Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

Inspiratie- en netwerkmoment "Dertig jaar Kinderrechtenverdrag - Actueler dan ooit" | 4 december 2019

30 jaar kinderrechtenverdragHet Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseert op woensdag 4 december een inspiratie- en netwerkmoment naar aanleiding van dertig jaar Kinderrechtenverdrag.

Wat?

Op 20 november is het dertig jaar geleden dat de Verenigde Naties het Verdrag inzake de Rechten van het Kind aannamen. Vlaanderen speelde een pioniersrol bij de Belgische goedkeuring van dit verdrag. De oprichting van het Kinderrechtencommissariaat, de invoering van de kindeffectrapportage en ook het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan zijn daar rechtstreekse resultaten van. Op politiek en administratief niveau nemen de Vlaamse minister van Jeugd en het Departement Cultuur, Jeugd en Media al jaren de coördinatie van het Vlaamse kinderrechtenbeleid op zich.

Sprekers en thematafels

Op dit inspiratie- en netwerkmoment blikken we terug met Benjamin Dalle, de kersverse Vlaamse minister van Jeugd, Ankie Vandekerckhove, de allereerste Kinderrechtencommissaris, en Karen Van Laethem, voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, maar kijken we ook naar de toekomst. Welke initiatieven zijn er geweest, hoe staan we er vandaag voor en welke uitdagingen moet Vlaanderen aangaan op het vlak van kinderrechten? Met de nieuwe slotbeschouwingen van het VN-Kinderrechtencomité ter attentie van België van februari 2019 en de start van de nieuwe regeerperiode zijn deze vragen actueler dan ooit.

Wil jij binnen jouw werking sterker inzetten op kinderrechten? Laat je aan de thematafels inspireren door goede voorbeelden op het vlak van kinderrechten.

Op deze dertigste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag laten we je zeker niet met lege handen naar huis gaan. We geven je graag twee documenten van de Verenigde Naties mee:

 • de Nederlandse vertaling van de algemene commentaar van de VN over het Belang van het Kind
 • de Nederlandse vertaling van de slotbeschouwingen die we net ontvingen van het VN-Kinderrechtencomité.

En omdat een verjaardag gevierd moet worden, sluiten we de namiddag af met een feestelijke receptie.

Programma

12.00 - 13.30 uur Broodjeslunch
13.30 - 14.30 uur

Dertig jaar kinderrechten - Een terugblik en een vooruitblik

 • Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media
 • Ankie Vandekerckhove, oud-Kinderrechtencommissaris (1998-2009)
 • Karen Van Laethem, voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
14.30 - 15.30 uur

Thematafels: inspirerende initiatieven waar kinderrechten centraal staan.

Je kunt aan drie thematafels aanschuiven, kiezen doe je ter plaatse:

 • Het belang van het kind vertaald naar de Vlaamse context - Katrien Herbots (Kenniscentrum Kinderrechten)
  Het Departement Cultuur, Jeugd en Media vroeg aan KEKI om te onderzoeken hoe de jeugdhulp, het jeugdwerk en jongeren zelf invulling geven aan het belang van het kind. En wat dan met de algemene commentaar van de Verenigde Naties?

 • Digitalisering – rechten van het kind in de digitale omgeving - Andy Demeulenaere (Kenniscentrum Mediawijs)
  Wil je meer vernemen over de aanbeveling van de Raad van Europa en wat er in Vlaanderen al gebeurt?

 • Mensenrechteneducatie in het jeugdwerk - Sofie Van Zeebroeck (JINT)
  Wil je meer weten over de relatie tussen jeugdwerk en mensenrechteneducatie in Vlaanderen én Europa?

 • Het participatietraject van het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan - Dorien De Vries (Departement Cultuur, Jeugd en Media)
  Hoe werden kinderen en jongeren zelf en hun belangenbehartigers betrokken bij de voorbereiding van het nieuwe jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan van de Vlaamse overheid?

