Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Onderzoeksprojecten

De afdeling Jeugd schrijft geregeld opdrachten uit voor een wetenschappelijk onderzoek over bepaalde jeugdthema's of ontwikkelingen die een invloed hebben op kinderen en jongeren. Dat onderzoek wordt doorgaans toevertrouwd aan een universiteit, hogeschool, vereniging of aan een samenwerkingverband daarvan.

Hieronder vind je een overzicht van de onderzoeksprojecten die aan de gang zijn of de voorbije jaren werden uitgevoerd.


Onderzoeksprojecten Jaar

Welbevinden en gender in de vrije tijd

Het onderzoek wil te weten komen wat de oorzaken zijn van het lagere niveau van welbevinden bij LGTBQ+ jongeren en zal aanbevelingen formuleren voor de jeugdwerksector en het Vlaamse jeugdbeleid om het welbevinden te verbeteren.

2019

Jongeren in cijfers en letters 4

Het boek rapporteert de eerste bevindingen en inzichten over de data die het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) in 2018 verzamelde bij meer dan 11.000 kinderen en jongeren in Vlaanderen.

2018

Eenmeting jeugdbeleid in lokale besturen

De eenmeting peilde naar de bevindingen van de lokale actoren (jeugdambtenaren, jeugdschepenen en jeugdraadsleden) over de totstandkoming en uitvoering van het strategische meerjarenplan.

2016

Vrije tijd van jongeren die in voorzieningen of instellingen verblijven

Dit onderzoek moet nagaan in welke mate kinderen en jongeren tussen tien en achttien jaar die in een een voorziening of een instelling verblijven, een passend vrijetijdsaanbod kunnen vinden en welke rol het bestaande jeugdwerkaanbod daarin speelt.

2015-2016

JOP-publicatie 'Divers jong'

Het boek peilt naar de impact van diversiteit op de leefwereld van jongeren en brengt ook de groeiende diversiteit binnen de categorie 'jongeren' in kaart.

2015

20 jaar lokaal jeugdbeleid

Het onderzoek is een evolutieschets van twintig jaar lokaal jeugdbeleid, op basis van een analyse van cijfer- en ander materiaal uit de voorbije twee decennia: beleidsdocumenten, wetenschappelijke gegevens, documenten uit de sector, interviews met sleutelfiguren en cijferboeken.

2014-2015

Vrije tijd van kinderen met een handicap

Dit onderzoek moet nagaan in welke mate kinderen en jongeren tussen zes en achttien jaar met een handicap een passend vrijetijdsaanbod kunnen vinden en welke rol het bestaande jeugdwerkaanbod daarin speelt.

2014-2015

Ouders en jeugdwerk

Met dit onderzoek wil de afdeling Jeugd een beeld krijgen van de realtie tusssen het jeugdwerk en de ouders van de kinderen die er dan niet aan deelnemen.

2014-2015

Speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel

Met dit onderzoek wil de afdeling Jeugd een beeld krijgen van de deelnemers, de begeleiding en de werking op speelpleinen anno 2014.

2014-2015

Nulmeting lokaal jeugdbeleid

Met dit onderzoek wil de afdeling Jeugd nagaan op welke wijze de lokale besturen op dit moment hun jeugd(werk)beleid vorm geven en wie de relevante actoren zijn. De bedoeling is om over vier jaar een beeld te krijgen van de evoluties in het voeren van lokaal jeugdbeleid.

2013-2014

Jeugdhuizen in Vlaanderen

Met dit onderzoek wil de afdeling Jeugd een beeld krijgen van de deelnemers, de begeleiding en de werking in de jeugdhuizen anno 2013.

2013-2014

JOP-monitor Gent en Antwerpen

De JOP-monitor is een onderzoek naar de leefwereld, de levensomstandigheden en het gedrag van Gentse en Antwerpse scholieren tussen 12 en 18 jaar.

2012

Veldtekening middenveld kinderrechten Vlaanderen

De veldtekening bevat een analyse van de rol van de Vlaamse kinderrechtenorganisaties en formuleert aanbevelingen voor een Vlaams beleid ter zake.

2011-2012

Jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Met dit onderzoek wil de afdeling Jeugd een beeld krijgen van jongeren die deelnemen aan dit soort jeugdwerk, van de begeleiding en van de werkingen zelf. Uiteindelijk doel is de uitwerking van een beter beleid voor deze doelgroep.

2012

JOP-monitor Brussel

De JOP-monitor is een onderzoek naar de leefwereld, de levensomstandigheden en het gedrag van Brusselse scholieren tussen 12 en 18 jaar.

2010-2011

Proeftuinen participatiebeleid Jeugd

Het onderzoek behelst een evaluatie van het instrument 'proeftuin' en van de proeftuinprojecten die de afgelopen jaren gerealiseerd werden.

2011

Beleidsparticipatie van kinderen en jongeren

Het onderzoek moet leiden tot een normatief kader voor kwaliteitsvolle beleidsparticipatie en tot een handleiding beleidsparticipatie met concrete tips en aanbevelingen voor beleidsmakers.

