Is deze nieuwsbrief moeilijk leesbaar? Je vindt een html-versie op de website

CJSM Jongeren Jong Geleerd
Jong Geleerd      Jaargang 5      nr 10      27 juli 2016
Jong Geleerd - Nieuwsbrief onderzoek kinderen en jongeren in Vlaanderen

Met deze nieuwsbrief willen we twee keer per jaar een overzicht geven van interessante onderzoeksprojecten en publicaties over kinderen en jongeren, jeugdwerk, jeugdbeleid en kinderrechten in Vlaanderen.

1. Lopend onderzoek
2. Afgerond onderzoek
3. Publicaties
4. Doctoraten
5. Databanken en websites met data, cijfers en onderzoek over kinderen en jongeren in Vlaanderen
6. Meld ons je onderzoek of publicatie

Logo Vlaamse overheid

Lopend onderzoek


Jongeren online! Onderzoek bij gezinnen naar de ouder-kindcommunicatie over online contactrisico

Met het project 'Jongeren online!' wordt onderzocht welke rol ouders kunnen spelen in de preventie van sexting en cyberpesten. Bovendien willen de onderzoekers nagaan hoe ouders jongeren kunnen bijstaan wanneer het fout loopt. Kortom, het project onderzoekt hoe de ouder-kind communicatie over sexting en cyberpesten verloopt. De onderzoekers bevragen telkens jongeren van 13 tot 17 jaar en hun ouders uit één gezin.

Uitvoerder

Katrien Symons en Koen Ponnet - Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee)

Periode

september 2015 - augustus 2017

Trefwoorden

ouder - sexting - cyberpesten - communicatie

Categorie

kinderen (min 18 jaar) - jeugdbeleid

Meer info

Koen Ponnet - Koen.Ponnet@odisee.be

 

Meer info over het onderzoek

naar boven

Ontwikkeling van een ondersteuningskader relatie ouders-jeugdwerk

In dit onderzoek ontwikkelen de onderzoekers met het jeugdwerk een ondersteuningstool voor begeleiders en organisaties die (a) hen helpt zicht te krijgen op de wijze waarop de relatie ouders-jeugdwerk in hun organisatie ‘vorm’ krijgt (cf. bevorderende en belemmerende elementen), en (b) hen inzichten, handvaten, good practices enz. aanreikt om over de relatie met ouders en de diversiteit bij ouders te reflecteren én die hen stimuleren om (verder) op een constructieve manier op die relatie in te zetten.
De grote diversiteit aan jeugdwerkbegeleiders wordt via een websurvey bevraagd over hun ervaringen en percepties inzake de relatie ouders-jeugdwerk en ouderbetrokkenheid. Een vertegenwoordiging van deze jeugdwerkveldactoren wordt verder betrokken bij het vormgeven van en invulling geven aan de ondersteuningstool.

Uitvoerder

Evelyn Morreel, Kristien Nys en Karla Van Leeuwen - Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee), in samenwerking met de onderzoekseenheid Gezins-en Orthopedagogiek (KULeuven)

Periode

september 2015 - augustus 2018

Trefwoorden

iuders - jeugdwerk

Categorie

jongeren - jeugdbeleid

Meer info

Evelyn Morreel - evelyn.morreel@odisee.bee

 

Meer info over het onderzoek

naar boven

Op weg naar werk. Jongeren aan het woord over het traject van schoolbanken naar arbeidsmarkt

Dit participatief onderzoek focust op de transitie van opleiding naar arbeidsmarkt, vanuit het perspectief van jongeren. Drieëndertig jongeren met uiteenlopende profielen worden via kwalitatieve interviews bevraagd naar hun beleving én verbetervoorstellen. Het rapport geeft inkijk in hun belevingswereld en is een urgente 'call to action' voor onderwijs, beleidsmakers, arbeidsbemiddelaars, werkgevers en andere actoren op het terrein. Want de drempels die jongeren 'op weg naar werk' tegenkomen, zijn talrijk en kunnen ze vaak niet op eigen kracht overbruggen.

