Is deze nieuwsbrief moeilijk leesbaar? Je vindt een html-versie op de website

CJSM Jongeren Jong Geleerd
Jong Geleerd      Jaargang 4      nr 9      15 oktober 2015
Extra Editie 'Jong Geleerd' - Nieuwsbrief onderzoek kinderen en jongeren in Vlaanderen

Met deze nieuwsbrief willen we twee keer per jaar een overzicht geven van interessante onderzoeksprojecten en publicaties over kinderen en jongeren, jeugdwerk, jeugdbeleid en kinderrechten in Vlaanderenen.

In deze extra editie geven we een overzicht van de relevante thesissen van het afgelopen academiejaar.

1. Thesissen academiejaar 2014-2015
2. Databanken en websites met data, cijfers en onderzoek over kinderen en jongeren in Vlaanderen
3. Meld ons je onderzoek of publicatie

Logo Vlaamse overheid

Thesissen academiejaar 2014-2015


De (on)zin van seksuele opvoeding. Relationele en seksuele opvoeding bij moslimgezinnen.

Het taboe binnen de moslimgemeenschap op praten over relaties en seksualiteit kan verlicht worden door een meer adequate seksuele opvoeding voor jongeren, waarin ook levensbeschouwing aan bod komt. De moslimjongeren kunnen dan, wanneer ze zelf ouder zijn, wél open communiceren hierover. Die theorie werd al in praktijk omgezet in workshops voor moslimjongeren, -moeders en -vaders, in samenwerking met islamitische organisaties en via een lezing op de Moslim Expo.

Uitvoerder

Samira Azeroual - Bachelorproef in de Gezinswetenshappen, Odisee Hogeschool
(Begeleider Hans Van Crombrugge)

Trefwoorden

Relaties en seksualiteit - Moslimjongeren -Taboe - Cultuur - Islam - Cultuursensitieve zorg

Categorie

Kinderen - Kinderrechten

Meer info

Link naar bachelorproef

naar boven

Maatschappelijke kwetsbaarheid in de kinderopvang. Welke invloed heeft de sociale functie van kinderopvang op kansarme kinderen?

Hoe kan een kinderbegeleider (onthaalouder) de sociale functie van kinderopvang tot uitvoering brengen? Die vraag werd onderzocht aan de hand van een casestudy bij een kansarm gezin in de kinderopvang. Het organiseren van een diverse opvang voor een sociale mix van kinderen kan gezien worden als een eerste stap naar toegankelijkheid. Een tweede deel van de sociale functie gaat over het bieden van kansen aan kinderen en ouders. Daarin kan een kinderbegeleider een grote rol spelen door in de opvang veel aandacht te besteden aan de kinderen en hun ontwikkeling op het vlak van taal, cognitie, lichaam, identiteit. Tot slot is inzetten op de bevordering van buurtgerichtheid van belang. Door mensen met elkaar te verbinden, creëer je een netwerk. Op die manier komen kwetsbare personen in contact met meerdere mensen en krijgen ze meer kansen om hun netwerk verder uit te breiden.

Uitvoerder

Laura Boets - Bachelorproef in het Sociaal Werk, Hogent
(Promotor: Luc De Droogh)

Trefwoorden

Kinderopvang -Ontwikkeling - Maatschappelijk kwetsbare kinderen - Kansarmoede

Categorie

Kinderen

Meer info

Laura Boets - lauraboets@skynet.be

naar boven

De transitie van school naar werk. Een kwalitatief onderzoek bij jongeren in armoede.