 • Kindvriendelijke steden en gemeenten - Jolijn De Haene (Bataljong)
  Wil je meer weten over hoe lokale besturen werken aan de concrete realisatie van het Kinderrechtenverdrag?

 • Kindvriendelijke slotbeschouwingen - Karen Van Laethem (Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind)
  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de slotbeschouwingen van het VN-Kinderrechtencomité ook de Vlaamse en Belgische kinderen en jongeren zelf bereiken?

15.30 - 17.00 uur Feestelijke receptie

Praktische info

Wanneer? Woensdag 4 december van 12.00 tot 17.00 uur
Waar? Dirk Boutsgebouw (VAC Leuven) – Diestsepoort 6, 3000 Leuven. Info over bereikbaarheid
Hoe inschrijven?

Het is niet meer mogelijk om online in te schrijven. Wil je alsnog deelnemen, geef dan een seintje aan Anne-Marie Maene via annemarie.maene@vlaanderen.be. Deelname is gratis.

Nog vragen? Contacteer Joost Van Haelst, T 02 553 33 73, joost.vanhaelst@vlaanderen.be

 


25.02.2019 | Slotbeschouwingen VN over de naleving van het Kinderrechtenverdrag in België

Op 24 en 25 januari 2019 vond er bij het VN-Comité voor de Rechten van het Kind een constructieve dialoog plaats over het gecombineerde vijfde en zesde periodiek rapport van België (pdf) over de naleving van het Kinderrechtenverdrag. Ook een delegatie uit Vlaanderen was er aanwezig. Het VN-Comité bezorgde ons land daarop een rapport met slotbeschouwingen en aanbevelingen (pdf). Vlaanderen neemt die mee bij de voorbereiding van het volgende Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (2020-2024).


09.02.2018 | België geeft het voorbeeld met de nationale kinderrechtenindicatorenset

Hoe meet je het recht op vrije meningsuiting van een kind? Of het recht op een gezonde levensstijl? Hoe breng je het recht op bescherming tegen pesten of bescherming tegen lichamelijk geweld in kaart? Tweehonderd praktijkdeskundigen, onderzoekers en beleidsmakers op het vlak van kinderrechten zochten vandaag op de internationale conferentie 'Measuring the Effectiveness of Children’s Rights – Make all Children Count !' naar een gemeenschappelijke basis om de uitvoering en naleving van kinderrechten te meten.

De vraag naar kwalitatieve en kwantitatieve data over kinderen en hun rechten wordt regelmatig gesteld door onder meer internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, maar richtlijnen over de wijze waarop de rechten worden gemeten, bestaan er tot nog toe niet.

De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK), een overlegplatform van gouvernementele en niet-gouvernementele kinderrechtenactoren in België, ging de uitdaging aan. In 2016 publiceerde de commissie een set van 40 kinderrechtenindicatoren die vanuit het oogpunt van de kinderen zelf een beter zicht probeert te geven op de mate waarin de rechten van het kind al dan niet worden gerealiseerd in België. Ook de Vlaamse overheid maakt deel uit van de commissie en werkte mee aan de ontwikkeling van de indicatorenset.

Op internationaal niveau groeit de belangstelling naar indicatorenwerk en neemt de interesse voor het Belgische voorbeeld toe. Centrale vragen zijn hierbij: Hoe meet je de effectiviteit van rechten? Hoe voorkom je dubbel werk: moeten kinderrechten bijvoorbeeld afzonderlijk gemonitord worden dan, bijvoorbeeld, in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (beter bekend als SDGs)? Hoe betrek je kinderen zelf in deze meetoefening? Hoe bereik je kinderen in de meest kwetsbare situaties?

Onder meer op deze vragen trachtte de conferentie, die wordt georganiseerd door de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, antwoorden te geven door goede praktijken en knelpunten uit te wisselen.

De uitkomsten van de conferentie worden in juni bij de Verenigde Naties in Genève voorgesteld. In juni 2018 wordt ook het vijfde en zesde gecombineerd periodiek verslag van België preliminair besproken met vertegenwoordigers van het middenveld door het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties. Dat comité waakt over de uitvoering van het Verdrag inzake Kinderrechten, waar België sinds 1991 partij bij is.

Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz, bevoegd voor de coördinatie van het Vlaams Kinderrechtenbeleid: "Met de Vlaamse Kinderrechtenmonitor meten we de leefsituatie van kinderen in Vlaanderen en willen we kinderrechten binnen de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen sterker op de agenda plaatsen, het beleid inhoudelijk voeden en werken aan de verbetering van de leefsituatie van kinderen in Vlaanderen, dit alles vanuit het oogpunt van het internationale kinderrechtenverdrag. Deze internationale conferentie over de monitoring van kinderrechten is een interessante uitwisseling van praktijkvoorbeelden waar ook het Vlaamse beleid op kan verder bouwen."


18.10.2017 | Studienamiddag 'jeugdwerk en kinderrechteneducatie' op 20 november

Hoe kunnen we kinderrechteneducatie sterker introduceren in het jeugdwerk? Het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) deed in opdracht van de afdeling Jeugd onderzoek hierover. Op deze studienamiddag stellen we het advies van het KeKi voor, openen we het debat erover en gaan we op zoek naar inspirerende voorbeelden.

Aanleiding

Het Comité voor de Rechten van het Kind, dat toezicht houdt op de naleving van het Kinderrechtenverdrag, onderstreepte in zijn aanbevelingen aan België (2010) het belang van kinderrechteneducatie voor iedereen die werkt voor en met kinderen. Daarom vroeg de afdeling Jeugd aan het Kenniscentrum Kinderrechten om te onderzoeken "wat er in de praktijk van het niet-formele leren (de jeugdsector) nodig is om kinderrechteneducatie sterker te maken". Het uiteindelijke doel is het burgerschap van kinderen en jongeren te stimuleren.

Programma

13.30 u Onthaal
13.45 u Situering adviesvraag
Joost Van Haelst, afdeling Jeugd (Departement CJM)
14.00 u

Praktijkvoorbeelden recht uit het veld
Fried Aernouts (Stampmedia) en Katrien Vissers (Tumult)

14.30 u Toelichting beleidsadvies
Nele Willems, KEKI
15.00 u

Pauze

15.15 u

Panelgesprek met:

 • Ikrame Kastit - Coördinator, Uit De Marge vzw & CMGJ vzw
 • Johan Van Gaens - afdelingshoofd, afdeling Jeugd (departement CJM)
 • Naima Charkaoui - Kinderrechtencommissariaat
 • Eva Vereecke - De Ambrassade
16.00 u Vragenronde


Praktische info

 • Wanneer? De studienamiddag vindt plaats op 20 november, de 28ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag, van 13.30 tot 16.30 uur
 • Waar? Locatie: Arenberggebouw, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel (creatief lokaal 1B09, 1ste verdieping)
 • Inschrijven? Via het online formulier tot uiterlijk 16 november. Deelname is gratis.

20.06.2017 | Periodieke rapportage van België over het VN-Kinderrechtenverdrag

De Vlaamse Regering nam akte van de gecombineerde vijfde en zesde periodieke rapportage van België over het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Het rapport bundelt de bijdragen van de verschillende Belgische overheden over de toepassing en naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag.

In het rapport worden acht thema's belicht die door de Belgische kinderrechtenactoren als prioritair worden beschouwd, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen: migratie, armoede, participatie in de gedwongen hulpverlening, jeugdzorg en geestelijke gezondheidzorg, handicap, onderwijs en justitie en geïntegreerd kinderrechtenbeleid.

Het rapport wordt half juli 2017 ingediend bij het VN-Kinderrechtencomité, na goedkeuring door de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK).

Vijfde en zesde periodieke rapportage van België over het VN-Kinderrechtenverdrag (pdf)


30.05.2017 | Nieuwe update (2016) van de Europese en internationale beleidsagenda’s inzake kinderen, jongeren en kinderrechten

Op Europees en internationaal niveau worden verschillende beleidsmaatregelen voor kinderen, jeugd en kinderrechten genomen. Het Belgische EU-voorzitterschap Jeugd stelde in 2010 een publicatie ter beschikking met een overzicht van al die beleidsmaatregelen. De tweede update (2016) van deze publicatie is nu beschikbaar.

