Begroting


Om zijn opdrachten te kunnen uitvoeren, beschikt het agentschap over een pakket financiële middelen. Die worden jaarlijks ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) zijn de volgende begrotingsprogramma’s voorzien:
  • H – Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
  • HA: Apparaatskredieten
  • HB: Provisies
  • HC: Algemeen
  • HD: Sociaal-Cultureel Werk voor Volwassenen
  • HE: Kunsten en Erfgoed
  • HF: Sport
  • HG: Jeugd
  • HH: Media

Werkingskredieten

Vermeldenswaard is het begrotingsprogramma HA. Dat omvat de werkingsmiddelen van het Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media (de zogenaamde apparaatskredieten). Ze worden aangewend voor de financiering van wedden en toelagen van het eigen personeel, van algemene werkingskosten, informaticakosten, schadevergoeding aan derden en investeringsgoederen. De apparaatskredieten vertegenwoordigen ongeveer 2 % van de totale kredieten van het agentschap.

Alleen de informaticakredieten zijn momenteel niet verdeeld per entiteit omdat het overgrote deel van die kredieten wordt gebruikt voor het financieren van gemeenschappelijke initiatieven binnen het ministerie (netwerk, servers, maar ook grote projecten zoals het Centraal IdentificatieBestand en het Document Management System). Wat dan nog overblijft is geoormerkt per entiteit en kan door elke entiteit vrij besteed worden.


Beleidskredieten

Het merendeel van de middelen bestaat uit beleidskredieten. Die zijn bestemd voor de uitvoering van de opdrachten die aan het agentschap zijn toegewezen.

Wat de beleidskredieten betreft, ressorteren de programma's HD en HG volledig onder het agentschap. Deze opdeling weerspiegelt ook grotendeels de twee grote activiteitenclusters.

Elk programma bestaat uit verschillende 'basisallocaties'. Elke basisallocatie is gekoppeld aan een inhoudelijk thema en een welbepaald budget.


Een overzicht van de begroting vind je onder de rubriek begroting van de beide afdelingen:

Op de website van het Departement Finaciën en Begroting vind je heel wat achtergrondinformatie over de begroting. Verder kan je via de website van het Vlaams Parlement ook alle documenten oproepen (vanaf 1995) die ooit in het parlement werden behandeld.