Is deze nieuwsbrief moeilijk leesbaar? Je vindt een html-versie op de website

CJSM Jongeren Jong Geleerd
Jong Geleerd      Jaargang 4      nr 8      25 juni 2015
Jong Geleerd - Nieuwsbrief onderzoek kinderen en jongeren in Vlaanderen

Met deze nieuwsbrief willen we twee keer per jaar een overzicht geven van interessante onderzoeksprojecten en publicaties over kinderen en jongeren, jeugdwerk, jeugdbeleid en kinderrechten in Vlaanderen.

1. Nieuw onderzoek
2. Afgerond onderzoek
3. Publicaties
4. Doctoraten
5. Databanken en websites met data, cijfers en onderzoek over kinderen en jongeren in Vlaanderen
6. Meld ons je onderzoek of publicatie

Logo Vlaamse overheid

Nieuw onderzoek


Perceptions of parents on their children’s leisure time activity

De doelstelling van dit doctoraatsonderzoek is het identificeren en analyseren van hoe ouders kijken naar de (georganiseerde en niet-georganiseerde) vrijetijdsbesteding van hun kinderen en wat de mogelijke rol van sociale en structurele elementen hierin is.

Uitvoerder

Jeugdonderzoeksplatform, Vakgroep Sociale Agogiek, Ugent

Periode

2014 – ...

Trefwoorden

Vrijetijdsbesteding - Ouders - Leefomstandigheden

Categorie

Jongeren - Jeugdbeleid

Meer info

Annelore Vandereecken - annelore.vandereecken@ugent.be

 

Meer info over het onderzoek

naar boven

Het monitoren van intersectoraal zorggebruik

Nogal wat zorggebruikers doen een beroep op verschillende vormen van zorg, op één moment of doorheen de tijd. In Vlaanderen zijn er weinig cijfers beschikbaar over het intersectoraal zorggebruik van minderjarigen in de jeugdhulp. Dit onderzoek brengt de meerwaarde in beeld van een koppeling van registratiesystemen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en van Jongerenwelzijn. Daarnaast brengen de onderzoekers het intersectorale zorggebruik in kaart. Kennis over intersectoraal zorggebruik geeft ook inzicht in de efficiëntie en billijkheid van de organisatie van het huidige zorgsysteem. In 2014 werd het rapport ‘Towards monitoring the use of social care’ afgewerkt. In 2015 worden de gekoppelde data geanalyseerd en zal er gerapporteerd worden over de technische aspecten en de kenmerken van de intersectorale zorggebruikers.

Uitvoerder

Koen Hermans, Jasper De Witte - LUCAS KULeuven in het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Periode

Maart 2012 - december 2015

Trefwoorden

Jeugdhulp - VAPH - Jongerenwelzijn - Zorggebruik

Categorie

Kinderen - Jongeren - Jeugdbeleid

Meer info

Koen Hermans - koen.hermans@med.kuleuven.be

 

Meer info over het onderzoek

naar boven

Jongeren en online risico’s - online weerbaarheid en online coping-strategieën bij kwetsbare jongeren

Jongeren komen haast onvermijdelijk met zogenaamde online risico’s in contact, zoals schokkende beelden, seksueel getinte beelden of boodschappen, contacten met onbekenden, misbruik van persoonlijke gegevens, online pestgedrag enzovoort. Sommige jongeren zijn meer weerbaar en ontwikkelen passende coping-strategieën om hiermee om te gaan, maar anderen ervaren hier meer moeilijkheden mee.

Eerder onderzoek wees uit dat socio-demografische variabelen (geslacht, leeftijd, SES, opleiding), psychologische kenmerken, persoonlijkheid en cognitieve capaciteiten bepalend zijn voor de online weerbaarheid en de keuze van de coping-strategieën (Smahel & Wright, 2014; d’Haenens, Vandoninck & Donoso, 2013).

In dit onderzoek gaan we na hoe zogenaamde ‘kwetsbare’ jongeren omgaan met deze online risico’s. Het gaat hier om jongeren die doorgaans meer moeilijkheden ervaren in het omgaan met online risico’s en minder weerbaar zijn online. We focussen ons op vier groepen: kansarme jongeren (Els Dupont), jongeren met autisme (Davina Janssens), jongeren in het BuSO onderwijs type III (Indra Moonen) en jongeren met ADHD (Evelien Wuyts). .