Meer info - 2016 update: 'The European and International Policy Agendas on Children, Youth and Children’s Rights'


26.04.2016 | Nieuwe Strategie Kinderrechten 2016-2021 van de Raad van Europa

Op 2 maart 2016 keurde de Raad van Europa haar Strategie Kinderrechten 2016-2021 definitief goed.

Deze nieuwe strategie wil inzetten op vijf prioriteiten:

 • gelijke kansen voor kinderen
 • participatie van alle kinderen
 • een leven vrij van geweld voor alle kinderen
 • kindvriendelijke justitie voor alle kinderen
 • de rechten van kinderen in de digitale omgeving.

Met deze laatste (nieuwe) prioriteit wil de Raad van Europa tegemoetkomen aan de realiteit van kinderen vandaag.

De nieuwe strategie werd begin april gelanceerd op een conferentie in Sofia onder het Bulgaarse voorzitterschap. In de thematische sessies kwamen de volgende onderwerpen aan bod: de vluchtelingencrisis, kindvriendelijke justitie, participatie, digitalisering, radicalisering, eerste monitoringsrapport over het Verdrag Lanzarote, de VN-studie over geweld tegen kinderen, overheidsuitgaven en non-discriminatie van LGBTI. Vernieuwend voor deze conferentie was de actieve inbreng en medewerking van jongerenvertegenwoordigers.


26.04.2016 | Publicatie van de Raad van Europa over 'het belang van het kind'

Conferentie

"Het belang van het kind – een dialoog tussen theorie en praktijk". Onder deze titel organiseerde het Belgische voorzitterschap van de Raad van Europa in december 2014 een conferentie om meer zicht te krijgen op de betekenis en de toepassing van het principe van het belang van het kind. Volgens artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag moet het belang van het kind de eerste overweging zijn bij het nemen van maatregelen die betrekking hebben op kinderen.

De conferentie was een initiatief en organisatie van de Vlaamse overheid (afdeling Jeugd), de Franse Gemeenschap, de FOD Justitie en de Divisie Kinderrechten van de Raad van Europa. De documenten van de conferentie, waaronder ook de presentaties van de sprekers, zijn nog steeds te raadplegen op de conferentiewebsite

Publicatie

De Raad van Europa geeft nu een Engelstalige publicatie uit met de bijdragen van de experten die op de conferentie gesproken hebben: "The best interests of the child – A dialogue between theory and practice (2016)". De publicatie is echter meer dan een verslagboek. Na de conferentie actualiseerden de experten hun teksten op basis van de debatten en besluiten van de conferentie.

De publicatie is verkrijgbaar op de website van de Raad van Europa:

De conferentie heeft er mee kunnen toe bijdragen dat het belang van het kind een plaats gekregen heeft in de nieuwe Strategie Kinderrechten 2016-2021 van de Raad van Europa.


01.03.2016 | Kinderen in migratie: advies NCRK en Vlaamse beleidsmaatregelen

Het nieuwe adviesorgaan van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) bracht een advies uit over de situatie van kinderen in migratie. Na een technisch overleg op Vlaams en nationaal niveau formuleerde de Vlaamse Regering, onder coördinatie van minister van Jeugd Sven Gatz, hierop een antwoord. Het antwoord bevat een toelichting bij de Vlaamse beleidsmaatregelen ten aanzien van kinderen in migratie.


01.03.2016 | NCRK ontwikkelt nationale indicatoren kinderrechten

Op aanbeveling van het VN-Kinderrechtencomité ontwikkelde de NCRK veertig nationale kinderrechtenindicatoren. Die moeten helpen een beter zicht te krijgen op de mate waarin de rechten van kinderen in België worden nageleefd, en dat vanuit het perspectief van kinderen zelf.

Meer informatie over de nationale indicatoren kinderrechten