Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Kenniscentrum Kinderrechten vzw ( KeKi)

  

Opdrachten

Het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) werd opgericht op 2 september 2009. De oprichting van het kenniscentrum werd voorbereid door het Centrum voor de Rechten van het Kind. Het Keki heeft als doel de wetenschappelijke kennis over de rechten van het kind op nationaal en internationaal niveau te verhogen.

Het Keki bevordert een interuniversitaire samenwerking die tot doel heeft de kennis over de rechten van het kind, die het resultaat is van wetenschappelijk onderzoek op nationaal en internationaal niveau, samen te brengen, toegankelijk te maken, te verspreiden en te stimuleren. Om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken voor het brede publiek moet het kenniscentrum:

  • actief contacten onderhouden met nationale en internationale onderzoeksgemeenschappen rond de rechten van het kind
  • een actieve bijdrage leveren om het wetenschappelijk onderzoek over de rechten van het kind te ontsluiten voor publieke en private actoren
  • initiatieven nemen en advies verlenen over de implementaite van de wetenschappelijke inzichten over de rechten van het kind.

Subsidiëring

2014-2017

Artikel 8 van het decreet van 20 januari 2012 houdende het voeren van een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid geeft het KeKi haar huidige decretale basis. In dit vernieuwde decreet werd het mechanisme van de driejaarlijkse beleidsnota en overeenkomst gewijzigd naar een vierjaarlijkse beleidsnota en een overeenkomst voor vier jaar. Keki diende in 2013 een beleidsnota in voor de periode 2014-2017. Op basis van die (vierjaarlijkse) beleidsnota sloot de Vlaamse Regering met KEKI een overeenkomst voor de periode 2014-2017. Daarin zijn onder meer strategische en operationele doelstellingen, het subsidiebedrag en de wijze van toezicht op de aanwending van de subsidie vastgelegd. Met de subsidie worden de basis-, personeels- en werkingskosten van KeKi gefinancierd.

2011-2013

Het decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid gaf het Kenniscentrum Kinderrechten een decretale basis als 'Vlaamse instelling voor het jeugd- en kinderrechtenbeleid'. Kenniscentrum Kinderrechten vzw wordt in het decreet niet bij naam genoemd; het decreet spreekt meer algemeen over ‘een kenniscentrum kinderrechten’.

Met het decreet werd ook het mechanisme van een driejaarlijkse beleidsnota en een overeenkomst voor drie jaar in het leven geroepen. De eerste beleidsnota van het Keki werd ingediend in 2010 en heeft betrekking op de periode 2011-2013. Op basis van die beleidsnota sloot de Vlaamse Regering met het Keki een overeenkomst voor de periode 2011-2013. Daarin zijn onder meer strategische en operationele doelstellingen, het subsidiebedrag en de wijze van toezicht op de aanwending van de subsidie vastgelegd. Met de subsidie worden de basis-, personeels- en werkingskosten van het Keki gefinancierd.

Overzicht subsidiebedragen

Het budget voor de subsidiëring van het KeKi is opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap onder artikel HC0/1HG-I-2-C/WT (Werking en toelagen - Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid).

  Voorziene subsidie Uitgekeerde subsidie (1)
Begrotingsjaar 2018 225.000  
Begrotingsjaar 2017 208 909,23 208 909,23
Begrotingsjaar 2016 208 909,23  
Begrotingsjaar 2015 212 000 211 953,82
Begrotingsjaar 2014 234 000 234 000
Begrotingsjaar 2013 200 000 200 000
Begrotingsjaar 2012 200 859,80 200 859,80
Begrotingsjaar 2011 200 000 200 000
Begrotingsjaar 2010 200 000 201 000
Begrotingsjaar 2009 (2) 30 000 30 000

(1) Het bedrag dat aan de vereniging wordt uitbetaald na controle van de verantwoordingsstukken voor dat bepaald werkjaar, met inbegrip van eventuele index- en begrotingsaanpassingen. Dat bedrag is pas in het volgende werkjaar bekend.
(2) In de begroting 2009 werd een subsidie voorzien van 30 000 euro als tegemoetkoming in de personeels- en werkingskosten voor de opstart van de vzw en de opvolging van de activiteiten van het Centrum voor de Rechten van het Kind in de periode van 1 oktober 2009 tot en met 28 februari 2010.

Regelgeving

  • Overeenkomst 2011-2013: decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid, hoofdstuk IV
  • Overeenkomst 2014-2017: decreet van 20 januari 2012 houdende het voeren van een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, art. 8

Regelgeving Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid: decreet en uitvoeringsbesluiten

Contact

Dossierbeheerder

Hilde Van Dyck
afdeling Jeugd
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 41 42
F 02 553 41 17
@ hilde.vandyck@vlaanderen.be

 

Hilde Van Dyck

Kenniscentrum Kinderrechten vzw
Voskenslaan 228, bus 3
9000 Gent
T 09 243 24 70
@ Kathy.Vlieghe@keki.be
www.keki.be