Uitvoerder

Sofie Vandoninck, Leen d'Haenens, Els Dupont, Davina Janssens, Indra Moonen, Evelien Wuyts - KULeuven

Periode

Oktober 2014 – juni 2015

Trefwoorden

Online risico’s - Autisme - ADHD - Kansarme jongeren - BuSO

Categorie

Kinderen

Meer info

Sofie Vandoninck - sofie.vandoninck@soc.kuleuven.be

naar boven

Verkennend onderzoek naar de leefsituatie en ondersteuningsbehoeften van jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers blijven in Vlaanderen onzichtbaar, zowel in onderzoek als in het ondersteuningsbeleid. Toch vragen zij specifieke aandacht. Het onderzoek heeft als centrale doelstelling te verduidelijken op welke wijze(n) we in Vlaanderen een breed en betrouwbaar beeld kunnen krijgen van de leefsituatie en de ondersteuningsbehoeften van jonge mantelzorgers.

Uitvoerder

Tine Vanthuyne, Tinneke Moyson en Annemie Coone - HoGent, Faculteit Mens en Welzijn, in opdracht van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Periode

Februari 2015 – 31 juli 2015

Trefwoorden

Jonge mantelzorgers

Categorie

Kinderen - Jongeren

Meer info

Tine Vanthuyne - tine.vanthuyne@hogent.be

naar boven


Afgerond onderzoek


Gezinnen in de stad. De gezins-en kindvriendelijkheid van onze centrumsteden in kaart

Als aanvulling van de stadsmonitor werd een bijkomende katern opgemaakt, met een focus op gezinnen en kinderen in de centrumsteden. In deze katern worden enerzijds een aantal bijkomende indicatoren over de gezins-en kindvriendelijkheid van de centrumsteden uitgewerkt. Daarnaast worden ook de bevindingen van het perceptieonderzoek bij kinderen en jongeren op zowel inhoudelijke als methodologisch vlak meegegeven.

Uitvoerder

Karen Stuyck, Annelies Jacques en Kind en Samenleving - Stedenbeleid in het kader van de stadsmonitor

Periode

2014

Trefwoorden

Stedenbeleid - Kindvriendelijke stad - Perceptieonderzoek

Categorie

Kinderen - Jongeren - Jeugdbeleid - Kinderrechten

Meer info

Website stadmonitor

naar boven

Evaluatie van het intensief pedagogisch thuishulpmodel in de bijzondere jeugdzorg

De onderzoekers onderzochten in samenwerking met het HIVA en Jeugdzorg Emmaüs de werkzame factoren van het Intensief Pedagogisch Thuishulpmodel (IPT). Via een literatuuronderzoek werd de wetenschappelijke onderbouw van het IPT-model onderzocht. Daarnaast werden een aantal diensten binnen Jeugdzorg Emmaüs begeleid om hun eigen methodisch handelen te beschrijven (zelfevaluatie).

Dit onderzoek vormt de basis voor de uitbouw van een Academische Werkplaats binnen Jeugdzorg Emmaüs. Een Academische Werkplaats is een platform waar cliënten, hulpverleners en wetenschappers de gelegenheid krijgen om intensief samen te werken aan een kwalitatieve, effectieve en cliëntgerichte hulpverlening.

Uitvoerder

Tine Van Regenmortel, Koen Hermans en Roos Steens - LUCAS KU Leuven in samenwerking met HIVA en Jeugdzorg Emmaüs

Periode

Februari 2012 - augustus 2014

Trefwoorden

Intensief pedagogisch thuishulpmodel - Cliëntgerichte hulpverlening

Categorie

Kinderen - Jongeren

Meer info

Koen Hermans - koen.hermans@med.kuleuven.be

 

Meer info over het onderzoek

naar boven

Begeleid zelfstandig wonen voor jongvolwassenen

Doorheen de jaren zijn er in verschillende sectoren van de jeugd- en volwassenhulpverlening werkvormen ontstaan die een combinatie van wonen en mobiele begeleiding aanbieden voor jongeren en jongvolwassenen die problemen ervaren in de overgang naar zelfstandig wonen. Deze diensten zijn gesitueerd in verschillende sectoren en richten zich deels op verschillende, deels op in de praktijk overlappende doelgroepen.

Dit onderzoek bracht de gelijkenissen en verschillen van het begeleid zelfstandig wonen in de bijzondere jeugdzorg en het algemeen welzijnswerk in kaart, zowel aan de vraag- als aanbodzijde. Op basis van deze inzichten werden beleidsaanbevelingen geformuleerd om in de toekomst beter te kunnen inspelen op de behoeften en vragen van maatschappelijk kwetsbare jongvolwassenen.