Het doel van dit onderzoek was op te zoek gaan naar hoe jongeren in armoede de school-werktransitie beleven. Daarbij lag de focus op hun schoolervaringen, hun hulpbronnen en knelpunten in de zoektocht naar werk. Uit de literatuur blijkt dat jongeren uit kwetsbare gezinnen meer moeilijkheden ondervinden bij het doormaken van die transitie. De oorzaak daarvan ligt zowel in de hardnekkige Vlaamse onderwijsongelijkheid als in de manier waarop de huidige samenleving en het huidige beleid vorm krijgen. Dit vertaalt zich ook in de structureel hoge jeugdwerkloosheidscijfers van laaggeschoolde en kwetsbare jongeren. Er werden semigestructureerde diepte-interviews afgenomen bij negen Oost-Vlaamse jongeren die zich in deze transitie bevinden en in armoede leven. De onderzoeksbevindingen bevestigen dat deze jongeren inderdaad geconfronteerd worden met heel wat problemen doorheen deze transitie. Door negatieve schoolervaringen starten zij de transitie immers vaak in een benadeelde positie. Het niet hebben van een diploma en een gebrek aan ervaring blijken de voornaamste knelpunten te zijn die jongeren ondervinden tijdens hun zoektocht naar werk. Daarnaast werd aangetoond dat de concrete leefsituatie van jongeren ook leidt tot moeilijkheden. Zo hebben zij meestal minder mobiliteitsmogelijkheden om zich naar het werk te verplaatsen. Een andere bevinding is dat zowel leven in armoede als een moeilijke zoektocht naar werk een negatieve uitwerking kennen in andere levensdomeinen.

Uitvoerder

Dagmar De Potter - Masterproef in het Sociaal Werk, Universiteit Gent
(Promotor: Lieve Bradt)

Trefwoorden

Onderwijs - Werk - Jeugdwerkloosheid - Aarmoede - Transitie - Kwalitatief onderzoek

Categorie

Jongeren - Jeugdbeleid

Meer info

Dagmar De Potter - dagmardepotter@hotmail.com

naar boven

De rol van sociaal werk in de transitie van het onderwijs naar de arbeidsmarkt - kwalitatief onderzoek in Gent

Jeugdwerkloosheid is een al jaren aanslepend probleem, maar kent sinds de laatste economische crisis een dieptepunt. Via een literatuurstudie wordt in deze masterproef onderzocht waar de oorzaken van jeugdwerkloosheid liggen en welke reacties er uit welke hoeken komen. Hoewel er structurele en institutionele oorzaken van het probleem worden erkend, leggen veel geboden oplossingen de nadruk op het responsabiliseren van jongeren. Ondanks het feit dat enkele auteurs aangeven dat sociaal werk een significante meerwaarde kan bieden in dat verhaal, krijgt de discipline slechts een zijdelingse rol toebedeeld. Vanuit deze vaststellingen gaat de masterproef dieper in op de probleemstelling: 'Welke rol speelt het sociaal werk in de transitie die jongeren doormaken van de school naar de arbeidsmarkt?’ Daarbij aansluitend werden via een kwalitatief onderzoek elf Gentse sociaal-werkactoren bevraagd via semi-gestructureerde interviews. Uit de thematische analyse van de resultaten blijkt dat sociaal- werkpraktijken het concept activering een minder disciplinerende invulling geven. De maatschappij heeft volgens hen immers de taak kansen te ontwikkelen voor jongeren in de toeleiding naar de arbeidsmarkt. Toch komt uit de resultaten naar voor dat sociaal-werkpraktijken zich dikwijls nog te weinig bewust zijn van de discretionaire ruimte die ze hebben om met bepaalde normatieve kaders van verschillende beleidsniveaus om te gaan. De geïnterviewde organisaties trachten voornamelijk op individueel niveau de transitie van school naar de arbeidsmarkt voor jongeren te vereenvoudigen. Het bijdragen aan structurele verandering ten voordele van het bestrijden van de jeugdwerkloosheid komt veel minder aan bod.

Uitvoerder

Lisa De Schaepmeester - Masterproef in het Sociaal Werk, Universiteit Gent
(Promotor: Lieve Bradt)

Trefwoorden

Onderwijs - Werk - Sociaal werk - Kwalitatief onderzoek

Categorie

Jongeren - Jeugdbeleid

Meer info

Lisa De Schaepmeester - lisadeschaepmeester@hotmail.com

naar boven

Samenwerken als tegengif voor 'Sectoralitis'. Een strategie toegepast op JAC Oostende.

