Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Vereniging Vlaamse Jeugddiensten vzw ( VVJ)

  

Opdracht en werking

De Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) informeert en ondersteunt als ledenorganisatie de steden en gemeenten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de voorbereiding en uitvoering van het lokale jeugdbeleid. VVJ levert een uitgebreid pakket diensten aan lokale en provinciale besturen, jeugddiensten én jeugdraden met onder meer vorming, uitwisseling, begeleiding, advies en publicaties.

Sinds 2014 richt VVJ zich ook naar lokale jeugdraden. Toen vond immers een fusie plaats tussen vzw Karuur en vzw VVJ. De taken van Karuur (voornamelijk gericht op het ondersteunen en versterken van de lokale jeugdraden en van de participatie van kinderen en jongeren aan het lokale beleid) kregen vanaf dan ook een plaats binnen de werking van VVJ.

Subsidiëring

2014-2017

Artikel 8 van het decreet van 20 januari 2012 houdende het voeren van een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid geeft VVJ haar huidige decretale basis. In het decreet wordt VVJ niet bij naam genoemd; het decreet spreekt meer algemeen over een 'ondersteuningsorganisatie voor de gemeentelijke en provinciale jeugddiensten'.

In dit vernieuwde decreet werd het mechanisme van de driejaarlijkse beleidsnota en overeenkomst gewijzigd naar een vierjaarlijkse beleidsnota en een overeenkomst voor vier jaar. VVJ diende in 2013 een beleidsnota in voor de periode 2014-2017. Op basis van die beleidsnota sloot de Vlaamse Regering met VVJ een overeenkomst voor de periode 2014-2017. Omwille van de besparingen werd de overeenkomst in 2015 aangepast. De huidige overeenkomst loopt nog tot eind 2017.

2011-2013

Het decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid gaf VVJ een decretale basis als 'Vlaamse instelling voor het jeugd- en kinderrechtenbeleid'. VVJ wordt in het decreet niet bij naam genoemd; het decreet spreekt meer algemeen over een 'ondersteuningsorganisatie voor de gemeentelijke en provinciale jeugddiensten'.

Met het decreet werd ook het mechanisme van een driejaarlijkse beleidsnota en een overeenkomst voor drie jaar in het leven geroepen. VVJ diende in 2010 voor het eerst een beleidsnota in als ondersteuningsorganisatie op basis van voormeld decreet. Op basis van die (driejaarlijkse) beleidsnota sloot de Vlaamse Regering met VVJ een overeenkomst voor de periode 2011-2013. Daarin zijn onder meer strategische en operationele doelstellingen, het subsidiebedrag en de wijze van toezicht op de aanwending van de subsidie vastgelegd. Met de subsidie worden de basis-, personeels- en werkingskosten van VVJ gefinancierd.

Overzicht subsidiebedragen

Het budget voor de subsidiëring van VVJ is opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap onder artikel HC0/1HG-I-2-C/WT (Werking en toelagen - Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid).

  Voorziene subsidie Uitgekeerde subsidie (1)
Begrotingsjaar 2018 585.000  
Begrotingsjaar 2017 513 404,29 513 404,29
Begrotingsjaar 2016 513 404,29  
Begrotingsjaar 2015 521 000 520 886,50
Begrotingsjaar 2014 (2) 589 500 589 000
Begrotingsjaar 2013 352 000 352 000
Begrotingsjaar 2012 353 513,26 353 513,26
Begrotingsjaar 2011 352 000 352 000
Begrotingsjaar 2010 327 000 327 000
Begrotingsjaar 2009 343 000 343 000
Begrotingsjaar 2008 284 000 285 000

(1) Het bedrag dat aan de vereniging wordt uitbetaald na controle van de verantwoordingsstukken voor dat bepaald werkjaar, met inbegrip van eventuele index- en begrotingsaanpassingen. Dat bedrag is pas in het volgende werkjaar bekend.

(2) De verhoging van de subsidie komt door de fusie tussen VVJ en Karuur.

Regelgeving

  • Overeenkomst 2011-2013: decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid, hoofdstuk IV
  • Overeenkomst 2014-2017: decreet van 20 januari 2012 houdende het voeren van een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, art. 8

Regelgeving Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid: decreet en uitvoeringsbesluiten

Contact

Dossierbeheerder

Ann Vandenbussche
afdeling Jeugd
team Lokaal Jeugdbeleid
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 06 54
F 02 553 41 17
@ ann.vandenbussche@vlaanderen.be

 

Ann Vandenbussche
VVJ - Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
T 03 821 06 06
@ info@vvj.be
www.vvj.be