Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

De Ambrassade 

Opdracht en werking

De Ambrassade wil enerzijds de positie van kinderen en jongeren in de samenleving versterken en strijden voor een samenleving waarin kinderen en jongeren hun leven zelf in handen kunnen nemen. Anderzijds wil de organisatie de kansen en kwaliteit van het jeugdwerk, de jeugdinformatie en het jeugdbeleid versterken.

De Ambrassade versterkt de positie van kinderen en jongeren o.a. door de ondersteuning van de Vlaamse Jeugdraad. Om de kansen en de kwaliteit van het jeugdwerk, de jeugdinformatie en het jeugdbeleid te versterken, zet De Ambrassade vorming, uitwisseling en begeleiding op, geeft ze advies, ontwikkelt ze publicaties en bouwt ze een kenniscentrum uit.

Subsidiëring

2014-2017

Artikel 8 van het decreet van 20 januari 2012 houdende het voeren van een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid geeft De Ambrassade haar huidige decretale basis. Sinds 2014 wordt De Ambrassade gesubsidieerd via het mechanisme van een vierjaarlijkse beleidsnota en een overeenkomst voor vier jaar. De Ambrassade diende in 2013 een beleidsnota in voor de periode 2014-2017. Op basis van die (vierjaarlijkse) beleidsnota sloot de Vlaamse Regering met De Ambrassade een overeenkomst voor de periode 2014-2017. Omwille van de besparingen werd de overeenkomst in 2015 aangepast. De huidige overeenkomst loopt nog tot eind 2017.

2013

Artikel 8, §1 van het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid van 20 januari 2012 bepaalt dat de Vlaamse Regering één vereniging zal subsidiëren met 3 taken:

  1. praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over de jeugdsector;
  2. de ondersteuning van de jeugdraad;
  3. het informeren van kinderen en jongeren.

Als gevolg van deze bepaling kwam er per 1 januari 2013 een fusie van vzw Vlaamse Jeugdraad, vzw Vlaams Informatiepunt Jeugd (VIP Jeugd) en vzw Steunpunt Jeugd. De Ambrassade was geboren. Er werd met de nieuwe vzw een overeenkomst voor één jaar gesloten, waarbij de middelen en de doelstellingen van de drie fusionerende vzw’s werden samengevoegd.

Overzicht subsidiebedragen

Het budget voor de subsidiëring van De Ambrassade is opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap onder artikel HB0/1HG-I-2-AC/WT (Werkingssubsidies decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid).

  Voorziene subsidie Uitgekeerde subsidie (1)
Begrotingsjaar 2018 1.950.000  
Begrotingsjaar 2017 1 790 509,75 1.790.509,75 
Begrotingsjaar 2016 1 790 509,75  
Begrotingsjaar 2015 1 817 000 1 816 604,15
Begrotingsjaar 2014 2 256 000 2 256 000
Begrotingsjaar 2013 2 251 000 2 251 000

(1) Het bedrag dat aan de vereniging wordt uitbetaald na controle van de verantwoordingsstukken voor dat bepaald werkjaar, met inbegrip van eventuele index- en begrotingsaanpassingen. Dat bedrag is pas in het volgende werkjaar bekend.

Regelgeving

Overeenkomst 2014-2017: decreet van 20 januari 2012 houdende het voeren van een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, art. 8

Regelgeving Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid: decreet en uitvoeringsbesluiten

Dossierbeheerder

Ann Vandenbussche
afdeling Jeugd
team Lokaal Jeugdbeleid
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 06 54
F 02 553 41 17
@ ann.vandenbussche@vlaanderen.be


Ann Vandenbussche

De Ambrassade vzw
Leopoldstraat 25
1000 Brussel
T 02 551 13 50
@ info@ambrassade.be
www.ambrassade.be