Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Cultuureducatieve verenigingen

Sinds 1 januari 2013 is het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid van kracht. Ook dit decreet voorziet in de subsidiëring van cultuureducatieve verenigingen.

Doelstellingen

Om te worden gesubsidieerd als cultuureducatieve vereniging moet een vereniging in hoofdzaak de volgende doelstellingen vervullen:

  1. de artistieke creativiteit van de jeugd stimuleren
  2. de jeugd de taal van de kunsten leren begrijpen en gebruiken.

Erkenning en werkingssubsidie

Om als cultuureducatieve vereniging te worden erkend, moet de vereniging jaarlijks minstens zes keer een module realiseren.

Wanneer uw vereniging erkend wordt:

  • geldt deze erkenning voor onbepaalde duur, op voorwaarde dat uw vereniging blijft voldoen aan de subsidie- en erkenningsvoorwaarden;
  • ontvangt ze een basissubsidie van 80 000 € per jaar;
  • kunt u ervoor kiezen om daarnaast ook een beleidsnota in te dienen om eventueel aanspraak te maken op variabele subsidies.

Projectsubsidie

Aan de cultuureducatieve verenigingen die een werkingssubsidie ontvangen, kunnen ook projectsubsidies worden toegekend voor initiatieven met het volgende doel:

  • de artistieke creativiteit van kinderen of jongeren stimuleren
  • (of) kinderen of jongeren de taal van de kunsten te leren begrijpen en gebruiken.

De afdeling Jeugd stelt daarvoor een aanvraagformulier ter beschikking.

Alleen projecten die inspelen op ontwikkelingen of opportuniteiten die niet konden worden voorzien bij het opstellen van de beleidsnota en die voor de vereniging een bijzonder karakter hebben, komen in aanmerking voor subsidiëring.