Welke kansen biedt intersectoraal samenwerken binnen de werking van JAC Oostende met het oog op belangenbehartiging van cliënten? Intersectorale samenwerking biedt opties aan JAC Oostende en zijn cliënten. Een deel van die opties worden al benut, andere opties worden momenteel bekeken, van nog andere opties is men zich niet bewust. De bereidheid tot samenwerking is echter sterk aanwezig in JAC Oostende, evenals in de rest van het Oostendse welzijnslandschap met CAW Noord-West-Vlaanderen als trekker.

Uitvoerder

Flo Grymonpon - Bachelorproef in het Sociaal Werk, Hogent
(Promotor: Inge De Waele)

Trefwoorden

Intersectoraal samenwerken - Welzijn - JAC

Categorie

Kinderen - Jongeren - Jeugdbeleid

naar boven

De ondersteunende rol van de secundaire school in scheidingssituaties

Scholen zouden zelf een gezinsbeleid moeten opstellen en richtlijnen bieden voor het omgaan met gezinnen tijdens en na scheiding. Bij het opstellen ervan moeten zoveel mogelijk betrokkenen inspraak hebben. Verder zijn de Nederlandse KIES-programma’s (Kinderen In EchtscheidingsSituaties, een spel- en praatprogramma dat kinderen kan helpen om te gaan met scheiding) een goed voorbeeld om in de Vlaamse hulpverlening te introduceren, net als een verplicht ouderschapsplan bij scheiding.

Uitvoerder

Kim Meeusen - Bachelorproef in de Gezinswetenshappen, Odisee Hogeschool
(Eindproefbegeleider: Claire Wiewauters)

Trefwoorden

Echtscheiding - Onderwijs - Inspraak

Categorie

Kinderen - Jeugdbeleid

Meer info

Kim Meeusen - kim.meeusen@hotmail.com

Meer info

Link naar bachelorproef

naar boven

Wat zijn de meerwaarde, de moeilijkheden en de mogelijkheden omtrent ouderbetrokkenheid in de stedelijke basisschool Henri D'Haese?

De directie, de brugfiguur en de leerkrachten van de stedelijke basisschool Henri D’Haese ervaren dat de betrokkenheid van ouders op vlak van communicatie, aanwezigheid en participatie ten opzichte van de school een serieus pijnpunt is. Dat, samen met de onwettige afwezigheden van hun kinderen, zijn problemen die dringend een oplossing nodig hebben. Ouderbetrokkenheid heeft een meerwaarde voor de leerlingen, voor de ouders en voor de school/leerkrachten. In deze bachelorproef wordt die meerwaarde onderzocht.

Uitvoerder

Anke Vanherle - Bachelorproef in het Sociaal Werk, Hogent
(Promotor: Sven De Visscher)

Trefwoorden

Ouders - Ouderbetrokkenheid - Participatie - Onderwijs

Categorie

Kinderen - Jeugdbeleid

Meer info

Anke Vanherle - ankevanherle@hotmail.com

naar boven

Uit de schoot van mijn moederland vertrokken. De impact van echtscheiding op de ontwikkeling van het kind uit een migratiehuwelijk.

Kinderen uit gescheiden migratiehuwelijken zijn dubbel kwetsbaar: als migratiejongere in een westerse samenleving en als kind van een uiteengevallen gezin. De (nu alleenstaande) moeder staat vaak socio-economisch minder sterk, zeker als zij de partner is die uit een ander land afkomstig is. Uit schaamte en desillusie isoleren deze vrouwen zich en weigeren hulp(verlening). Gezinswetenschappers kunnen empowerend werken met zulke gezinnen. Zelf een islamitische achtergrond kan helpen deze vrouwen te bereiken.

Uitvoerder

Fatima Iba - Bachelorproef in de Gezinswetenshappen, Odisee Hogeschool
(Eindproefbegeleider: Patrick Meurs)

Trefwoorden

Echtscheiding - Migratie -Ontwikkeling

Categorie

Kinderen - Jeugdbeleid

Meer info

Fatima Iba - bluelife37@hotmail.com

 

Link naar bachelorproef

naar boven

Cyberpesten. Digitale tools om een digitaal monster aan te pakken.

