Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Begroting Jeugd - In de kijker

03.01.2017 | Begroting 2017 en programmadecreet

Begroting Jeugd

Het Vlaams Parlement nam op 22 december 2016 de uitgavenbegroting 2017 aan (voluit 'het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017'). Ook de middelen voor Jeugd zitten daarin vervat.

Bij de voorafgaande parlementaire behandeling van de begroting werd ook de beleidsbrief Jeugd 2016-2017 besproken. Minister Sven Gatz gaf tekst en uitleg aan de commissieleden.

Programmadecreet

Ook het programmadecreet (voluit het 'decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017') werd dezelfde dag aangenomen. Daarin is een nieuwe regeling in verband met de erkenning van politieke jongerenbewegingen opgenomen.

Vanaf 2017 komen politieke jongerenbewegingen niet langer in aanmerking voor subsidiëring op basis van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Ze kunnen wel nog erkend worden op basis van dat decreet. De bewegingen die nu gesubsidieerd worden, worden vanaf 1 januari 2017 erkend. Ze blijven erkend zolang ze aan de erkennings-voorwaarden voldoen.

Meer informatie - Tekst aanpassing: extract uit het programmadecreet