Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Voorwaarden

De voorwaarden zijn geformuleerd in artikel 145/35 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992). Heel gedetailleerde informatie over de concrete toepassing van de wetgeving vind je op de website van de FOD Financiën

  

Aan welke voorwaarden moet de kinderopvang voldoen?

De uitgaven voor kinderoppas komen alleen in aanmerking voor belastingvermindering als ze betaald zijn aan instellingen of opvangvoorzieningen die rechtstreeks erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd zijn door een openbaar bestuur.

De lokale en regionale besturen zijn, binnen de hun toegekende bevoegdheden, autonoom bevoegd om jeugdinitiatieven, kinderateliers, sportclubs, sportorganisaties… te erkennen in het kader van de belastingvermindering voor kinderopvang. Ze moeten daarvoor zelf de regels vastleggen. Uiteraard moet deze erkenning, subsidiëring of controle kaderen binnen de in WIB 1992 voorziene opvang van kinderen en ook effectief gericht zijn op de opvang van kinderen.

Welke opvangkosten komen in aanmerking voor belastingvermindering?

De kosten voor kinderopvang buiten de normale lesuren, met andere woorden de uitgaven voor alle vrijetijdsinitiatieven. Het gaat hier zowel om initiatieven tijdens de schoolvakanties, in de weekends, op vrije dagen, op woensdagnamiddagen, maar ook om alle opvanginitiatieven vóór de aanvang van de lessen, na de normale lesuren en eventueel opvang tijdens de middagpauzes.

Enkele voorbeelden: kosten voor deelname aan een kamp, een weekend of een 2-daagse, de speelpleinwerking, een atelier,... In principe komen alle activiteiten waarvoor apart wordt betaald, in aanmerking. Lidgelden komen niet in aanmerking!

Tot welke leeftijd geldt de belastingvermindering?

De belastingvermindering voor opvangkosten geldt alleen voor kinderen beneden de 12 jaar en voor kinderen met een zware handicap beneden de 18 jaar.

Hoe wordt de belastingvermindering berekend?

Sinds het aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) is de manier waarop het belastingvoordeel voor kinderopvangkosten wordt berekend, veranderd. Vroeger werden de kosten van het belastbaar inkomen afgetrokken vóór de belastingen werden berekend. Sinds het aanslagjaar 2013 wordt een belastingvermindering verleend. Eerst worden de belastingen berekend en daarna wordt een belastingvermindering toegekend.

De vermindering bedraagt 45 procent van de werkelijk gedane uitgaven, die beperkt worden tot maximum 11,20 euro per kind per opvangdag. Dat bedrag geldt per opvangdag, ongeacht de duur van de opvang.

Fictief voorbeeld ter illustratie van het verschil tussen de oude en nieuwe regeling:

 • Vroeger werd voor bv. (20 dagen x 11,20 EUR/dag =) 224 EUR kinderopvangkosten het fiscaal voordeel als volgt toegekend:
  Netto beroepsinkomen 10.000 EUR - kinderopvang 224 EUR = 9.776 EUR belastbaar inkomen.
  Op dat inkomen van 9.776 EUR moest bijv 1.000 EUR belasting betaald worden.

 • Nu wordt het fiscaal voordeel als volgt toegestaan:
  Netto beroepsinkomen 10.000 EUR = belastbaar inkomen 10.000 EUR. Belasting op 10.000 EUR = 1.050 EUR
  --> de kinderopvang geeft recht op een belastingvermindering van 45 procent, dus 224 x 45% = 100,80 EUR
  Uiteindelijk is 1.050 EUR - 100,80 EUR = 949,20 EUR belasting verschuldigd is.

Welke bewijzen moeten de initiatiefnemers van de kinderopvang aan de ouders bezorgen?

Om deze opvangkosten te kunnen inbrengen, moeten de ouders over bewijzen beschikken. Ouders kunnen per kind aan een jeugdwerkinitiatief dat een vrijetijdsaanbod organiseert of aan de inrichter van een andere vrijetijdsactiviteit een attest vragen. Dat attest is voor de ouders een bewijs van het bedrag dat zij voor deelname van hun kind betaalden en waarvoor ze een belastingvermindering kunnen krijgen.

Deze regeling geeft ouders een financieel voordeel... en (h)erkent daarbij ook het jeugdwerk. Opdracht voor de jeugdwerkinitiatieven is dus om de nodige gegevens goed te registreren, maar ook om alles zo eenvoudig en praktisch mogelijk te maken. Met administratieve overlast is niemand gebaat.

>> Download het fiscale attest