Jongeren hanteren digitale media de klok rond enje kan hen via die weg gemakkelijk en laagdrempelig bereiken. Er bestaan ondertussen heel wat initiatieven in België en Europa die via verschillende digitale tools cyberpesten proberen aan te kaarten bij jongeren. In deze bachelorproef worden een aantal digitale tools onder de loep genomen, vanuit de vraag: “Welke digitale tools kunnen geïntegreerd worden in workshops, vormingen en kampen van Mediaraven vzw om cyberpesten aan te kaarten bij jongeren, en op welke manier?”

Uitvoerder

Stefanie Vanhamme - Bachelorproef in het Sociaal Werk, Hogent
(Promotor: Pascal Tuteleers)

Trefwoorden

Cyberpesten - Digitale tools

Categorie

Jongeren - Jeugdwerk

Meer info

Stefanie Vanhamme - vanhammestefanie@hotmail.com

naar boven

Help! Mijn kind wil op Facebook. Ouders preventief ondersteunen wanneer kinderen jonger dan 13 jaar willen deelnemen aan sociale media.

Facebook verbiedt kinderen onder 13 jaar een profiel aan te maken, maar hoe ga je er als ouder mee om als je kind toch al op Facebook wil? Via een online survey en focusgroepen met ouders van kinderen tussen 6 en 16 jaar werden adviezen en concrete tips voor ouders geformuleerd, evenals adviezen om de tools Jungle Web en e-Safety kalender van Child Focus te verbeteren. Daarnaast ontwikkelde Linda Nijst een manifest waarmee ze oproept om actief mee te werken aan een fijne en veilige Facebookomgeving.

Uitvoerder

Linda Nijst - Bachelorproef in de Gezinswetenshappen, Odisee Hogeschool in samenwerking met Child Focus.
(Eindproefbegeleider: Miet Timmers)

Trefwoorden

Mediawijsheid - Sociale media - Facebook

Categorie

Kinderen - Jeugdbeleid - Kinderrechten

Meer info

Linda Nijst - linda.nijst@renzema.be

 

https://www.facebook.com/InternetFriendshipManifesto

 

Link naar bachelorproef

naar boven

Café Diversité. Van toogfilosofie naar toegankelijkheid met de Oost-Vlaamse instructeurs van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk.

Op basis van een intern onderzoek ontwikkelde de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk een actieplan toegankelijke cursussen. Met dat actieplan wil de VDS concrete acties ondernemen om haar cursussen zo toegankelijk mogelijk te maken. Daarvoor werden vijf hoofddoelstellingen opgesteld, waaraan telkens een aantal concrete acties zijn gekoppeld. Eén van de doelstellingen luidt als volgt: 'Onze instructeurs zijn zich bewuster van hun begeleidershouding en hebben daarbij oog voor individuele behoeften van cursisten.' Helaas blijkt uit ondervinding dat niet alle instructeurs daar even bewust mee bezig zijn. Vanuit die nood ontstond het project 'Café Diversité'. Deze bachelorproef probeert een antwoord te geven op de vraag: 'Hoe kunnen de Oost-Vlaamse instructeurs van de VDS bewuster omgaan met hun begeleidershouding, zowel vóór, tijdens als na een cursus?'

Uitvoerder

Althaya Baeten - Bachelorproef in het Sociaal Werk, Hogent
(Promotor: Ann De Wilde)

Trefwoorden

Speelplein - Toegankelijkheid - Begeleidershouding

Categorie

Jeugdwerk - Jongeren

Meer info

Althaya Baeten - althaya.baeten@hotmail.com

naar boven

De gevolgen van het opgroeien bij een ouder met autisme

Opgroeien bij een ouder met een autismespectrumstoornis (ASS) kan langdurige, ernstige gevolgen hebben voor een kind, maar dat is nog weinig onderzocht. Hulpverlening voor die kinderen is quasi onbestaande. Sensibilisering over ASS is nog steeds nodig, zodat het netwerk van het kind en de hulpverlening sneller inzien waarmee ze te maken hebben. Psycho-educatie op niveau van kinderen is aangewezen. Daarom ontwikkelde Anneliese Van Gool zelf het kinderboekje ‘Mijn papa heeft autisme’, gericht naar kinderen van 6 tot 10 jaar.