Uitvoerder

Ann Clé - De Ambrassade

Periode

december 2015 - augustus 2016

Trefwoorden

jeugdwerkloosheid - participatief onderzoek - peer research

Categorie

jeugdbeleid - jeugdwerk

Meer info

Sofie Iserbyt - Sofie.Iserbyt@ambrassade.be

 

Meer info over het onderzoek

naar boven

Lokale informatieverstrekkingspraktijken naar jongeren

Dit onderzoek wil meer inzicht verschaffen in de lokale informatieverstrekkingspraktijken naar jongeren door jeugd(welzijns)werkers, JAC-medewerkers, jeugddienstmedewerkers, leerkrachten, jeugdhuismedewerkers, CLB-medewerkers en (huis)artsen. Met welke informatievragen of -noden van jongeren worden ze geconfronteerd en hoe gaan ze daarmee om? Hoe kunnen ze hierbij ondersteund worden?

Uitvoerder

Johan Meire - Kind en Samenleving in opdracht van De Ambrassade

Periode

februari 2016 - september 2016

Trefwoorden

jongereninformatie - lokaal - onderwijs - welzijn - jeugdwerk

Categorie

kinderen (min 18 jaar) - jongeren (plus 18 jaar) - jeugdbeleid - jeugdwerk - kinderrechten

Meer info

Johan Meire - jmeire@k-s.be

 

Meer info over het onderzoek

naar boven

Parenting as Mediator Between Post-divorce Family Structure and Children’s Well-being

With this study, we investigate the mediating role of both maternal and paternal parenting between various family structures after divorce (including the custodial arrangement as well as the repartnering of both parents) and children’s well-being. Therefore, we analyzed 618 parent–child dyads from the multi-actor dataset "Divorce in Flanders-DiF" using a mediated structural equation model. Results revealed that both maternal and paternal parenting can mediate between family structure after divorce and children’s well-being. Depending on the type of post-divorce family constellation, parenting can be considered as a risk or a protective factor, for both maternal and paternal parenting.

Uitvoerder

Kim Bastaits en Dimitri Mortelmans - Universiteit Antwerpen in opdracht van EU FP7 project ‘Families & Societies’

Periode

2013 - 2016

Trefwoorden

welzijn - scheiding - familiestructuur - opvoeding

Categorie

kinderen (min 18 jaar)

Meer info

Kim Bastaits - kim.bastaits@uantwerpen.be

 

Meer info over het onderzoek

naar boven

Sporen van ouderverstoting in het SiV- onderzoek

In dit onderzoek gaan de onderzoekers na welke kinderen geen contact meer hebben met één van beide ouders na de ouderlijke scheiding (met specifieke aandacht voor een vermoeden van ouderverstoting) en hoe dit samenhangt met de kenmerken van het scheidingsproces. Uit onze resultaten, gebaseerd op de SiV-dataset, blijkt dat een vermoeden van ouderverstoting vaker voorkomt bij problematische scheidingen, waarbij zowel door kinderen als door ouders hoog conflict gerapporteerd wordt. Ook indien de reden van de scheiding ontrouw, lichamelijk geweld of een verslavingsproblematiek was, hangt dit samen met een huidig vermoeden van ouderverstoting. Daarom is het van belang om, wanneer men wil werken rond ouderverstoting (zowel in onderzoek als in de praktijk) altijd de scheidings- en de gezinscontext mee te nemen.

Uitvoerder

Kim Bastaits, Dimitri Mortelmans en Inge Pasteels – Universiteit Antwerpen in opdracht van IWT Vlaanderen

Periode

2015 - 2018

Trefwoorden

kinderen - ouders - contact - ouderverstoting - scheiding

Categorie

kinderen (min 18 jaar)

Meer info

Kim Bastaits - kim.bastaits@uantwerpen.be

 

Meer info over het onderzoek

naar boven


Afgerond onderzoek


Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen: persoonlijke ruimte of hulpverleningsruimte?

Vanuit een ruime bevraging van (n=450) en interviews met (n=22) jongeren die in diverse residentiële voorzieningen verblijven, komen een aantal knelpunten rond vrijetijdsbesteding binnen en buiten de voorziening naar boven. Daarnaast spitst het onderzoek zich toe op de plaats die het jeugdwerk inneemt in de vrijetijdsbesteding van deze jongeren. Ook sleutelfiguren binnen de voorzieningen en het jeugdwerk participeerden daarom aan het onderzoek.

