Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Vaak gestelde vragenWanneer en hoe moet ik mijn aanvraag indienen?

Er is maar één indiendatum per jaar. Je moet de subsidieaanvraag uiterlijk op 1 september bij de afdeling Jeugd indienen aan de hand van het aanvraagformulier dat de afdeling ter beschikking stelt.

Wanneer kan mijn project starten? Vanaf wanneer kan ik kosten maken?

Alleen de kosten die je na de toezegging van de subsidie maakt (d.w.z. ten vroegste vanaf 1 december), komen in aanmerking voor subsidiëring.

Hoe lang kan mijn project duren?

Projectsubsidies worden voor maximaal 12 maanden toegekend. Het is mogelijk om een verlengingsaanvraag voor je project in te dienen. Om langer dan een jaar gesubsidieerd te worden, moet je kunnen aantonen dat er een duidelijke positieve lijn zit in de ontwikkeling van het project. Een project kan niet langer dan 48 opeenvolgende maanden gesubsidieerd worden.

Komen ook personeelskosten in aanmerking voor subsidiëring?

Ja.

Kan ik voor hetzelfde project bijkomende subsidies zoeken bij een andere overheid (gemeente, provincie, Vlaamse Gemeenschapscommissie, …)?

Ja. Zowel in het formulier voor de subsidieaanvraag als in het formulier voor het inhoudelijk en financieel verslag is een luik voorzien waarop je de bijkomende subsidiering van andere overheden moet vermelden. Je verduidelijkt best voor welk deel van de werking je die subsidies zal aanwenden.

Hou er wel rekening mee dat een project waarvoor de vereniging al een subsidie ontvangt van de Vlaamse overheid of projecten van verenigingen die al werkingssubsidies ontvangen op basis van het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, niet in aanmerking komen voor deze subsidiëring.

Mag ik met mijn projectsubsidie winst maken?

Neen, hoegenaamd niet. Wanneer de inkomsten - met inbegrip van de verleende subsidie - hoger zijn dan de uitgaven, dan kan het deel van de subsidie waardoor de winst gecreëerd werd, niet worden uitbetaald. Misschien moet zelfs een deel van de uitbetaalde voorschotten worden teruggevorderd.

Hoe lang duurt het voor de subsidie wordt uitbetaald?

Je krijgt een voorschot van 80 % van het subsidiebedrag na de positieve beslissing van de minister. De afdeling Jeugd deelt je de beslissing en het toegekende subsidiebedrag per brief mee. Hou rekening met ongeveer één maand tussen het moment waarop je de brief ontvangt en het moment waarop het subsidiebedrag op de rekening van jouw vereniging staat. De reden daarvoor ligt in allerlei boekhoudkundige handelingen die de administratie moet uitvoeren na de beslissing van de minister.

Na afloop van je project stuur je een inhoudelijk en financieel verslag naar de afdeling Jeugd. Dat verslag moet worden opgemaakt op het formulier dat de afdeling ter beschikking stelt. Als uit dat verslag blijkt dat de subsidie correct werd aangewend, wordt het saldo van 20 procent uitbetaald.

De uitbetaling van mijn voorschot laat op zich wachten. Moet ik dan wachten om mijn project op te starten?

Neen. Het tijdstip waarop het voorschot wordt uitbetaald, mag geen invloed hebben op de uitvoering van het project.