Uitvoerder

Koen Hermans en Evy Meys - LUCAS KU Leuven in het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Periode

Juni 2014 - mei 2015

Trefwoorden

Begeleid zelfstandig wonen - Hulpverlening - Maatschappelijk kwetsbare jongvolwassenen

Categorie

Jongeren

Meer info

Koen Hermans - koen.hermans@med.kuleuven.be

 

Meer info over het onderzoek

naar boven

Nulmeting dak-en thuisloosheid

Minstens 5.378 mannen, vrouwen en kinderen zijn dak- of thuisloos: dat blijkt uit de nulmeting van dak- en thuisloosheid in Vlaanderen (januari en februari 2014), die in opdracht van minister Vandeurzen werd uitgevoerd. Dakloosheid verwijst naar mensen die geen dak boven hun hoofd hebben en noodgedwongen buiten slapen of beschutting zoeken in stationsgebouwen, kraakpanden, … Winteropvang is voor hen de allerlaatste oplossing. Toch maakten 711 volwassenen en 53 kinderen gebruik van de winteropvang. 593 keer werd de toegang tot de winteropvang geweigerd. 4.614 thuislozen verbleven in een langdurige opvangvoorziening of in begeleid wonen (CAW of OCMW). Eén op drie van hen is minderjarig. Daarnaast dreigden 599 personen en hun gezin uit hun huis gezet te worden .

Uitvoerder

Koen Hermans en Evy Meys - LUCAS KU Leuven in het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Periode

Juni 2013 – mei 2014

Trefwoorden

Dak- en thuisloosheid - Gezinnen - Nulmeting

Categorie

Kinderen - Jongeren - Kinderrechten

Meer info

Koen Hermans - koen.hermans@med.kuleuven.be

 

Meer info over het onderzoek

naar boven

Preventing depression and improving awareness through networking in the EU (PREDI-NU)

PREDI-NU is een actie- en onderzoeksproject dat werd uitgevoerd door een netwerk van Europese experten inzake de preventie van depressie en suïcide. Allereerst ontwikkelde PREDI-NU een evidence-based online zelfhulpinstrument, specifiek voor jongeren met een beginnende of milde depressie - de 'iFightDepression self-management tool'. Daarnaast werd een website ontwikkeld met meer informatie over depressie voor mensen die kampen met een depressie, voor professionelen uit de zorgsector, gemeenschapswerkers en hun familie en vrienden. Tot slot, werd een training uitgewerkt om de deskundigheid van professionals die met jongeren in contact komen (huisartsen, leerkrachten, jeugdhulpverleners en jeugdwerkers) te verbeteren zodat ze symptomen van depressie vroegtijdig herkennen en hier passend leren mee omgaan.

LUCAS stond in voor de wetenschappelijke evaluatie van de eerste testfase in zes Europese landen. Op basis van deze evaluatie werden de tool en de training aangepast, verder geïmplementeerd en geëvalueerd. In het kader van de ‘Ga voor Geluk’-leerstoel werden zowel de iFightDepression tool als de bijbehorende website in het Nederlands vertaald.

Uitvoerder

Chantal Van Audenhove, Evelien Coppens, Kevin Agten, Jeroen Knaeps en Anna Vanaerschot - LUCAS KU Leuven in opdracht van Executive Agency for Health and Consumers en Ga voor Geluk

Periode

November 2011 – augustus 2014

Trefwoorden

Geestelijke gezondheid - Self-management - Europad

Categorie

Jongeren

Meer info

Chantal Vanaudenhove - chantal.vanaudenhove@med.kuleuven.be

 

Meer info over het onderzoek

naar boven

Warme steden

Warme Steden heeft als centrale doelstelling de implementatie van goede praktijken inzake geestelijke gezondheidsbevordering bij kinderen en jongeren in Antwerpen te versterken, te verspreiden en beter op elkaar af te stemmen. Er wed expliciet gefocust op goede praktijken binnen de settings school en gezin (ouderschapsondersteuning). Relevante initiatieven werden geïnventariseerd en belangrijke actoren werden geïnterviewd zodat knelpunten, noden, behoeften en toekomstvisies binnen dit domein onder de aandacht werden gebracht. Gebruikmakend van de methode van concept mapping werkte LUCAS een actieplan uit met prioritaire behoeften en voorstellen tot oplossing. De bevindingen werden finaal neergeschreven in een rapport met aanbevelingen, dat ondersteuning kan bieden bij het uittekenen van het beleid inzake geestelijke gezondheid in Vlaamse steden.