Uitvoerder

Beno Schraepen, Hilde Maelstaf, Britt Dehertogh, Marjan Halsberghe, Katrien Van De Mosselaer – Artesis Plantijn Hogeschool in opdracht van afdeling Jeugd, Departement CJSM

Periode

februari 2015 - februari 2016

Trefwoorden

residentieel - vrijetijdsbesteding - jeugdwerk - jongeren

Categorie

kinderen (min 18 jaar) - jeugdbeleid - jeugdwerk - kinderrechtenen

Meer info

Beno Schraepen - Beno.Schraepen@ap.be

 

Meer info over het onderzoek

naar boven

Ouders en Jeugdwerk

Dit onderzoek bevroeg 787 ouders (740 online, 47 face to face) over de deelname aan het jeugdwerk, hun tevredenheid, hun verwachtingen en hun betrokkenheid bij jeugdwerk. Het kind staat centraal in de kijk van ouders op jeugdwerk. Ouders hebben in het algemeen een groot vertrouwen in het jeugdwerk en in de begeleiders. Al geven heel wat ouders zelf wel aan dat ze nood hebben aan meer informatie en communicatie. Vertrouwen en beeldvorming vormen daarbij uitdagingen.

Uitvoerder

Evelyn Morreel, Kristien Nys en Karla Van Leeuwen- Kenniscentrum HIG (Odisee) in samenwerking met Gezins-en Orthopedagogiek (KULeuven) in opdracht van de afdeling Jeugd, Departement CJSM

Periode

Januari 2014 - juli 2015

Trefwoorden

ouders - jeugdwerk - verwachtingen - ouderbetrokkenheid

Categorie

kinderen (min 18 jaar) - jeugdwerk

Meer info

Evelyn Morreel - evelyn.morreel@odisee.be

 

Meer info over het onderzoek

naar boven

Behoeftenonderzoek Dilbeeks Huis van het Kind

De gemeente Dilbeek wil aan de hand van een breed te verspreiden online enquête, de noden en behoeften van Dilbeekse ouders in beeld krijgen om het aanbod van het Huis van het Kind daarop (verder) te kunnen afstemmen. Een kwantitatieve bevraging stelt volgende onderzoeksvragen voorop:

  • Met welke vragen en problemen zitten ouders op het vlak van opvoeding (bijv. top 10)
  • Weten ouders waar ze wel/niet terecht kunnen met bovenstaande vragen? Welke organisaties kennen ze wel/niet?
  • Zijn er leemten in het bestaande aanbod?
  • Wensen ze gebruik te maken van een individueel of groepsaanbod, telefonisch aanbod, online aanbod?
  • Welke kanalen gebruiken ouders om informatie over de problematiek en/of over het aanbod op te zoeken?
  • Zouden ouders gebruik maken van een aanbod in het Huis van het Kind als dit aansluit bij vragen of problemen waarmee ze geconfronteerd worden?

Uitvoerder

Kristien Nys - Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee)

Periode

september 2015 - augustus 2017

Trefwoorden

opvoedingsondersteuning - preventieve gezinsondersteuning

Categorie

jongeren - jeugdbeleid

Meer info

Kristien Nys - kristien.nys@odisee.be

 

Meer info over het onderzoek

naar boven

Awel, ik ben in de war door de scheiding van mijn ouders

Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal en/of een probleem. Scheiding en wat daarna... is een thema dat zeer vaak terugkeert. Awel vroeg het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen om na te gaan wat kinderen concreet bezighoudt in deze voor hen zo moeilijk periode en waar ze sterker van worden. Er werd een kwalitatieve analyse van 145 chatgesprekken gemaakt.

Uitvoerder

Claire Wiewauters en Kathleen Emmery - Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) in opdracht van Awel

Periode

2014 - 2016

Trefwoorden

scheiding - kinderen

Categorie

kinderen (min 18 jaar) - kinderrechten

Meer info

Claire Wiewauters - claire.wiewauters@odisee.be

 

Meer info over het onderzoek

naar boven

Apps om online gedrag van kinderen op te volgen, werken niet

Op je computer of tablet kan je makkelijk een apart account aanmaken voor ouders en kinderen. Het ‘kinderaccount’ kan je zo instellen dat het kind bijvoorbeeld niet kan surfen naar websites met aanstootgevende content. Op een spelconsole kan je instellen dat je kind niet kan chatten met vreemden of geen aankopen kan doen vanuit een spelletje. Het zijn slechts enkele voorbeelden van maatregelen die ouders kunnen nemen om het online gedrag van hun kinderen te controleren of in te perken. Onderzoekers van de KU Leuven waarschuwen dat dergelijke apps niet zaligmakend zijn. Als zo’n controles of restricties eenvoudigweg opgelegd worden en niet in overleg met het kind gebeuren heeft dit negatieve gevolgen voor de relatie tussen ouder en kind. Bovendien zal het kind zo ook niets leren.

