Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Uitgavenbegroting Jeugd 2015

Hieronder vind je de bedragen 2015 voor Jeugd en de aanpassingen die in de loop van het jaar werden doorgevoerd. Toelichting bij de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2014

BA: begrotingsaanpassing
1ste BA
: de vermindering van de meeste kredieten is het gevolg van een desindexatie op de loonkredieten buiten de indexprovisie.
Het krediet voor de ex-DAC-projecten in de jeugdsector wordt met 56 000 euro verminderd. Dat bedrag wordt overgeheveld naar het krediet voor de ex-DAC-projecten in het sociaal-cultureel volwassenenwerk.
HV: herverdeling: van de 'werkings- en investeringsmiddelen jeugdbeleid' werd 250 000 euro overgeheveld naar het artikel 'allerhande subsidies jeugd', ter financiering van projecten in het kader van de preventie van radicalisering.

Begrotingsartikel Budget 2015
HB0-1HGI2AA-WT
Werking en toelagen - werkings- en investeringsmiddelen jeugdbeleid

Algemene werkingskosten jeugdbeleid; aankoop kampeermateriaal; werkingskosten internationale en interregionale jeugdsamenwerking
Initieel 1 063 000
1ste BA 0
HV - 250 000
  Totaal 813 000
 
HB0-1HGI2AB-WT
Werking en toelagen - allerhande subsidies Jeugd

het Europees Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt; het Europees Jeugdorkest; de internationale jeugdsamenwerking met Zuid-Afrika; taalstimuleringsprojecten via het jeugdwerk; het wetenschappelijk onderzoekssteunpunt jeugd (Jeugdonderzoeksplatform, JOP); de Nationale commissie voor de rechten van het kind
Initieel 496 000
1ste BA - 1 000
HV + 250 000
  Totaal 745 000
 
HB0-1HGI2AC-WT
Werking en toelagen - Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid

Werkingssubsidies voor landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, cultuureducatieve verenigingen en verenigingen informatie en participatie; werkingssubsidies voor verenigingen met bijzondere opdracht; projectsubsidies
Initieel 32 372 000
1ste BA - 7 000
HV + 165 000
  Totaal 32 530 000
 
HB0-1HGI2AD-WT
Werking en toelagen – jeugdverblijven

Subsidies voor hostels en jeugdverblijfcentra; subsidies ondersteuningsstructuren; subsidies vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
Initieel 5 848 000
1ste BA - 9 000
  Totaal 5 839 000
 
HB0-1HGI2AF-WT
Werking en toelagen - lokaal en provinciaal jeugdbeleid

Subsidiëring van de gemeentebesturen voor het voeren van een beleid ter uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd
Initieel 19 151 000
1ste BA 0
HV - 165 000
  Totaal 18 986 000
 
HB0-1HGI2AG-WT
Werking en toelagen - tewerkstelling in de culturele sector

Subsidiëring van de vroegere DAC-projecten in de jeugdsector
Initieel 7 295 000
1ste BA - 56 000
  Totaal 7 239 000
 
HB0-1HGI2AH-WT
Werking en toelagen - politieke jongerenbewegingen

Subsidiëring van politieke jongerenbewegingen
Initieel 482 000
1ste BA 0
  Totaal 482 000
 
HB0-1HGI2AY-IS
Interne stromen - DAB Uitleendienst kampeermateriaal voor de jeugd (ULDK)

Huur-, onderhouds-, en energiekosten en kosten verzekering en onroerende voorheffing nieuwe loods Nossegem
Personeelsksoten ULDK; kosten voor de aankoop van vervangmateriaal; kosten voor aanwerving jobstudenten tijdens de piekperioden in de zomer; diverse andere kosten
Initieel 1 003 000
1ste BA - 28 000
  Totaal 975 000
 
TOTALEN Initieel 67 710 000
1ste BA - 101 000
na 1ste BA 67 609 000
 

Toelichting bij de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2014

Allerhande subsidies Jeugd

De vermindering is te wijten aan

  • het wegvallen van de subsidies uit de begroting Jeugd voor de Expertise Netwerken Cultuureducatie (ENCE)
  • het wegvallen van de eenmalige financiering uit de begroting Jeugd voor de "survey cultuurparticipatie", die in een samenwerking tussen de wetenschappelijke onderzoekssteunpunten Jeugd, Cultuur, Sport en Media wordt opgezet.

Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid

  • de werkingssubsidies voor de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, de verenigingen informatie en participatie en de cultuureducatieve verenigingen blijven nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2014
  • op de projectsubsidies is er een beperkte besparing van 2,2%
  • op de subsidie voor De Ambrassade wordt 20% bespaard
  • op de subsidie voor het Kenniscentrum Kinderrechten wordt 10% bespaard
  • op de subsidie voor VVJ wordt 12% bespaard
  • de subsidie voor Jint blijft nagenoeg ongewijzigd
  • op de subsidie voor de Kinderrechtencoalitie wordt 10% bespaard.

Participatiebeleid Jeugd

Op dit artikel zijn geen middelen meer voorzien
Deze middelen werden gebruikt voor de subsidiering van grootschalige jeugdevenementen, voorzien in het Participatiedecreet. Met de wijziging van dit decreet in het voorjaar van 2014 werd deze subsidielijn opgeheven.

Lokaal en provinciaal jeugdbeleid

Op deze middelen wordt een desindexatie toegepast van 363 000 euro en een besparing van 2 147 000 euro.

Gedetailleerde toelichting als pdf

Begrotingcijfers voorgaande jaren