Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

JINT - Coördinatieorgaan voor internationale jongerenwerking 

Opdrachten

JINT werd in 1989 opgericht door de Vlaamse Regering, in overleg met de Vlaamse jeugdorganisaties. JINT kreeg de opdracht om de internationale mobiliteit en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties te stimuleren en te ondersteunen.

De Vlaamse overheid subsidieert de vzw JINT – coördinatieorgaan voor internationale jongerenwerking met als doel:

 • de internationale uitwisseling en samenwerking van, voor en door de jeugd te bevorderen
 • op basis van internationale uitwisseling en samenwerking, de reflectie over jeugd, jeugdwerk en jeugdwerk- en jeugdbeleid door alle betrokken actoren te bevorderen.

Bovendien werd JINT door de Vlaamse overheid aangeduid:

 • als nationaal agentschap om het programma Jeugd in Actie van de Europese Unie uit te voeren
 • als Vlaamse partner in het als Eurodesknetwerk van de Europese Unie
 • als Vlaamse partner in het Platform voor Europese Jongerenactiviteiten (PEJA)
 • als begeleider van de subsidieaanvragers voor internationale jongerenprojecten
 • als nationale partner in het kader van het Transnationaal Vrijwilligerswerk van de Raad van Europa
 • als organisatie voor ontvangstbezoeken in het kader van de culturele akkoorden
 • om concreet gestalte te geven aan gezamenlijk overleg en visievorming met niet-gouvernementele en gouvernementele actoren, omtrent ontwikkelingen inzake internationaal jeugdbeleid.

Op 5 maart 2009 ondertekenden de ministers Jeugd van de drie gemeenschappen van België een protocol: Bel’J, een intergemeenschappelijk ontdekkingsprogramma. Doel is om jongeren de kans te geven de andere gemeenschappen te leren kennen en de jongerenmobiliteit te stimuleren. Na een testjaar (2009) werd dit ontdekkingsprogramma in de beleidsnota 2011-2013 en de subsidieovereenkomst 2011-2013 opgenomen.

JINT bood ook ondersteuning bij het EU-voorzitterschap (tweede jaarhelft 2010). Om uitvoering te kunnen geven aan de thematische conferenties werkten de jeugdadministraties van het teamvoorzitterschap nauw samen met de nationale agentschappen.

Subsidiëring

2014-2017

Artikel 8 van het decreet van 20 januari 2012 houdende het voeren van een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid geeft JINT haar huidige decretale basis. In dit vernieuwde decreet werd het mechanisme van de driejaarlijkse beleidsnota en overeenkomst gewijzigd naar een vierjaarlijkse beleidsnota en een overeenkomst voor vier jaar. JINT diende in 2013 een beleidsnota in voor de periode 2014-2017. Op basis van die beleidsnota sloot de Vlaamse Regering met JINT een overeenkomst voor de periode 2014-2017. Daarin zijn onder meer strategische en operationele doelstellingen, het subsidiebedrag en de wijze van toezicht op de aanwending van de subsidie vastgelegd. Met de subsidie worden de basis-, personeels- en werkingskosten van JINT gefinancierd.

2011-2013

Het decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid gaf JINT een decretale basis als 'Vlaamse instelling voor het jeugd- en kinderrechtenbeleid'. Met het decreet werd ook het mechanisme van een driejaarlijkse beleidsnota en een overeenkomst voor drie jaar in het leven geroepen. De eerste beleidsnota van JINT op basis van dit decreet werd in 2010 ingediend en heeft betrekking op de periode 2011-2013.

Op basis van die beleidsnota sloot de Vlaamse Regering met JINT een subsidieovereenkomst voor de periode 2011-2013. Daarin zijn onder meer strategische en operationele doelstellingen, het subsidiebedrag en de wijze van toezicht op de aanwending van de subsidie vastgelegd. Met de subsidie worden de basis-, personeels- en werkingskosten van JINT gefinancierd.

2007-2010

Tot in 2010 gold een tweejaarlijkse overeenkomst, gebaseerd op een vierjaarlijkse beleidsnota. Concreet werd op basis van de beleidsnota 2007-2010 een overeenkomst opgesteld voor 2007-2008 en een overeenkomst voor 2009-2010. In de overeenkomst werd ook rekening gehouden met de bepalingen van het Europese programma Jeugd in Actie.

Overzicht subsidiebedragen

Het budget voor de subsidiëring van JINT is opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap onder artikel HC0/1HG-I-2-C/WT (Werking en toelagen - Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid).

  Voorziene subsidie Uitgekeerde subsidie (1)
Begrotingsjaar 2018 1.010.000  
Begrotingsjaar 2017 902 645,53 902.645,53 
Begrotingsjaar 2016 902 645,53  
Begrotingsjaar 2015 916 000 915 800,44
Begrotingsjaar 2014 921 000 919 837,08
Begrotingsjaar 2013 872 000 872 000
Begrotingsjaar 2012 875 748,75 875 748,75
Begrotingsjaar 2011 872 000 878 000
Begrotingsjaar 2010 890 000 (2) 1 068 000
Begrotingsjaar 2009 903 000 905 000
Begrotingsjaar 2008 832 000 853 000


(1)
Het bedrag dat aan de vereniging wordt uitbetaald na controle van de verantwoordingsstukken voor dat bepaald werkjaar, met inbegrip van eventuele index- en begrotingsaanpassingen. Dat bedrag is pas in het volgende werkjaar bekend.
(2) In 2010 kreeg JINT een bijkomende financiering van 176 000 euro voor het vervullen van een ondersteunende rol in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap. Het ging zowel om het ter beschikking stellen van expertise als om logistieke en administratieve ondersteuning.

Samenstelling beheersorganen

JINT is een vzw met een gemengde beheersvorm: ze wordt gezamenlijk bestuurd door de Vlaamse overheid en het Vlaamse jeugdwerk.

De algemene vergadering bestaat uit drie leden, aangeduid door de Vlaamse overheid (ambtenaren van de afdeling Jeugd) en minstens negen jeugdwerkers, voorgedragen door de Vlaamse Jeugdraad. Daarnaast kan de algemene vergadering zelf nog zes bijkomende leden uit andere sectoren opnemen.
De raad van bestuur staat in voor het dagelijks beheer en is samengesteld uit vier jeugdwerkers en drie ambtenaren.

De vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid zijn Lieve Caluwaerts, Anne De Ridder en Kristof Gaublomme. Ze hebben zowel zitting in de raad van bestuur als in de algemene vergadering.

Regelgeving

 • Overeenkomst 2009-2010: decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid, gewijzigd bij decreet van 8 juli 2005, hoofdstuk VI
 • Overeenkomst 2011-2013: decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid, hoofdstuk IV
 • Overeenkomst 2014-2017: decreet van 20 januari 2012 houdende het voeren van een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, art. 8

Regelgeving Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid: decreet en uitvoeringsbesluiten

Contact

Dossierbeheerder

Riet Plevoets
afdeling Jeugd
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 34 93
F 02 553 41 17
@ riet.plevoets@vlaanderen.be

 

Riet Plevoets

JINT vzw
Grétrystraat 26
1000 Brussel
T 02 209 07 20
F 02 209 07 49
@ jint@jint.be
www.jint.be
www.bel-j.be