Uitvoerder

Bieke Zaman en Marije Nouwen - KU Leuven en iMinds

Periode

2014 - 2016

Trefwoorden

parental controls - applicaties - ouderlijke bemiddeling

Categorie

kinderen (min 18 jaar) - jeugdbeleid - kinderrechten

Meer info

Bieke Zaman - Bieke.Zaman@kuleuven.be

 

Meer info over het onderzoek

naar boven

Interpersonal violence against children in sport in Belgium and the Netherlands

In dit onderzoek werd de prevalentie gemeten van grensoverschrijdend gedrag (fysiek, psychisch en seksueel) ten aanzien van kinderen in de sport, in een sample van 2.000 Vlaamse en 2.000 Nederlandse volwassenen (retrospectief). Uit het onderzoek bleek dat 38% ervaring heeft met psychisch grensoverschrijdend gedrag, 11% met fysiek grensoverschrijdend gedrag en 14% met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Topsporters, holebi, andersvalide en allochtone sporters rapporteren significant meer grensoverschrijdend gedrag.

Uitvoerder

Tine Vertommen - Universiteit Antwerpen in opdracht van Sport.Vlaanderen

Periode

2012 - 2016

Trefwoorden

geweld - misbruik - grensoverschrijdend gedrag - sport

Categorie

kinderen (min 18 jaar) - kinderrechten

Meer info

Tine Vertommen - Tine.Vertommen@uantwerpen.be

 

Meer info over het onderzoek

naar boven

Sport met grenzen: vlaggensysteem. omgaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

Het 'sport met grenzen' project bestond erin een sectorspecifieke vertaling te maken van het gekende vlaggensysteem (Sensoa) voor de sportsector. Er werden 30 sportsituaties uitgetekend en uitgeschreven en een handleiding met achtergrondinformatie opgesteld. Het instrument werd geïmplementeerd aan de hand van workshops en gecommuniceerd via een website en YouTube filmpje. De wetenschappelijke analyse van dit proces vindt u in: A green flag for the Flag System? Towards a child protection policy in Flemish sport.

Uitvoerder

Tine Vertommen - Universiteit Antwerpen

Periode

2013 - 2015

Trefwoorden

preventie - grensoverschrijdend gedrag - kwaliteitsbeleid - pedagogische reactie - criteria

Categorie

kinderen (min 18 jaar) - jongeren (plus 18 jaar)

Meer info

Tine Vertommen - Tine.Vertommen@uantwerpen.be

 

Meer info over het onderzoek

naar boven

Apestaartjaren 6

92% van de Vlaamse jongeren (12-18 jaar) heeft een eigen smartphone. Het is voor hen het belangrijkste digitale toestel in hun leven. Jongeren gebruiken hun smartphone heel multifunctioneel: om de actualiteit te volgen en te overleggen over huiswerk, maar ook om te gamen, muziek te streamen en te chatten. Hiermee verdringen de smartphones stilaan gameconsoles en MP3-spelers. Dat concluderen Mediaraven en LINC in het tweejaarlijkse onderzoek Apestaartjaren.

Uitvoerder

Kristof D'hanens, Sandrijn Van Waeg, Bastiaan Baccarne, Bart Vanhaelewyn, Mariek Van Den Abeele - Mediaraven, LINC, iMinds-MICT-UGent

Periode

september 2015 - januari 2016

Trefwoorden

jongeren - nieuwe media - mediagebruik - sociale media - sexting

Categorie

kinderen (min 18 jaar) - jeugdbeleid - jeugdwerk

Meer info

info@apestaartjaren.be

Meer info

Meer info over het onderzoek

naar boven

Mobile Youth Culture: a conceptual development

Dit onderzoek verkent de rol van mobiele media en mobiele communicatie binnen de hedendaagse jongerencultuur. Mobiele media faciliteren belangrijke ontwikkelingsprocessen van adolescenten, zoals de identiteitsontwikkeling, de ontwikkeling van autonomie, en van een eigen sociaal netwerk. Tot slot wordt de waarde van het begrip 'mobiele jongerencultuur' ter discussie gesteld.