Uitvoerder

Chantal Van Audenhove, Evelien Coppens - LUCAS KU Leuven in opdracht van Ga voor Geluk

Periode

November 2011 – december 2015

Trefwoorden

Geestelijke gezondheid - Steden - Good practices

Categorie

Kinderen - Jongeren - Jeugdbeleid

Meer info

Chantal Vanaudenhove - chantal.vanaudenhove@med.kuleuven.be

 

Meer info over het onderzoek

naar boven

De betekenis van beelden. De relatie tussen mediabeelden en de zelfwaardering van Vlaamse kinderen en jongeren

Deze studie, waarvoor cijfers van de meest recente monitor van het Jeugdonderzoeksplatform werden gebruikt, gaat na hoe mediabeelden over kinderen en jongeren de zelfwaardering van kinderen en jongeren beïnvloeden. Gezien kinderen en jongeren zich nog volop in een fase van identiteitsontwikkeling bevinden, wordt de hypothese gesteld dat mediabeelden in het bijzonder op hen een effect zullen hebben.

Uitvoerder

Hanne Op de Beeck - Kenniscentrum Kinderrechten

Periode

Augustus 2013 – april 2014

Trefwoorden

Beeldvorming - Media - Welzijn - Zelfwaardering

Categorie

Kinderen - Jongeren

Meer info

Website Kenniscentrum Kinderrechten

naar boven

Children’s best interests between theory & practice. A discussion of commonly encountered tensions and possible solutions based on international best interests practices and policy strategies since 2004

Deze studie, waarvoor cijfers van de meest recente monitor van het Jeugdonderzoeksplatform werden gebruikt, gaat na hoe mediabeelden over kinderen en jongeren de zelfwaardering van kinderen en jongeren beïnvloeden. Gezien kinderen en jongeren zich nog volop in een fase van identiteitsontwikkeling bevinden, wordt de hypothese gesteld dat mediabeelden in het bijzonder op hen een effect zullen hebben.

Uitvoerder

Hanne Op de Beeck, Katrien Herbots, Sara Lembrechts, Nele Willems en Kathy Vlieghe - Kenniscentrum Kinderrechten in opdracht van de Vlaamse Overheid (afdeling Jeugd)

Periode

Januari 2014 – augustus 2014

Trefwoorden

Belang van het kind

Categorie

Kinderrechten

Meer info

Website Kenniscentrum Kinderrechten

naar boven

Levensbeschouwelijke opvoedidealen bij moslimjongeren

In dit onderzoek bekijken de onderzoekers specifiek welke ideaalbeelden de jongeren hebben over hun eigen leven, welke opvoedidealen hun ouders koesteren, en hoe een en ander zich verhoudt tot de visies die hun worden voorgehouden in de pedagogische media en de traditie.

Uitvoerder

Naïma Lafrarchi, Hans Van Crombrugge - Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee)

Periode

2013 – 2015

Trefwoorden

Opvoedidealen - Moslimjongeren - Ouders - Levensbeschouwing

Categorie

Kinderen - Jongeren

Meer info

Naïma Lafrarchi - naima.lafrarchi@odisee.be

 

Meer info over het onderzoek

naar boven

Vaderbeelden van jongeren

Welke beelden hebben jongeren over vaders en de combinatie arbeid en gezin? Welke verwachtingen hebben ze daar zelf over voor de toekomst en hun eigen gezin?

Uitvoerder

Simonne Vandewaerde - Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee)

Periode

2013 – 2015

Trefwoorden

Combinatie arbeid en gezin - Jongeren - Vaders

Categorie

Jongeren

Meer info

Simonne Vanderwaerden - simonne.vandewaerde@odisee.be

 

Meer info over het onderzoek

naar boven

Financiële stress van ouders en jongeren

Armoedegerelateerde stress en copingstrategieën: wat is het perspectief van de jongere? Hanteren kinderen uit armoederisicovolle gezinnen andere copingsstrategieën dan kinderen uit midden- en hoge-inkomensgezinnen?

Uitvoerder

Koen Ponnet - Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee)

Periode

2013 – 2015

Trefwoorden

Financiële stress - Ouders - Jongeren - Armoede - Coping

Categorie

Kinderen - Jongeren

Meer info

Koen Ponnet - koen.ponnet@odisee.be

 

Meer info over het onderzoek

naar boven

Ouderbetrokkenheid in jeugdsport

Hoe kunnen jeugdsportclubs en ouders samen de talenten van jonge spelers ontwikkelen en hun spelplezier vergroten? Train ouders in positief supporteren. Stimuleer jeugdsportclubs om ouders te ondersteunen in hun rol als coach en supporter. In dit onderzoek werd een educatief pakket voor jeugdsportclubs en ouders ontwikkeld en getest om de talenten van jonge spelers op een positieve manier te stimuleren.

