Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Studienamiddag "Gender(en). Constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren"

De afdeling Jeugd en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) stelden op 17 december 2014 het boek "Gender(en). Over de constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren" voor.

Wat?

Het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) verricht als Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Jeugd onderzoek naar de leefwereld van jongeren in Vlaanderen. Het nieuwe boek bevat de resultaten van een onderzoek over genderverschillen op jeugdige leeftijd en de (de)constructie van gendergrenzen in vier domeinen: cultuur en vrijetijdsbesteding; onderwijs; politieke opvattingen; welzijn.

Binnen deze thema’s werd gefocust op een viertal onderzoekslijnen:

  1. een actuele beschrijving van genderverschillen en hun eventuele ontwikkeling over de leeftijd
  2. onderzoek naar genderrol-socialisatie en de invloed van gezin, onderwijs, media … op genderverschillen
  3. analyses van gender en identiteit of genderbeleving
  4. maatschappelijke en politieke opvattingen over genderverhoudingen in de samenleving.

Voor dit onderzoek werkten de JOP-onderzoekers samen met externe onderzoekers uit diverse disciplines. Tijdens de voorstelling zullen de JOP-onderzoekers de belangrijkste bevindingen met betrekking tot de vier onderzoekdomeinen toelichten. Daarna zullen experten vanuit het beleid en het middenveld in een panelgesprek reflecteren over de resultaten.

Publicatie

De resultaten van het onderzoek werden gebundeld in de publicatie 'Gender(en). Over de constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren', die op 17 december 2014 werd voorgesteld. Presentatie onderzoeksresultaten (.pdf)

De publicatie is verkrijgbaar bij uitgeverij Acco.

Programma

Voorzitter: Prof. dr. Johan Put, LINC, KU Leuven

13u00 Onthaal
13u30 Inleiding
13u45

Gender en vrije tijd
dr. Jessy Siongers, Vakgroep Sociologie, Universiteit Gent – Vrije Universiteit Brussel

14u10 Gender en onderwijs
dr. Lieve Bradt, Vakgroep Sociale Agogiek, Universiteit Gent
14u35

Gender en politiek
Prof. dr. Bram Spruyt, TOR, Vrije Universiteit Brussel

15u00

Pauze

15u15 Gender en welzijn
Prof. dr. Stefaan Pleysier, LINC, KU Leuven
15u40 Panelgesprek met deskundigen uit beleid en middenveld, met onder meer:
- Micheline Scheys, secretaris-generaal van het Departement Onderwijs en Vorming
- Agna Smisdom, Adviseur gender en seksuele diversiteit Vlaamse overheid - Gelijke Kansen in Vlaanderen
- Hildegard Van Hove, Directeur Documentatiecentrum RoSa
16u40 Slotwoord door Sven Gatz
Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
17u00 Afsluitende drink

Contactpersoon

Trees De Bruycker
Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
afdeling Jeugd
[t] 02 553 42 67
@ trees.debruycker@vlaanderen.be