Het kan als toetsingskader gebruikt worden bij de voorbereiding en uitvoering van het participatietraject.

2. Opmaken van een handleiding beleidsparticipatie

Eens het participatietraject voldoet aan het normatieve kader, is het belangrijk dat het ook goed wordt uitgevoerd. Daarom moeten beleidsmedewerkers verder ondersteund worden wanneer ze hun participatietrajecten vormgeven en de resultaten in het beleid willen implementeren. In de handleiding wordt het normatieve kader dan ook vertaald in concrete aanbevelingen voor beleidsmakers. Ze bevat concrete tips, do’s en don’ts en een aantal concrete voorbeelden van een goed participatief traject.

Verschillende beleidsniveaus en -domeinen
Beleidsparticipatie van kinderen en jongeren vindt plaats op verschillende beleidsniveaus (lokaal en Vlaams) en binnen verschillende beleidsdomeinen. De voorbeelden en aanbevelingen moeten dus in diverse contexten bruikbaar zijn. Essentieel daarbij is dat er aandacht is voor een diverse groep van kinderen en jongeren: zowel naar leeftijd (jongeren én kinderen) als naar geslacht, seksuele voorkeur, socio-economische, socio-culturele en etnisch-culturele achtergrond, psychische en fysieke beperking.

Participatieresultaten zichtbaar in beleidsbeslissingen
De handleiding moet tevens een instrument zijn om relevante politieke en andere betrokken actoren bewust te maken van de waarde van het gevoerde participatietraject. Ook dat aspect zal in de handleiding aan bod komen. Op die manier zullen de resultaten van participatietrajecten sterker zichtbaar zijn in beleidsbeslissingen.