Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Kinderrechtencoalitie

  

Opdrachten

De Kinderrechtencoalitie is een netwerk van niet-gouvernementele organisaties die actief zijn op het vlak van kinderrechten. Ze rapporteert over de naleving van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in België en draagt actief bij tot de promotie. Dat doet ze enerzijds door informatie en expertise in verband met de toepassing van het IVRK te bundelen en samen te brengen. Anderzijds ookdoor belangenbehartiging, lobbywerk, monitoring van het beleid en het bekendmaken van de visie en aanbevelingen van NGO's.

Subsidiëring

2014-2017

Artikel 8 van het decreet van 20 januari 2012 houdende het voeren van een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid geeft de Kinderrechtencoalitie haar huidige decretale basis. In dit vernieuwde decreet werd het mechanisme van de driejaarlijkse beleidsnota en overeenkomst gewijzigd naar een vierjaarlijkse beleidsnota en een overeenkomst voor vier jaar. De Kinderrechtencoalitie diende in 2013 een beleidsnota in voor de periode 2014-2017. Op basis van die (vierjaarlijkse) beleidsnota sloot de Vlaamse Regering met de Kinderrechtencoalitie een overeenkomst voor de periode 2014-2017. Daarin zijn onder meer strategische en operationele doelstellingen, het subsidiebedrag en de wijze van toezicht op de aanwending van de subsidie vastgelegd. Met de subsidie worden de basis-, personeels- en werkingskosten van de Kinderrechtencoalitie gefinancierd.

Periode voor 2014

De Kinderrechtencoalitie werd tot eind 2013 gesubsidieerd als vereniging informatie en participatie in het kader van het decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. De subsidiëring gebeurde op basis van een driejaarlijkse beleidsnota en een overeenkomst voor drie jaar.

Overzicht subsidiebedragen

Het budget voor de subsidiëring van de Kinderrechtencoalitie is opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap onder artikel HC0/1HG-I-2-C/WT (Werking en toelagen - Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid).

  Voorziene subsidie Uitgekeerde subsidie (1)
Begrotingsjaar 2018 155.000  
Begrotingsjaar 2017 134 017,25            120.615,52 
Begrotingsjaar 2016 134 017,25  
Begrotingsjaar 2015 136 000 135 970,38
Begrotingsjaar 2014 150 000 150 000

(1) Het bedrag dat aan de vereniging wordt uitbetaald na controle van de verantwoordingsstukken voor dat bepaald werkjaar, met inbegrip van eventuele index- en begrotingsaanpassingen. Dat bedrag is pas in het volgende werkjaar bekend.

Regelgeving

Overeenkomst 2014-2017: decreet van 20 januari 2012 houdende het voeren van een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, art. 8

Contact

Dossierbeheerder

Hilde Van Dyck
afdeling Jeugd
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 41 42
F 02 553 41 17
@ hilde.vandyck@vlaanderen.be

 

Hilde Van Dyck

Kenniscentrum Kinderrechten vzw
Voskenslaan 228, bus 3
9000 Gent
T 09 243 24 70
@ Kathy.Vlieghe@keki.be
www.keki.be