Uitvoerder

Anneliese Van Gool - Bachelorproef in de Gezinswetenshappen, Odisee
Hogeschool
(Eindproefbegeleider: Marianne De Boodt)

Trefwoorden

Ouders - Autisme - Welzijn

Categorie

Kinderen - Jeugdbeleid - Kinderrechten

Meer info

Anneliese Van Gool - anneliese.vangool@skynet.be

 

Link naar bachelorproef

naar boven

Huiselijk geweld: hoe komt het dat sommige gezinnen door de mazen van het net van de hulpverlening glippen?

Om de problematiek van huiselijk geweld én het bestaande hulpverleningsaanbod beter (bekend) te maken, zouden kinderen daarover op school voorlichting kunnen krijgen. Scholen kunnen ook bezoeken aan hulpverleningsorganisaties plannen, zodat kinderen die instanties leren vertrouwen. Er is veel meer vorming nodig om signalen van mishandeling te herkennen. Ook Vlaamse professionals zouden een stappenplan moeten kunnen hanteren bij een vermoeden van huiselijk geweld, zoals in Nederland.

Uitvoerder

Ellie Van den Hende - Bachelorproef in de Gezinswetenshappen, Odisee Hogeschool
(Eindproefbegeleider: Claire Wiewauters)

Trefwoorden

Geweld - Mishandeling - Hulpverlening - Sensibilisering - Onderwijs

Categorie

Kinderen - Jeugdbeleid - Kinderrechten

Meer info

Ellie Van den Hende - ellie.vandenhende@hotmail.com

 

Link naar bachelorproef

naar boven

Oudermishandeling bespreekbaar maken. Wat als kinderen thuis de macht overnemen?

Het taboe op oudermishandeling is nog groter dan op andere vormen van intrafamiliaal geweld. Tot dusver zijn er vooral in het buitenland modellen voor een gepaste interventie, die recht doet aan alle betrokkenen. Die modellen integreren in de begeleiding van Vlaamse gezinnen is een eerste stap. Want een gebrekkig antwoord op deze problematiek dreigt het gevoel van machteloosheid en mislukking bij de ouders nog te versterken, net als het idee dat dergelijk misbruik acceptabel zou zijn.

Uitvoerder

Femke Vankerschaver - Bachelorproef in de Gezinswetenshappen, Odisee Hogeschool
(Eindproefbegeleider: Marianne De Boodt)

Trefwoorden

Geweld - Oudersmishandeling

Categorie

Jongeren - Jeugdbeleid

Meer info

Femke Vankerschaver - femkevankerschaver@hotmail.com

 

Link naar bachelorproef

naar boven


Databanken en websites met data, cijfers en onderzoek over kinderen en jongeren in Vlaanderen

JOP - Databank van wetenschappelijk onderzoek kinderen en jongeren in Vlaanderen

Keki - Databank over instrumenten, Vlaams onderzoek (in ontwikkeling) en publicaties (in ontwikkeling) over kinderrechten

Vlaamse studiedienst

Lokale statistieken

Kind en Gezin

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – algemeen

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – kenniscentrum

VDAB

Onderwijs

Kind en Samenleving

Kinderrechtencommissariaat

Kinderrechtencoalitie – databank

Cijferboek Jeugd, Cultuur, Sport

Eurostat - Dashboard of EU Youth Indicators

EKCYP – Europees onderzoeksnetwerk jeugdbeleid

naar boven


Meld ons je onderzoek of publicatie

Heb je een interessante bijdrage over een onderzoek of een publicatie (gepland, lopend of afgrond) voor een volgende nieuwsbrief? Meld ze ons aan de hand van de onderstaande elektronische formulieren:

- Melden van een onderzoek

- Melden van een publicatie


Voor meer informatie kun je mailen naar jonggeleerd@vlaanderen.be

naar boven


Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur ons dan een e-mail.

V.U.: Johan Van Gaens • afdeling Jeugd • Arenbergstraat 9 • 1000 Brussel