2011

Integrale toegankelijkheid van infrastructuur in de jeugdsector

Het onderzoek moet het begrip 'integrale toegankelijkheid in de jeugdsector' definiëren, tips en voorbeelden aanreiken rond toegankelijk bouwen en verbouwen en een set van criteria uitwerken voor eventuele nieuwe subsidielijnen.

2011

Vrijetijdsbeleving van kinderen in armoede tijdens de zomer

Het onderzoek moet in drie centrumsteden het vrijetijdsaanbod voor kinderen in armoede in kaart brengen en nagaan hoe kinderen dit aanbod beleven en evalueren.

2010

Jeugdbewegingen in Vlaanderen

Het onderzoek moet een aantal tendensen en veranderingen binnen de jeugdbewegingen zichtbaar maken en de werking, leiding en leden van de jeugdbewegingen anno 2009-2010 in beeld brengen.

2009-2010

Onderzoek over de btw-problematiek in de beleidsvelden cultuur, jeugdwerk en sport

Het onderzoek moest de impact van de btw-regelgeving op de werking van de betrokken sectoren en de mogelijke btw-knelpunten in kaart brengen.

2009

Intergenerationele solidariteit

Dit onderzoek peilde naar de effecten van vergrijzing en ontgroening op de positie, status ... van kinderen en jongeren in de samenleving. Het formuleerde bovendien suggesties voor het Vlaamse beleid over persoonsgebonden materies, ruimtelijke ordening, werkgelegenheid, enzovoort.

2009

Buitenspelen

Dit onderzoek ging na hoe erg het nu gesteld is met het buitenspelen en ging op zoek naar mogelijke verklaringen voor het veranderde buitenspeelgedrag.

2008

Veiligheid van verenigingslokalen binnen de sectoren Cultuur, Jeugdwerk en Sport in Vlaanderen

Bedoeling van dit onderzoek was een zicht te krijgen op de bevoegdheden van de verschillende bestuursniveaus en hiaten in de regelgeving op te lijsten.

2008

Informatiebehoeften van jongeren en de kwaliteit van het informatieaanbod

Dit onderzoek peilde naar de informatiebehoeften van kinderen, tieners en jongeren en naar de kwaliteit van het informatieaanbod.

2008

Inspraak en participatie van kinderen, jongeren en het jeugdwerk in en aan het lokale beleid

Dit onderzoek maakte een stand van zaken van de formele en jeugdspecifieke participatie en formuleerde aanbevelingen die een lokaal participatiebeleid voor de jeugd kunnen stimuleren of ondersteunen.

2006

Evaluatie Cijferboek Jeugdwerk

Het onderzoek leverde basismateriaal voor een nieuw cijferboek dat bruikbaar is voor beleidmakers op de verschillende bestuurlijke niveaus.

2006

Het spanningsveld tussen het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en de commercialisering van de leefwereld van jongeren

Dit onderzoek bood een antwoord op de vraag welke rol de commercialisering van de leefwereld van jongeren speelt in de beslissing om al dan niet vrijwilligerswerk te doen in het jeugdwerk.

2005-2006

Jeugdinformatie in Vlaanderen

Dit onderzoek moest leiden tot de ontwikkeling van een samenhangend en territoriaal gespreid informatiebeleid voor de jeugd.

2005

Personeelsevolutie op de gemeentelijke jeugddiensten en in het lokale jeugdwerk

Dit onderzoek schetste een duidelijk beeld van het personeel dat anno 2004 werkzaam was voor het lokale jeugdwerkbeleid.

2004

Zeg Jong! Communicatie met jongeren op lokaal niveau

Dit onderzoek wilde in kaart brengen op welke manier lokale overheden hun boodschap het best overbrengen naar jongeren.

2004

Maatschappelijke participatie van jongeren

Dit onderzoek peilde naar de maatschappelijke participatie van jongeren tussen 14 en 18 jaar in de volgende drie 'handelingsgebieden': de vrijetijdsruimte, de sociale ruimte en de culturele ruimte.

2004

Interuniversitair platform jeugdonderzoek (JOP)

Met de oprichting van dit onderzoeksplatform wou de minister van Jeugd het bestaande (Nederlandstalige) jeugdonderzoek laten inventariseren, analyseren en synthetiseren, om het daarna te ontsluiten voor geïnteresseerde praktijkwerkers, beleidsmakers en onderzoekers.

2003

Brede School

Dit onderzoek ging na of het concept van een brede school ook in Vlaanderen tot de mogelijkheden behoorde.

2003

Implementatie van het decreet op het gemeentelijk jeugdwerkbeleid

Dit onderzoek ging na hoe het decreet door de planners ervaren en geïmplementeerd werd en op welke manier het beleid kon worden bijgestuurd in functie van een volgende beleidsperiode.

2003

Beleid inzake jeugdcultuur

Dit onderzoek ging na welk beleid de diverse overheden in Vlaanderen voeren om artistiek-culturele uitingen van jongeren aan te moedigen.

2002

Mogelijkheden van een fuivenbeleid

Dit onderzoek moest nagaan welke maatregelen kunnen worden genomen om de organisatie van fuiven mogelijk te maken zonder al te veel reglementering.

2000-2002