Uitvoerder

Mariek Vanden Abeele - iMinds-MICT- Universiteit Gent in opdracht van de KULeuven

Periode

2015

Trefwoorden

jongerencultuur - mobiele media - socialisering - adolescentie

Categorie

kinderen (min 18 jaar) - jongeren - jeugdbeleid

Meer info

Mariek Vanden Abeele - mariekvandenabeele@gmail.com

 

Meer info over het onderzoek

naar boven


Publicaties

Speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel. Een onderzoek bij kinderen, begeleiding en verantwoordelijken. Afdeling Jeugd, Departement CJSM. Meire J., Berten H., Van Breda L., Dekeyser, P. (2015).

Vrije tijd als handicapsituatie. De rol van het jeugdwerk binnen de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren met een handicap. Afdeling Jeugd, Departement CJSM. Schraepen B., Maelstaf H., Halsberghe M. (2015).

Cijferboek lokaal jeugdbeleid 2014-2015. Afdeling Jeugd, Departement CJSM. Schryvers, E. (2015).

1993-2013 - Een terugblik op 20 jaar lokaal jeugdbeleid. Afdeling Jeugd, Departement CJSM. Schryvers E., Van de Mosselaer K., Dehertogh B. (2015).

Kijk eens…zo doen wij dat! 60 leuke ideeën uit het lokale jeugdbeleid. Afdeling Jeugd, Departement CJSM, afdeling Jeugd (2016).

Ouders en Jeugdwerk. Afdeling Jeugd, Departement CJSM. Odisee. Morreel E., Nys K., Van Leeuwen K. (2016).

Divers Jong. Over Diversiteit bij en tussen Jongeren in Vlaanderen. Acco. Jeugd OnderzoeksPlatform. Cops D., Pleysier S., Put J., De Boeck A. (2015).

Jaarverslag Kinderrechtencommissariaat. Kinderrechtencommissariaat (2015).

Minderjarigen in de media? Tips voor journalisten en programmamakers. Kinderrechtencommissariaat (2016).

Jaarverslag Kind en Gezin. Kind en Gezin (2015).

Deelrapport 4 Omgevingsanalyse Vlaams Jeugdrecht: Het kinderrechtelijk kader. Instituut voor Sociaal Recht KU Leuven & Kenniscentrum Kinderrechten. Herbots K., Asselman H., Put J. (2015).

Deelrapport 5 Omgevingsanalyse Vlaams Jeugdrecht: Jeugdrechtsystemen in vergelijking. Instituut voor Sociaal Recht KU Leuven & Kenniscentrum Kinderrechten. Coutteel E., Herbots K., Lembrechts S., Put J., Sporen N., Versweyvelt, A. (2015).

Zwaartepunten 2.0: Thematische zwaartepunten in het Vlaams kinderrechtenonderzoek van het afgelopen decennium. Kenniscentrum Kinderrechten. Herbots K., Put J., Op de Beeck H., Lembrechts S. (2015).

Participatie in Vlaanderen. Basisgegevens van de Participatiesurvey 2014. Acco. Steunpunt Cultuur. Lievens, J., Siongers, J., & Waege, H. (2015).

Unleashing Young People’s creativity and innovation – European good practice projects. European Union (2015).

Youth Work and non-formal learning in Europe’s education landscape. European Commission (2015).

Perspectives on Youth – Volume 3 - Healthy Europe: Confidence and uncertainty for young people in contemporary Europe. European Union and Council of Europe (2016).

The history of youth work in Europe – Volume 5 – Autonomy through dependency – Histories of co-operation, conflict and innovation in youth work. European Union and the Council of Europe (2016).

Jong met een hart voor familie. Hoe jongeren denken over gezinnen. LannooCampus. Emmery K., Mechels E., Verstappen L., Wiewauters C., Meurs P., Lafrarchi N., Van Crombrugge H., Ponnet K., Vandewaerde S., Timmers M., Lambrechts J., Luyten D. (2015).