Uitvoerder

Joris Lambrechts, Hans Van Crombrugge - Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee)

Periode

2011 – 2014

Trefwoorden

Jeugdsport - Ouderbetrokkenheid - Opvoedingsondersteuning

Categorie

Kinderen

Meer info

Joris Lambrechts - joris.lambrechts@odisee.be

 

Meer info over het onderzoek

naar boven

Generatie Y op de werkvloer

Met welke opvattingen zetten jongeren hun eerste stappen op de werkvloer? Welke boodschappen kregen ze hierover mee van hun ouders van Generatie X? Dit is een kwalitatief onderzoek via gestructureerde diepte-interviews bij werkende jongeren tussen 18 en 25 en één van hun ouders.

Uitvoerder

Miet Timmers - Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee)

Periode

2013 – 2015

Trefwoorden

Werk - Ouders - Generatie Y - Werkvloer

Categorie

Jongeren

Meer info

Miet Timmers - miet.timmers@odisee.be

 

Meer info over het onderzoek

naar boven

Wat is voor jongeren een jongerenvriendelijke woonomgeving?

Wat vinden jongeren van hun woonomgeving? Verschillen jongeren in hun opvattingen met wat ouders over hun woonwijk te zeggen hebben? Gaat de openbare ruimte vooral om ontmoetingsplekken? Dit is een onderzoek op basis van interviews met 100 jongeren tussen 14 en 20 jaar.

Uitvoerder

Dirk Luyten - Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee)

Periode

2013 – 2015

Trefwoorden

Woonomgeving - Jongeren - Ouders - Openbare ruimte

Categorie

Kinderen - Jongeren

Meer info

Dirk Luyten - dirk.luyten@odisee.be

 

Meer info over het onderzoek

naar boven

Awel, mijn ouders zijn gescheiden

Hoe ervaren kinderen en jongeren die contact opnemen met de online contactkanalen van Awel, de scheiding van hun ouders of een nieuw samengesteld gezin? Welke vragen stellen ze zich? Welke noden ervaren ze?

Uitvoerder

Claire Wiewauters, Kathleen Emmery - Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee)

Periode

2014 – 2015

Trefwoorden

Scheiding - Nieuw samengestelde gezinnen - Ervaringen van kinderen en jongeren - Awel

Categorie

Kinderen - Jongeren

Meer info

Claire Wiewauters - claire.wiewauters@odisee.be

 

Meer info over het onderzoek

naar boven


Publicaties

Handhaving en geschillenbeslechting in het beleidsdomein WVG Steunpunt Welzijn. Volksgezondheid en Gezin, Rapport 26. D’haese R., Put J. (2014).

Handhaving en sanctionering in het beleidsdomein WVG. Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Rapport 25. D’haese R., Put J. (2014).

De sleutel past niet meer op elke deur. Luyten D., Emmery K., Pasteels I., Geldof D. (2015).

Jongeren in de publieke ruimte. Onderzoek naar lokale perspectieven. Onderzoeksopdracht in opdracht van Uit de Marge en Cera. Moris M., Loopmans M. (2015).

Thuiscompagnie. Een ondersteuningsvorm die kwetsbare gezinnen in hun huishouden en ouderschap versterkt. Ouderschapskennis.18 (1), 16-33. Nys K., Engelen M., Vansevenant K., Thienpont Y. (2015).

Samen werken tegen kindermishandeling. Het Protocol van moed en de grenzen van het beroepsgeheim. Lannoocampus. Op de Beeck H., Put J., Tans A., Pleysier S. Hermans K. (2015).

Handboek jeugdbeschermingsrecht. Die Keure. Put J. (2015).

Net Children go Mobile: Rapport België. Departement Cultuur, Jeugd, Sport, Media. Vandoninck S, d’Haenens L., Ichau E. (2015).

Ways to avoid problematic situations and negative experiences: children's preventive measures online, Communications - the European Journal of Communication Research, vol 39 (3), p 21. Vandoninck S., d’ Haenens L. (2015).

naar boven


Doctoraten

Minderjarigen met een psychiatrische problematiek op de jeugdrechtbank: genomen maatregelen. Cappon Leen (2015). Doctoraat ingediend tot het behalen van de graad Criminologische Wetenschappen, UGent.

