Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Vlaamse Jeugdherbergen - VJH

  

Opdracht en doelstelling

Met het oog op de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over de sector erkent en subsidieert de Vlaamse overheid een vereniging als ondersteuningsstructuur voor de hostels en een vereniging als ondersteuningsstructuur voor de jegudverblijfcentra.

Voor de periode 2014-2017 fungeert de vzw Vlaamse Jeugdherbergen (VJH) als ondersteuningstructuur voor de sector van de hostels. Ze heeft als doel een bijdrage te leveren voor het optimaal functioneren van de in het decreet erkende hostels en te waken over de jeugd- en jeugdwerkvriendelijkheid van die hostels.

Subsidieovereenkomst

De Vlaamse Regering sloot met VJH een subsidieovereenkomst voor vier jaar. Die overeenkomst heeft betrekking op de samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de vereniging en het toezicht op de aanwending van de ter beschikking gestelde middelen. Ze hangt nauw samen met het door VJH ingediende beleidsplan. De huidige subsidieovereenkomst ging in op 1 januari 2014 en loopt tot 31 december 2017

Kern van de subsidieovereenkomst vormen de strategische en operationele doelstellingen. Ze omschrijven de verplichtingen van de ondersteuningsstructuur ten overstaan van de Vlaamse overheid. Vermeldenswaard hierbij is dat het niet louter gaat om algemene en vage bepalingen, maar dat er ook duidelijk resultaats- en inspanningsindicatoren zijn opgenomen. Zo kan de Vlaamse overheid aan het eind van de subsidieovereenkomst nagaan of het bereikte resultaat overeenstemt met de opgenomen resultaats- en inspanningsindicatoren.

Als 'tegenprestatie' betaalt de Vlaamse overheid jaarlijks een subsidiebedrag uit aan VJH. Het budget bevat de nodige middelen voor de subsidiëring van de basis-, personeels- en werkingskosten. De ondersteuningsstructuur kan vrij beschikken over de verdeling en aanwending van die middelen (op voorwaarde dat de bepalingen van de subsidieovereenkomst worden nageleefd), maar mag ze niet aanwenden voor infrastructuurwerken.

De vereniging moet jaarlijks een voortgangsrapport bezorgen aan de afdeling Jeugd. Aan de hand van dat rapport wordt nagegaan in welke mate de verschillende strategische en operationele doelstellingen uit de subsidieovereenkomst al werden uitgevoerd.

Overzicht subsidiebedragen

Het budget voor de subsidiëring van vzw VJH is opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap onder artikel HC0/1HG-I-2-D/WT (Werking en toelagen - Jeugdverblijven).

  Voorziene subsidie Uitgekeerde subsidie (1)
Begrotingsjaat 2016 541 000  
Begrotingsjaat 2015 541 000  
Begrotingsjaat 2014 550 000 549 007,02
Begrotingsjaar 2013 526 000 526 000
Begrotingsjaar 2012 524 000 524 000
Begrotingsjaar 2011 516 000 516 000
Begrotingsjaar 2010 522 000 522 000
Begrotingsjaar 2009 536 000 536 000
Begrotingsjaar 2008 527 000 527 000

(1) Het bedrag dat aan de vereniging wordt uitbetaald na controle van de verantwoordingsstukken voor dat bepaald werkjaar, met inbegrip van eventuele index- en begrotingsaanpassingen. Dat bedrag is pas in het volgende werkjaar bekend.

Regelgeving

Decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ, hoofdstuk 3.

Regelgeving erkenning en subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme: decreet en uitvoeringsbesluit

Contact


Dossierbeheerder

Kristof Gaublomme
Erkennen en subsidiëren - team transversaal en (boven)lokaal
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 06 54
@ kristof.gaublomme@vlaanderen.be


Kristof Gaublomme

VJH vzw
Van Stralenstraat 40
2060 Antwerpen
T 03 232 72 18
F 03 231 81 26
@ info@vjh.be
www.vjh.be