Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

24.11.2016 | Nationale dag voor de rechten van het kind (20/11/2016)

Naar aanleiding van de Nationale dag voor de rechten van het kind (20 november) worden weer tal van activiteiten georganiseerd. Je vindt het overzicht op de website van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.

Naar jaarlijkse gewoonte stelde het Kinderrechtencommissariaat in deze periode ook zijn jaarverslag voor. De coördinerend minister van Kinderrechten gaf er zijn visie en lanceerde er ook de kindvriendelijke versie van het JKP.


26.04.2016 | Nieuwe Strategie Kinderrechten 2016-2021 van de Raad van Europa

Op 2 maart 2016 keurde de Raad van Europa haar Strategie Kinderrechten 2016-2021 definitief goed.

Deze nieuwe strategie wil inzetten op vijf prioriteiten:

  • gelijke kansen voor kinderen
  • participatie van alle kinderen
  • een leven vrij van geweld voor alle kinderen
  • kindvriendelijke justitie voor alle kinderen
  • de rechten van kinderen in de digitale omgeving.

Met deze laatste (nieuwe) prioriteit wil de Raad van Europa tegemoetkomen aan de realiteit van kinderen vandaag.

De nieuwe strategie werd begin april gelanceerd op een conferentie in Sofia onder het Bulgaarse voorzitterschap. In de thematische sessies kwamen de volgende onderwerpen aan bod: de vluchtelingencrisis, kindvriendelijke justitie, participatie, digitalisering, radicalisering, eerste monitoringsrapport over het Verdrag Lanzarote, de VN-studie over geweld tegen kinderen, overheidsuitgaven en non-discriminatie van LGBTI. Vernieuwend voor deze conferentie was de actieve inbreng en medewerking van jongerenvertegenwoordigers.


26.04.2016 | Publicatie van de Raad van Europa over 'het belang van het kind'

Conferentie

"Het belang van het kind – een dialoog tussen theorie en praktijk". Onder deze titel organiseerde het Belgische voorzitterschap van de Raad van Europa in december 2014 een conferentie om meer zicht te krijgen op de betekenis en de toepassing van het principe van het belang van het kind. Volgens artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag moet het belang van het kind de eerste overweging zijn bij het nemen van maatregelen die betrekking hebben op kinderen.

De conferentie was een initiatief en organisatie van de Vlaamse overheid (afdeling Jeugd), de Franse Gemeenschap, de FOD Justitie en de Divisie Kinderrechten van de Raad van Europa. De documenten van de conferentie, waaronder ook de presentaties van de sprekers, zijn nog steeds te raadplegen op de conferentiewebsite

Publicatie

De Raad van Europa geeft nu een Engelstalige publicatie uit met de bijdragen van de experten die op de conferentie gesproken hebben: "The best interests of the child – A dialogue between theory and practice (2016)". De publicatie is echter meer dan een verslagboek. Na de conferentie actualiseerden de experten hun teksten op basis van de debatten en besluiten van de conferentie.

De publicatie is verkrijgbaar op de website van de Raad van Europa:

De conferentie heeft er mee kunnen toe bijdragen dat het belang van het kind een plaats gekregen heeft in de nieuwe Strategie Kinderrechten 2016-2021 van de Raad van Europa.


01.03.2016 | Kinderen in migratie: advies NCRK en Vlaamse beleidsmaatregelen

Het nieuwe adviesorgaan van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) bracht een advies uit over de situatie van kinderen in migratie. Na een technisch overleg op Vlaams en nationaal niveau formuleerde de Vlaamse Regering, onder coördinatie van minister van Jeugd Sven Gatz, hierop een antwoord. Het antwoord bevat een toelichting bij de Vlaamse beleidsmaatregelen ten aanzien van kinderen in migratie.


01.03.2016 | NCRK ontwikkelt nationale indicatoren kinderrechten

Op aanbeveling van het VN-Kinderrechtencomité ontwikkelde de NCRK veertig nationale kinderrechtenindicatoren. Die moeten helpen een beter zicht te krijgen op de mate waarin de rechten van kinderen in België worden nageleefd, en dat vanuit het perspectief van kinderen zelf.

Meer informatie over de nationale indicatoren kinderrechten