Het beroepsprofiel van de leraar als ‘black box’: een analyse van de werking van onderwijsstandaarden. Ceulemans Carlijne (2014). Doctoraat ingediend tot het behalen van de graad Doctor in de Pedagogische Wetenschappen, KULeuven.

Obsessive-compulsive symptoms at young age: A taxonomic analysis and integration with personality characteristics. De Caluwé Elien (2015). Doctoraat ingediend tot het behalen van de graad Doctor in de Psychologie, UGent.

Energy balance-related behaviours in four- to six-year-old preschool children: a focus on physical activity within the ToyBox-study. De Craemer Marieke (2014). Doctoraat ingediend tot het behalen van de graad Doctor in de Lichamelijke Opvoeding, UGent.

Youth, friendship, play. A communication-scientific inquiry into the game-related practices of young people. De Grove Frederik (2014). Doctoraat ingediend tot het behalen van de graad Doctor in de Communicatiewetenschappen, UGent.

Attachment and emotion-regulation in middle childhood: The role of mother-related information processing, support-seeking towards mother and maternal secure base support. Dujardin Adinda (2015). Doctoraat ingediend tot het behalen van de graad Doctor in de Criminologische Wetenschappen, KULeuven.

Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk. Een empirisch onderzoek naar het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters. Goedseels Eef (2015). Doctoraat ingediend tot het behalen van de graad Doctor in de Criminologische Wetenschappen, KULeuven.

Bouwen voor school en samenleving: een sociologisch geïnspireerde evaluatie van het scholenbouwbeleid in Vlaanderen, 2004-2014. Leemans Geert (2015). Doctoraat ingediend tot het behalen van de graad Doctor in de Sociologie, UAntwerpen.

Schooldoorlichtingen doorgelicht. Penninckx Maarten (2015). Doctoraat ingediend tot het behalen van de graad Doctor in de Pedagogische Wetenschappen, UAntwerpen.

Adults, children and hummingbirds. An investigation into the development of scalar implicatures and the variables that influence them. Pipijn Katrijn (2014). Doctoraat ingediend tot het behalen van de graad Doctor in de Psychologie, KULeuven.

The impact of 'computer-supported collaborative inquiry' for science learning in secondary education. Raes Annelies (2015). Doctoraat ingediend tot het behalen van de graad Doctor in de Pedagogische Wetenschappen, UGent.

What is the sound of the child growing up? Essays on children, animals, humans and machines. Storme Thomas (2015). Doctoraat ingediend tot het behalen van de graad Doctor in de Pedagogische Wetenschappen, KULeuven.

Hulpverlening en/of strafrechterlijke sanctionering? Een sociaal-pedagogische analyse van de ontwikkeling van het forensisch welzijnswerk in Vlaanderen. Van Garsse Leo (2015). Doctoraat ingediend tot het behalen van de graad Doctor in de Pedagogische Wetenschappen, UGent.

Ready or not? A study on the effects of kindergarten retention. Vandecandelaere Machteld (2015). Doctoraat ingediend tot het behalen van de graad Doctor in de Pedagogische Wetenschappen, KULeuven.

naar boven


Databanken en websites met data, cijfers en onderzoek over kinderen en jongeren in Vlaanderen

JOP - Databank van wetenschappelijk onderzoek kinderen en jongeren in Vlaanderen

Keki - Databank over instrumenten, Vlaams onderzoek en publicaties over kinderrechten

Vlaamse studiedienst

Lokale statistieken

Kind en Gezin

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – algemeen

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – kenniscentrum

VDAB

Onderwijs

Kind en Samenleving

Kinderrechtencommissariaat

Kinderrechtencoalitie – databank

Cijferboek Jeugd, Cultuur, Sport

Eurostat - Dashboard of EU Youth Indicators

EKCYP – Europees onderzoeksnetwerk jeugdbeleid

naar boven


Meld ons je onderzoek of publicatie

Heb je een interessante bijdrage over een onderzoek of een publicatie (gepland, lopend of afgrond) voor een volgende nieuwsbrief? Meld ze ons aan de hand van de onderstaande elektronische formulieren:

- Melden van een onderzoek

- Melden van een publicatie


Voor meer informatie kun je mailen naar jonggeleerd@vlaanderen.be

naar boven


Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur ons dan een e-mail.

V.U.: Johan Van Gaens • afdeling Jeugd • Arenbergstraat 9 • 1000 Brussel