Youth 2.0: social media and adolescence: connecting, sharing and empowering. Walrave M., Ponnet K., Vanderhoven E. , Haers J., Segaert B. (2016).

naar boven


Doctoraten

Antrhopometrical, physical fitness and maturational charachteristics in youth soccer: methodological issues and a longitudinal approach to talent identification and development. Dieter Deprez (2015). Doctoraat ingediend tot het behalen van de graad van Doctor in de Gezondheidswetenschappen, UGent.

Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk. Een empirisch onderzoek naar het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters. Eef Goedseels (2015). Doctoraat ingediend tot het behalen van de graad Doctor in de rechtsgeleerdheid, KU Leuven.

The quest for young eyes. Aandacht voor nieuws bij jonge mensen in de Lage Landen. Anna Van Cauwenberge (2015). Doctoraat ingediend tot het behalen van de graad Doctor in de sociale wetenschappen, KU Leuven.

Disentangling the web(s): a social network analysis of cyberbullying in early adolescence. Denis Wegge (2015). Doctoraat ingediend tot het behalen van graad van Doctor in de Sociale Wetenschappen, UA.

Getting involved. Social and technological factors in adolescents' third party responses to cyberbullying. Sara Bastiaensens (2016). Doctoraat ingediend tot het behalen van graad van Doctor in de Sociale Wetenschappen, UA.

Sport light: A sociological perspective on institutional change in sports participation. Julie Borgers (2016). Doctoraat ingediend tot het behalen van de graad Doctor in de Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, KU Leuven.

Fysieke (in)activiteit, fysieke fitheid en gezondheid bij Vlaamse jongeren (6-18 jaar). Stijn De Baere (2016). Doctoraat ingediend tot het behalen van de graad Doctor in de biomedische wetenschappen, KU Leuven.

Insights into individual and environmental correlates of physical activity among youth. Sarah D’Haese (2016). Doctoraat ingediend tot het behalen van de graad Doctor in de Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, UGent.

Insights into children's cycling for transport: a socio-ecological approach. Ariane Ghekiere (2016) Doctoraat ingediend tot het behalen van de graad van Doctor in de Gezondheidswetenschappen, UGent.

Familierecht als verbintenissenrecht. Een onderzoek naar de eigen aard van het familierecht. Sara Matthé (2016). Doctoraat ingediend tot het behalen van de graad van Doctor in de Rechtswetenschappen, UA.

Trajectories of poor families in child and family social work. Tineke Schiettecat (2016) . Doctoraat ingediend tot het behalen van de graad van Doctor in het Sociaal Werk, UGent.

Being poor, being benched? Sports participation and opportunities for people in poverty: in search of an inclusive policy. Hanne Vandermeerschen (2016). Doctoraat ingediend tot het behalen van de graad Doctor in de Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, KU Leuven.

Dealing with online risks: how to develop adequate coping strategies and preventive measures with a focus on vulnerable children. Sofie Vandoninck (2016). Doctoraat ingediend tot het behalen van de graad Doctor in de sociale wetenschappen, KU Leuven.

The Gang Game : The Myth and Seduction of Gangs. Elke Van Hellemont (2016) Doctoraat ingediend tot het behalen van de graad Doctor in de rechtsgeleerdheid, KU Leuven.

naar boven


Databanken en websites met data, cijfers en onderzoek over kinderen en jongeren in Vlaanderen

JOP - Databank van wetenschappelijk onderzoek kinderen en jongeren in Vlaanderen

Keki - Databank over instrumenten, Vlaams onderzoek en publicaties over kinderrechten

Vlaamse studiedienst

Lokale statistieken

Kind en Gezin

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

VDAB

Onderwijs

Kind en Samenleving

Kinderrechtencommissariaat

Kinderrechtencoalitie - databank

Cijferboek Jeugd

Vlaamse HBSC-cijfers

Eurostat - Dashboard of EU Youth Indicators

EKCYP - Europees onderzoeksnetwerk jeugdbeleid

naar boven


Meld ons je onderzoek of publicatie

Heb je een interessante bijdrage over een onderzoek of een publicatie (gepland, lopend of afgrond) voor een volgende nieuwsbrief? Meld ze ons aan de hand van de onderstaande elektronische formulieren:

- Melden van een onderzoek

- Melden van een publicatie


Voor meer informatie kun je mailen naar jonggeleerd@vlaanderen.be

naar boven


Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur ons dan een e-mail.

V.U.: Johan Van Gaens • afdeling Jeugd • Arenbergstraat 9 • 1000 Brussel