Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

18.09.2017 | Subsidie voor 74 jeugdhuisprojecten

JeugdhuisMinister van Jeugd Sven Gatz besliste om aan 45 jeugdhuizen een subsidie toe te kennen voor de uitvoering van een bovenlokaal project rond artistieke expressie of ondernemerschap. Met de subsidie kunnen de jeugdhuizen medewerkers aanwerven om in 2017 een project uit te werken rond deze thema's. In totaal worden 74 projecten gesubsidieerd.
Overzicht jeugdhuizen en subsidiebedragen - werking 2018 (.pdf)

Aanvragen

De afdeling Jeugd ontving 80 ontvankelijke subsidieaanvragen: 46 voor een artistiek project, 34 voor een project rond ondernemerschap. Bij 66 aanvragen ging het om een subsidieverlenging, bij 14 aanvragen ging het om een nieuw project.

Beslissing

In totaal worden 74 projecten ondersteund: 40 projecten hebben tot doel de artistieke expressie van jongeren te bevorderen, 34 projecten ondersteunen het ondernemerschap van jongeren. Bij 66 projecten gaat het om een verlenging van de subsidie en werking in 2017. Van de 14 nieuwe projectaanvragen worden er 8 aanvaard voor subsidiëring. Het totale toegekende subsidiebedrag is 3.115.000 euro, met een maximum van 45.000 euro per project.

Voor 55 projecten werd het gevraagde subsidiebedrag volledig toegekend. Voor 11 projecten werd 36.500 euro toegekend in plaats van het gevraagde subsidiebedrag. Het gaat om projecten die vorig jaar een lager subsidiebedrag kregen of die toen voor de eerste keer werden gesubsidieerd.

Voor de nieuwe projecten kon de gevraagde subsidie niet volledig worden toegekend. Door de voorrangsregel voor verlengingsaanvragen (zoals opgenomen in het uitvoeringsbesluit) bleven er immers onvoldoende middelen over. De nieuwe projecten ontvingen daarom elk een subsidie van 30.000 euro.

Doel van de subsidie

Met de subsidie kunnen de jeugdhuizen vanaf 1 januari 2018 een jaarwerking opzetten rond deze thema's. Het gaat telkens om projecten van, voor en met jongeren en het zorgt op korte termijn ook voor een flink aantal nieuwe jobs in de jeugdhuissector. Tegelijk worden de jeugdhuizen uitgedaagd om hun doelgroepen te verbreden en zoveel mogelijk jongeren het jeugdhuis te laten ontdekken.